Print

Dynamik 1

Code

MA-DYN1

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til uddannelsen.
For GBE studerende: ENB M1

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende basale færdigheder indenfor partikeldynamik og danner grundlag for DYN2.

Knowledge

Den studerende opnår viden om grundlæggende partikeldynamik indenfor følgende: - SI enheder - Kinematik - Kraft og acceleration - Lineær impuls - Mekanisk energi - Rotation af stive legemer om fast akse

Skills

Den studerende opnår færdigheder i at: - Anvende enheder konsistent og konvertere enheder - Benytte kinematiske termer i beskrivelsen af partikelbevægelse - Udføre analyser af bevægelser med bindinger - Opstille frit legeme digrammer - Opstille og løse bevægelsesligninger for partikler og simple partikelsystemer - Beskrive begreberne kinetisk energi, arbejde og potentiel energi samt anvende disse ved løsning af opgaver i partikeldynamik - Skrive velstrukturerede Mathcad scripts til løsning og dokumentation af problemer indenfor partikeldynamik - Løse simple dynamikproblemer for stive legemers rotation om fast akse

Competences

Den studerende er i stand til at: - Identificere hvilke dele af den opnåede viden og færdigheder er relevante for et givent mekanik problem fra den virkelige verden - Modellere mekaniske systemer - Bygge videre på den opnåede viden i mere avancerede kurser

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer. Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver. 

 

Resources

Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics, seneste udgave i SI enheder Noter Mathcad Prime

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Kurset indeholder en obligatorisk opgave i Mathcad. Hvis opgaven ikke er afleveret indenfor deadline fastsat af un-derviser, er forudsætningerne ikke opfyldt for at gå til ek-samen. For at komme til reeksamen fastsættes nye frister. 

Eksamensform: 
Skriftlig 4 timers eksamen. Vælger den studerende at skri-ve i hånden skal han/hun selv scanne besvarelsen efter de 4 timer. Der vil blive stillet scannere til rådighed.
Ekstern censur
 
Tilladte hjælpemidler: 
Alle, men ingen kommunikation og ingen brug af websider under eksamen. 

Reeksamen:
Skolen kan bestemme, at reeksamen kan gennemføres som mundtlig eksamen.

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Karl Woldum Tordrup

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Keywords

SI enheder, Hastighed og acceleration, Kinematik, Kræfter, Newton’s love, Mekanisk energi, Impuls, Rotation om fast akse