Print

Semesterprojekt 2 - Analytiske metoder inden for mekanik og materialer

Code

MA-SEP2

Version

3.1

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

10

Prerequisites

Main purpose

​Anvendeliggøre fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
Løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende og tidligere semestres fag.
Udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling(er)

Knowledge

​Faglig: 
Kender til teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven. 

Proces: 
Effektive teams: Kan referere til viden om egne styrker og svagheder i forbindelse med gruppearbejdet, inddrage teorier om personprofiler og personlige og interpersonelle kompetencer samt kulturforskelle.

Projektstyring: Kan identificere relevante projektstyringsmetoder, herunder planlægning, mødeledelse, risikovurdering og kvalitetssikring.

Skills

​Faglig:
Kan udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

Proces:

​Effektive teams: Kan identificere og beskrive gruppens udvikling. Kan anvende gennemgåede teorier om personprofiler samt tværkulturelle aspekter i gruppesamarbejdet med henblik på at beskrive eventuelle konflikter i gruppesamarbejdet samt formulere mulige løsninger herpå.

 Egen læringsproces: Kan beskrive behov i forhold til egen motivation for læring og agere derefter. Kan identificere og anvende foretrukne studieteknikker. Kan opstille og reflektere over egne læringsmål fra nuværende og forrige semester i procesrapporten med henblik på fremadrettet forbedring.

 Projektramme: Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt. Kan anvende viden om referencer og kildehåndtering.

 PBLKan beskrive hvilke faktorer, der influerer på den individuelle og gruppebaserede læring i PBL-forløbet. Kan arbejde med udgangspunkt i projektgruppens egen problemformulering. Kan arbejde tværfagligt.

ProjektstyringKan anvende professionsrelaterede metoder og værktøjer i projektarbejdet. Kan anvende digitale værktøjer som office værktøjer, digital projektledelse samt digitale viden opsamlingsværktøjer og portaler.

Competences

​Faglig: 
Kan udvælge, kombinere og tilpasse teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er brugbar, relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

Proces:

Effektive teams: Er i stand til at tage ansvar for samarbejdet i gruppen og aktivt bruge og videreudvikle gruppekontrakten Opstille og udvælge udviklings- og handlemuligheder i forhold til gruppens udvikling.

​Egen læringsproces: Er i stand til selvstændigt at give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med egen og andres læringsproces

Er i stand til selvstændigt at tilpasse egen læringsproces ud fra erfaring og viden om egne præferencer.

​Projektramme: Kan i projektgruppen arbejde metodisk og struktureret med semesterprojektet.

​PBL: Kan tage ansvar for den studenterstyrede del af semesterprojektet

​Projektstyring: Kan tage ansvar for projektarbejdets styring med løbende tilpasning mellem opgaver og ressourcer.

Topics

Teaching methods and study activities

​Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning,
Online-, video- og holdundervisning i centrale emner fulgt op af øvelser på klassen.

​Produkt:
Projektdokumentation i form af Hovedrapport og Procesrapport med bilag.
Projekt output i fysisk form som eksempelvis Poster – System - Prototyper etc.
Opdateret individuel Portfolie rapport

 

Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen

Eksamensform:
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrap-port med individuel bedømmelse.
Gruppepræsentation ca. 20 minutter efterfulgt af fælles eksaminering med fælles diskussion og individuelle spørge-runder i ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Intern censur

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Den studerende reviderer det eksisterende projekt eller udarbejder et helt nyt projekt efter vejledning umiddelbart efter eksamen. 
Projektet skal afleveres medio august. Der ydes ingen vejledning i perioden frem til aflevering. 
Projektet evalueres ved mundtlig reeksamen inden seme-sterstart i september.Grading criteria

​Karakter efter 7-trins-skala  ​

Additional information

Responsible

Bo Leander Gylling

Valid from

01-02-2022 00:00:00

Course type

Keywords

​​Faglig: - Anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser. - Analytiske metoder indenfor mekanik og materialer - Dynamik - Anvendt matematik - Materialevalg - Teknologivalg - CES Edupack - Mathcad - Prototyper som arbejdsmetode Proces: - Samarbejde - Planlægning - Problemanalyse - MS project