Print

Introduktion til bæredygtig omstilling

Code

XA-CCS1

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle optagelseskrav

Main purpose

Dette fag tager udgangspunkt i industrialiseringens betydning for samfundet, positivt som negativt, og introducerer hele aspektet af bæredygtighed og den kompleksitet en grøn og cirkulær omstilling af samfundet kræver. Kurset berører de problemstillinger, der ligger i den grønne og cirkulære omstilling i forhold til en ansvarlig udnyttelse af jordens ressourcer versus en fortsat samfundsudvikling samt introducerer grundlæggende teorier og praksis, der kan bidrage til at reducere drivhusgasser og imødegå klimaforandringer.

Knowledge

Efter afslutningen af kurset har den studerende opnået viden om:

 • ​Bæredygtighed generelt og definitioner heraf
 • Sti-afhængighed af fossile brændsler, energi og dertil hørende velfærd
 • Kompleksiteten af en grøn omstilling af samfundet 
 • Metoder til at arbejde med kompleksiteten af bæredygtige løsninger
 • Klima og klimaforandringer 
 • FNs verdensmål og øvrige politiske styringsredskaber 
 • Cirkulær økonomi 
 • Vedvarende energiformer 

Skills

Efter afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Forstå kompleksiteten i bæredygtighed 
 • Identificere og diskutere forskellige kilder til CO2-ækvialenter, deres udledning og betydning i forhold til samfundsudviklingen og klimaændringerne
 • Udføre bæredygtighedsvurderinger
 • Udføre konsekvensanalyse af udledninger
 • Identificere muligheder for grøn omstilling i industrien 
 • Analysere og udvælge løsninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv

Competences

Efter afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til at anvende viden og
færdigheder til at kunne:

 • Diskutere bæredygtig omstilling på et kvalificeret niveau
 • Arbejde metodisk med at udfolde bæredygtighedsproblematikker og identificere helhedsorienterede løsninger 
 • Analysere og vurdere bæredygtigheden af løsninger ud af et helhedsorienteret perspektiv, hvor relevante parametre tages i betragtning 

Topics

Teaching methods and study activities

Teaching methods and study activities
Undervisningsformen er baseret på teorierne om problembaseret læring (PBL), og aktiviteterne er en blanding af klasseundervisning, indsamling af data og analyse af data, feltarbejde, rapportskrivning, diskussioner i grupper assisteret af underviseren, præsentationer, selvstændige studie, lektier og opgaver.
Den normerede samlede arbejdsindsats for den studerende er 137,5 timer.

Resources

​Materialer vil være tilgængelige før studiestart

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
- Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen.  
 
Eksamensform:
Gruppeeksamen på basis af en videnskabelig poster, som præsenteres på eksaminationsdatoen.
Fælles fremlæggelse af posteren og eksaminering med fælles diskussion samt individuelle spørgerunder.  Der beregnes ca. 15 minutter per studerende inkl. votering. Den samlede eksamineringstid per gruppe kan maksimalt udgøre 50 minutter.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af posteren, præsentationen, samt den enkeltes præstation under eksamen.
Intern Censur


Tilladte hjælpemidler:
NA

Reeksamen:
Mundtlig prøve med intern bedømmelse.


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Flemming Andersen /Rune Aardal Hansen

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

Keywords

​Bæredygtig omstilling, Cirkulær Økonomi