To elever i skolen samarbejder om skoleopgave

Motivation i skolen: 31.01.2018

Motivation i skolen – forudsætning eller resultat?

Tilføj som favorit
​31. januar 2018: Kom til konference om, hvordan vi som professionelle voksne kan fastholde eller genskabe motivationen hos eleverne i skolen.

Kom og hør om

I mange år har vi på lærerværelser og i personalerum talt om de motiverede elever og om eleverne uden motivation. Forskning lader da heller ingen i tvivl om, at en bekymrende stor gruppe elever keder sig i skolen, og at mange elever har vanskeligt ved at se skolen som noget meningsfyldt. Når vi med hjælp fra både viden, forskning og praksis sætter begrebet motivation under lup, bliver det imidlertid tydeligt, at motivation ikke bare er noget, man har eller ikke har, men at motivation derimod er noget, som kan opstå i sammenhænge og relationer - noget vi skaber.

Gennem to plenumoplæg og en vifte af fokuserede temaoplæg revitaliserer og aktualiserer vi på konferencedagen motivationsbegrebet.

 • Vi zoomer ind på, hvordan vi kan skabe et læringsmiljø, hvor motivation opstår i mødet mellem aktørerne, og hvordan oplevelsen af meningsfuldhed hænger sammen med motivationen.
 • Vi synliggør, hvordan vi kan finde langtidsholdbare løsningsmuligheder på at skabe eller fastholde motivation i den pædagogiske hverdag.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag, hvor du får indblik i den nyeste viden og forskning om motivation og får inspiration til en fornyet praksis.

Temaoplæg

 1. Motivation gennem klasseledelse og tryghed
  v. Ninna Plüger Kristensen og Lene Blosen, lærere på Viborg private Realskole
  Vi ser motivation opstå i relationer, hvor fællesskabet og det trygge læringsrum opleves som vigtigt for alle aktører. I dette temaoplæg fortæller vi om, hvordan vi konkret har arbejdet med at skabe en vi-følelse og et trygt og forpligtende klassefællesskab, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor alle børn har en stemme.
  Særligt interessant for lærere og pædagoger i indskolingen
 2. Motivation gennem bevægelse
  v. Sara Sejerskild Rejsenhus, pædagogisk konsulent, VIA Center for Undervisningsmidler
  At inddrage bevægelse i den daglige undervisning kan være med til at styrke elevernes motivation, trivsel og læring. Ved at skabe en varieret undervisning med afsæt i bevægelsesaktiviteter, sættes der fokus på motivation gennem gode relationer.
  Temagruppen tager udgangspunkt i konkrete øvelser og aktiviteter, der kan være med til at fremme motivation og trivsel.
  Særligt interessant for: Pædagoger og lærere på mellemtrinnet
 3. Motivation gennem arbejdet med mindset
  v. Peter Arnborg Videsen, underviser i fysik og matematik på Viborg Gymnasium og HF
  I mere end 20 år har professor i psykologi Carol Dweck arbejdet med, hvordan vores overbevisninger om vores evner - tillærte eller medfødte? - spiller en stor rolle for vores udbytte i læringssituationer. I temaoplægget præsenteres hendes teori om fixed og growth mindset, og der gives eksempler på, hvordan man i undervisningen gennem bl.a. sproget og feedback kan arbejde med at styrke elevernes indre motivation for læring.
  Særligt interessant for lærere i udskolingen
 4. Styrkebaseret arbejde med motivation
  v. Mads Bab, stifter af Gnist, forfatter, foredragsholder og organisationsudvikler
  Fænomener som faglighed, personlige styrker og samhørighed er bærende elementer i metoder til at sikre et ægte engagement. I dette temaoplæg præsenteres du for konkrete metoder til at arbejde med motivation ud fra et styrkebaseret perspektiv. Der er fokus på 24 universelle karakterstyrker, som præsenteres gennem forskellige materialer. Se også www.gnist.com
  Særligt interessant for skoleledere, lærere og pædagoger
 5. Fra problem- til mulighedsorientering med fokus på læring og trivsel
  v. Poul Skaarup Jensen, PPR-chef, Silkeborg Kommune
  Temaoplægget præsenterer et erfarings- og forskningsbaseret bud på nødvendige opmærksomhedspunkter i arbejdet med børn og unge - direkte anvendelige i den daglige praksis. Der præsenteres både en model for, hvordan skolens dannelsesopgave på en meningsfuld måde kan rammesættes, og konkrete pædagogiske modeller, KVAS-modellen (Kvalificeret Selvbestemmelse) og Vitaliseringsmodellen til analyse af egen praksis og udfordringer.
  Særligt interessant for skoleledere, resursepersoner samt lærere og pædagoger
 6. Motivation i et inkluderende perspektiv
  v. Helle Overballe Mogensen, fagbogsforfatter, kursusinstruktør og inklusionsvejleder
  At skabe motivation kan være udfordrende – ikke mindst i forhold til elever i vanskeligheder. Motivationen svækkes, hvis eleverne oplever formindsket følelse af sammenhæng eller manglende håb. Omvendt fremmes og øges motivationen, når de oplever et læringsrum, som er begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. I dette temaoplæg får du bud på konkrete tiltag, der skaber motivation i klasserummet.
  Særligt interessant for lærere på alle klassetrin og skolepædagoger
 7. Fra konference til egen praksis - at tage temaet til sig
  v. Karen Thastum, Cand. psyk, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse
  I denne workshop vil samtaler blive faciliteret, således at du får mulighed for at komme tættere på, hvad du har hørt på dagen, og hvordan du kunne tænke dig at bringe det ind i din daglige praksis.
  Særligt interessant for alle, der har deltaget i dagen
Læs hele beskrivelsen

Program

​09.00-09.30
Kaffe og rundstykke

09.30-09.45
Velkomst

09.45-10.45
Vi vil leve!
Plenumoplæg v. Hans Henrik Knoop, lektor på Aarhus Universitet og Ekstraordinær Professor på North West University, South Africa

Motivation er den energi, der aktiverer os, som går forud for vores tænkning og adfærd. Det kan være energi, som skyldes elementær interesse i noget, men det kan også være energi, som skyldes, at man er tvunget eller skræmt. En elev kan således være motiveret af ægte nysgerrighed og arbejde helhjertet for at forstå noget - men kan også slæbe sig igennem dagen af ren frygt for at få en dårlig karakter. Årtiers forskning tegner nu et tydeligt billede af, at stort set alle pædagogiske idealer fremmes bedst af det første: Af miljøer hvor man er på aktiv opdagelse i verden, i tilværelsen, i fagene - fordi man kan mærke, at man har brug for det, for at trives og for at betyde noget for andre.  

I dette oplæg giver Hans Henrik Knoop et overblik over motivationsforskningen og viser, hvordan den kan anvendes i undervisningen.

10.45-11.15
Pause: kaffe og udstilling

11.15-12.15
Motivation og læringsmiljø
Plenumoplæg v. Mette Pless, lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning har for nyligt afsluttet et omfattende forskningsprojekt om unges motivation for læring. I forskningsprojektet, der er lavet i samarbejde med Egmont-fonden, sættes der, med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes motivationserfaringer, spot på hvordan motivation for læring bliver til - eller hæmmes - i mødet mellem eleverne og skolen.

En af forskningsprojektets centrale resultater er udviklingen af en model, der opridser fem centrale motivationsorienteringer, som er i spil i skolen. Modellens motivationsorienteringer er udviklet i et samspil mellem elevernes fortællinger og motivationsteoretiske perspektiver. Det drejer sig om motivationsorienteringerne – vidensmotivation, - præstationsmotivation, - mestringsmotivation, - relationsmotivation - involveringsmotivation.

I oplægget udfolder Mette Pless de fem motivationsorienteringer og skitserer, hvordan arbejdet med disse kan bidrage til udviklingen af motiverende læringsmiljøer, ligesom hun peger på en række udfordringer, der tegner sig i arbejdet med elevernes læringsmotivation i skolen.

12.15-13.15
Frokost

13.15-14.15
Temaoplæg runde 1. Læs beskrivelser under Indhold.
Vælg mellem oplæg 1-6

14.15-14.35
Pause: kaffe og udstilling

14.35-15.40
Temaoplæg runde 2. Læs beskrivelser under Indhold.
Vælg mellem oplæg 1-7.

15.40-16.00
Fælles afslutning

Læs hele beskrivelsen

Aarhus31.01.2018

Tidspunkt

kl. 09.00 - 16.00

Sted

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

1250 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

09.01.2018

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er målrettet lærere, pædagoger, ledere, vejledere, konsulenter og andre med interesse for inkluderende læringsfællesskaber.

Oplægsholdere

Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning. Ninna Plüger Kristensen og Lene Blosen, Viborg private Realskole. Sara Sejerskild Rejsenhus, VIA. Peter Arnborg Videsen, Viborg Gymnasium og HF. Mads Bab, Gnist. Poul Skaarup Jensen, Silkeborg Kommune. Helle Overballe Mogensen, fagbogsforfatter. Karen Thastum, VIA.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Læs mere om Motivation i skolen – forudsætning eller resultat?

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska480x480.jpg