Print

Introduktion til Maskindesign

Code

XA-EBM1

Version

2.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til Eksportingeniør

Main purpose

Kursets formål er at give den studerende en basal viden on dynamik. Den studerende vil lære relevante problemløsningsteknikker og opnå en solid basis for videre uddannelse indenfor tekniske og naturvidenskabelige emner.

Knowledge

Den studerende opnår viden om:

  • SI enhedssystemet
  • Kinematik: hastighed og acceleration i 1D og 2D, projektilbevægelse'
  • Dynamik: Newtons Love, arbejde, kinetisk og potentiel energi

Skills

Efter at have fulgt kurset kan den studerende:

  • Anvende SI-enheder og udføre dimensionscheck af udregninger
  • Analysere og løse simple opgaver indenfor kinematik og dynamik

Competences

Den studerende opnår kompetence til at:

  • Læse videnskabelig tekst der indeholder formler, grafer, diagrammer etc.
  • Anvende en analystisk og systematisk tilgang til simple, stiliserede ingeniøropgaver
  • Formidle simple beregninger i et præcist sprog og med anvendelse af formler og skitser

Topics

Teaching methods and study activities

12 uger á 4 lektioner pr uge

Undervisningen består hovedsagelig af klasseundervisning med præsentationer og opgaveregning. Ud af de 12 uger, vil cirka 2 være dedikeret til en praktisk kursusopgave.

Kursets 5 ECTS svarer til en arbejdsbelastning på cirka 137,5 timer for den studerende.

Resources

University Physics with Modern Physics (International Edition) by Young & Freedman, Latest edition 
Noter

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
1) Kursusopgaven skal være afleveret inden den an-noncerede tidsfrist. Afleveres den ikke inden fristen, er eksamensforudsætningerne ikke opfyldte og en ny tidsfrist for godkendelse fastsættes.

2) Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den stude-rende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen

Eksamensform: 
Skriftlig 4 timers eksamen. Hvis den studerende vælger at skrive sin besvarelse i hånden, skal den studerende selv scanne besvarelsen efter de 4 timer er gået. Scannere vil blive stillet til rådighed.
Intern medbedømmer

Tilladte hjælpemidler
Alle sædvanlige

Re-eksamination
Som ordinær, men VIA kan beslutte at afholde en mundt-lig prøve i stedetGrading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Uffe Vestergaard Poulsen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

​Dynamik, Kinematik, Forskydning, Hastighed, Acceleration, Projektilbevægelse, Newtons love, Potentiel energi, Kinetisk energi, Arbejde