Print

Markedsføring 1

Code

XA-MAM1

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle adgangskrav til Eksportingeniøruddannelsen

Main purpose

​Formålet med faget er at opbygge en bred viden inden for markedsføring og at udvikle de nødvendige færdigheder med henblik på at kunne udarbejde en komplet markedsføringsplan for enhver virksomhed/organisation og produkt/service gennem brugen af relevante teorier og modeller til at identificere og vælge mellem alternative handlingsmuligheder på det operative, taktiske og strategiske niveau.

Knowledge

De studerende introduceres til kerneteorier og -modeller inden for markedsføring for at opnå viden om:

 • Markeder, markedsefterspørgsel og en virksomheds omgivelser samt dens nuværende strategi.
 • Koncepterne omkring kundeværdi, -tilfredshed og -loyalitet som fundament for en succesfuld marketingstrategi.
 • Konkurrencesituationen som virksomheden opererer i.
 • Kundeadfærd og hvordan købsbeslutninger foretages på individ, gruppe og organisatorisk niveau.
 • Dimensioner omkring bæredygtig marketing og Corporate Social Responsibility
 • Segmenteringskriterier, definition af målgruppe og hvad der ligger bag en konkurrencedygtig positioneringsstrategi.
 • Nøglekomponenterne i marketingmikset: Produkt, Pris, Promotion og Plads (distribution).

Skills

Efter afslutningen af dette kursus, og når de studerende har gennemført den påkrævede læsning og aktiviteter, skal de studerende være i stand til at:

 • Anvende marketing kerneteorier og -modeller på praktiske marketingproblemstillinger med anerkendelse af deres brug og begrænsninger.
 • Gennemføre en komplet og detaljeret situationsanalyse ved at anvende teorier og modeller som PEST analyse, Porters konkurrent analyse og tilhørende model for konkurrence strategier.
 • Identificere væsentlige markeds- og kundetendenser inklusiv en bedømmelse af deres muligheder og trusler for virksomheden.
 • Analysere kundeadfærd på både forbrugermarkedet og det industrielle marked via fastlæggelse af kundebehov samt hvordan beslutninger om produktkøb træffes.
 • Identificere elementer af bæredygtig marketing i en virksomheds marketingstrategi
 • Segmentere markeder med henblik på at identificere målgrupper og udvikle en passende strategi og positionering som samtidigt både dækker målgruppens behov og er konkurrencedygtig.
 • Omsætte strategien til handlingsplaner med et effektivt marketing mix inklusiv koncepter omkring branding/brandværdi, produktstrategi, produktlivscyklus, service management, valg af passende prisstrategi, styring af distributionskanaler samt masse/personlig/digital kommunikation.

 

Competences

Efter en vellykket afslutning af kurset, vil den studerende være i stand til at:

 • Analysere ethvert givet marked ved at gennemføre en PEST analyse, en grundig analyse af konkurrenter inkl. bedømmelse af den overordnede konkurrencesituation på markedet, udvikle en forståelse af kundeadfærden på både B2B og B2C markeder samt fastslå overordnede markedstendenser.
 • Baseret på analyse af markedssituationen, at kunne udvikle en konkurrence- og bæredygtig marketingstrategi indeholdende segmentering, definition af målgruppe og positionering.
 • Baseret på den valgte strategi, at udvikle et effektivt marketingmix med henblik på at implementere denne inklusiv forslag til konkrete marketingaktiviteter.​

Topics

Teaching methods and study activities

Varighed: 1 semester - 137,5 timers belastning


Aktiviteter i løbet af kurset: Dialog baseret undervisning, klassediskussioner, gruppearbejde, cases, præsentationer, opgaveløsning individuelt og i grupper.​

Resources

​Principles & Practice of Marketing, latest edition
David Jobber & Fiona Ellis-Chadwick
Publisher: McGraw-Hill​

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
- Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den stude-rende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen.  

Eksamen: 
4-timers skriftlig eksamen med intern censor.
Skriftlig eksamen tæller 100 % af endelig karakter.

Tilladte hjælpemidler:
Litteratur, egne noter, lommeregner, laptop men ingen ad-gang til internet.

Re-eksamen: 
Kan være mundtlig.  Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Kirsten Nørgård Jepsen/Kresten Tang Andesen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

​Markedsføringsplan, B2B, B2C, makromiljø, mikromiljø, konkurrencemæssige miljø, kundeadfærd, segmentering, konkurrencemæssige strategi, kundeadfærd, segmentering, Porters, generiske strategier, konkurrencemæssige fordele, marketing mix, bæredygtig marketing, Corporate Social Responsibility​​