Print

Semesterprojekt 1 (XA-)

Code

XA-SEP1

Version

4.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Ingen

Main purpose

For at opøve den studerendes praktiske professionskompetencer arbejdes der i Semester og Bachelorprojekterne på VIA Engineering i en gruppekontekst med løsning af et aktuelt, fagligt problem.  

Formålet er således:
Anvendeliggøre fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
Løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende og tidligere semestres fag. 
Udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling

Fokus for undervisningen i SEP1 er LÆRE AT LÆRE. Projektmetode og PB, herunder grundlæggende indførsel i studieteknik og teambaseret projektarbejde

Grundlæggende indførsel i studieteknik og teambaseret projektarbejde. Formålet er at give de studerende en introduktion til problembaseret læring gennem arbejdet med en specifik problemstilling. Problemstillingen omfatter to fagområder: Engineering Basics Software (EBS1) og Klimaforandring og Bæredygtighed (CCS1) inden for hvilke områder, der arbejdes med en problemstilling/case​

Knowledge

Engineering Basics Software (EBS1)

​- identificere og beskrive de forskellige stadier i en softwareudviklingsproces.
- redegøre for funktionaliteten af et softwaresystem.
- beskrive og give eksempler på softwaresystemer.

Klimaforandring og bæredygtighed (CCS1)
-Identificere samt redegøre for CO2e for løsningspotentiale, herunder udledninger forbundet med (design)udvikling og drift af løsningen.
-Reflektere samt redegøre for de overordnede bæredygtighedsudfordringer, her kan inddrages de tematikker som at lært i CSS1 kurset.
Der ønskes at den studerende udvikler en figur som illustrerer de komplekse sammenhænge der kan forekomme ved implementering af valgte løsning.


Skills

PBL færdigheds-læringsmål: 
Kan sammen med gruppen indgå i og etablere samarbejde med projektgruppe og vejleder. Anvende inddragede teorier om gruppedynamikker, teamsamarbejde og konfliktløsning. Kan sammen med gruppen formulere og anvende en gruppekontrakt.

Identificere relevante problemstillinger, opstille en problemformulering, samt gøre rede for løsningsforslag Kan anvende viden om referencer og kildehåndtering. Kan anvende akademisk og teknisk skrivestil, rapportstruktur og regler for plagiering. Kan formidle projektarbejdets resultater mundtligt, skriftligt og grafisk til forskellige målgrupper.


Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:


Engineering Basics Software (EBS1)

- analysere et problemområde med henblik på at aflede krav.
- designe og bygge et softwaresystem.
- udføre tests i relation til afledte krav.
- anvende en projektmetodologi til at strukturere udviklingsarbejdet.


Klimaforandring og bæredygtighed (CCS1)
-Identificere relevante verdensmål.
-Lære at identificere og navigere i kompleksiteten.
-Lærer at omsætte problemstillinger til underliggende CO2e der muliggør konkret kvantificerbar beregning af klima og miljøpåvirkning af løsning.


Competences

​PBL kompetence-læringsmål: 
Anvende og reflektere over inddraget læringsteori og motivationsteori. Beskrive og reflektere over projektgruppens samarbejde.

Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:
Engineering Basics Software (EBS)

- reflektere over udviklingen af et softwaresystem til et specifikt formål.
- planlægge og udføre en softwareudviklingsproces

Klimaforandring og bæredygtighed (CCS1)
- Forstå og reflektere over klima er et komplekst begreb
- Planlægge og udføre analyse og kvantificer CO2e samt anvende det til vurdering af løsningens bæredygtighed

 

Topics

Teaching methods and study activities

Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning,
Online-, video- og holdundervisning i centrale emner efterfulgt af øvelser på klassen.
Fremstilling af produkt i form af model, prototype, program, poster eller lignende i laboratorier og værksteder.

Løbende evaluering og feedback i forløbet
Projektbeskrivelse skal afleveres og godkendes.

Uddannelsesspecifikt Produkt 
Udvikling af en prototype på et software produkt.

Resources

Udleveres til de studerende via Itslearning.
 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Ingen. 

Eksamensform:
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrapport med fælles præsentation (ca. 15 min i alt for hele gruppen) og individuelt forsvar, hvor hele gruppen deltager (45 min i alt for hele gruppen). Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde, præsentationen og individuelt forsvar.
Det skal tydeligt fremgå, hvem der har lavet hvilke afsnit i projektrapport og procesrapport. Alle gruppemedlemmer skal være involveret i alle hovedaspekter af afleveringerne.
Gruppestørrelse: 4-5 studerende pr. gruppe. Er der færre i gruppen kan eksaminationstiden sættes tilsvarende ned.
Projektrapport og procesrapport skal være afleveret inden den fastsatte deadline. 
Projektrapporten skal være på max. 18 sider eksklusive bilag. 
Procesrapporten skal være på max. 18 sider eksklusive bilag. (1 side = 2400 anslag inkl. mellemrum).
Sprog: Dansk

Intern censur

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Reeksamen foregår som ordinær eksamen. 
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afholdes informationsmøde i slutning af forårssemestret. Det er obliga-torisk at deltage i mødet. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke-beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal den studerende vælge om et nyt projekt udarbejdes, eller det ikke-beståede projekt skal revideres. Den studerende skal give tilbagemelding på dette på mødet. 
Hvis man ikke har afleveret eller ikke har deltaget i den ordi-nære eksamen uden godkendt begrundelse skal den studeren-de lave et nyt projekt


Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Semesterprojektrapporten skrives på dansk.

Responsible

Majken Ingemann Stoklund

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
1. semester

Keywords

​Lære at lære - projektbaseret læring (PBL) – egen læringsproces – rapportskrivning – samarbejde. Robotteknologi, ​programmering, udvikling af prototype, skriftlig fagkommunikation