Print

Semesterprojekt 2 (XA-)

Code

XA-SEP2

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

10

Prerequisites

1. semester på Eksportingeniøruddannelsen

Main purpose

Formålet med semesterprojektet er at de studerende skal lære at

 • anvende fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
 • løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende og tidligere semestres fag.
 • udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling(er)

Markedsføring 1 (MAM1), Introduktion til maskindesign (EBM1) samt Global forretningskommunikation 1 (GBC1) inden for hvilke områder, der arbejdes med en virkelighedsnær problemstilling


 

Knowledge

Projektmetode læringsmål:
De studerende skal kunne:

Effektive teams

 • referere til viden om egne styrker og svagheder i forbindelse med gruppearbejdet, inddrage teorier om personprofiler og personlige og interpersonelle kompetencer samt kulturforskelle

Projektstyring

 • identificere relevante projektstyringsmetoder, herunder planlægning, mødeledelse, risikovurdering og kvalitetssikring.


Professionsfaglige videnslæringsmål
De studerende skal kunne:

Introduktion til maskindesign (EBM1)

Produktudvikling

 • opstille specifikationer i form fysiske målinger og egenskaber
 • analysere og anvende forsøgsresultater i beregninger

Præsentation

 • formidle teknisk viden i form beregninger i læsningsvenlig struktureret form

Markedsføring (MAM1)

 • udvikle og udarbejde en marketingplan.

Global Business Communication 1 (GBC1)

 • Tilegne sig professionsrelevant engelsk maskiningeniør- og marketingterminologi
 • Opnå indsigt i betydningen af anvendelsen af et terminologisk, syntaktisk og stilistisk korrekt professionelt engelsk
 • Opnå indsigt i betydningen af kohærens og kohæsion i projektrapportteksten

Skills

Projektmetode læringsmål:
De studerende skal kunne:

Effektive teams

 • identificere og beskrive gruppens udvikling.
 • anvende gennemgåede teorier om personprofiler samt tværkulturelle aspekter i gruppesamarbejdet med henblik på at beskrive eventuelle konflikter i gruppesamarbejdet samt formulere mulige løsninger herpå.

Egen læringsproces

 • beskrive behov i forhold til egen motivation for læring og agere derefter.
 • identificere og anvende foretrukne studieteknikker.
 • opstille og reflektere over egne læringsmål fra nuværende og forrige semester i procesrapporten med henblik på fremadrettet forbedring.

Projektramme

 • formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt.
 • anvende viden om referencer og kildehåndtering.

Projektbaseret læring

 • beskrive hvilke faktorer, der influerer på den individuelle og gruppebaserede læring i PBL-forløbet.
 • arbejde med udgangspunkt i projektgruppens egen problemformulering.
 • arbejde tværfagligt.

Projektstyring

 • anvende professionsrelaterede metoder og værktøjer i projektarbejdet. anvende digitale værktøjer som Office værktøjer, digital projektledelse samt digitale viden opsamlingsværktøjer og portaler.


Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:

Introduktion til maskindesign (EBM1)

 • udvælge og anvende pensum fra fagene.
 • anvende idegenereringsværktøjer i praksis.
 • anvende færdigheder fra fagfagene:
 • opstille frit legeme diagrammer
 • lave en 3d modellering
 • strukturere en præsentation af beregninger

Markedsføring (MAM1)

 • analysere et marked ved at indsamle relevante data mht. makrotendenser (PEST analyse) og tendenser i mikromiljøet (konkurrenter og kunder)
 • segmentere et marked ud fra relevante segmenteringskriterier
 • udvælge en målgruppe tilpasset virksomhedens kompetencer og projektets markedspotentiale
 • opsummere markedsanalysen vha. en SWOT-analyse
 • udvikle et marketingmix med henblik på at omsætte den valgte strategi i praksis (målgruppe, positionering og konkurrencemæssige fordele).

Global Business Communication 1 (GBC1)

 • strukturere og formulere en skriftlig projektrapport og en procesrapport på engelsk om semesterprojektets problemformulering, løsningsforslag og konklusion på et klart og præcist engelsk med anvendelse af korrekt fagterminologi, grammatik og syntaks.
 • mundtligt præsentere resultatet af projektarbejdet og procesrapporten på et klart og præcist engelsk.


Competences

Projektmetode læringsmål:
De studerende skal kunne:

Effektive teams

 • tage ansvar for samarbejdet i gruppen og aktivt bruge og videreudvikle gruppekontrakten.
 • opstille og udvælge udviklings- og handlemuligheder i forhold til gruppens udvikling.

Egen læringsproces

 • selvstændigt give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med egen og andres læringsproces.
 • selvstændigt tilpasse egen læringsproces ud fra erfaring og viden om egne præferencer.

Projektramme

 • arbejde metodisk og struktureret med semesterprojektet i projektgruppen.

Projektbaseret læring

 • tage ansvar for den studenterstyrede del af semesterprojektet.

Projektstyring

 • tage ansvar for projektarbejdets styring med løbende tilpasning mellem opgaver og ressourcer.


Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:

Introduktion til Maskindesign (EBM1)

 • lave en fysisk måling af et produkt med udgangspunkt i analyse af bevægelse.
 • levere en struktureret præsentation af tegninger og beregninger

Markedsføring (MAM1)  

 • udvikle en konkurrencedygtig marketingplan inklusiv strategisk refleksion, udvælgelse af målgruppe, udarbejdelse af en tilhørende konkurrencestrategi samt et passende marketingmix baseret på konklusionerne fra markedsanalysen.

Global Business Communication 1 (GBC1)

 • kommunikere effektivt og professionelt med en virksomheds interne og eksterne interessenter medanvendelse af korrekt terminologi og syntaktisk korrekte strukturer i tale og skrift.

Topics

Teaching methods and study activities

Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning,

Online-, video- og holdundervisning i centrale emner efterfulgt af øvelser på klassen.

Produkt

 • projektdokumentation i form af Hovedrapport og Procesrapport med bilag (på engelsk)

Løbende evaluering og feedback i forløbet.

Uddannelsesspecifikt Produkt 
Projektgruppen skal agere som rådgivende ingeniører for en dansk elevatorproducent. Opgaven er:

 • at designe et elevator system dokumenteret med teknisk beskrivelse, testresultater, fysiske udregninger, 3D modellering og produktionstegninger (CAD-tegninger)
 • at udarbejde en marketingplan for introduktion af elevator på markedet
 • at præsentere elevatpr systemet til en potentiel kunde, der repræsenterer målgruppen. 

Resources

​Udleveres til de studerende via Itslearning. 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen
 
Eksamensform: 
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrap-port med individuel bedømmelse.
Gruppepræsentation (på engelsk) ca. 15 minutter efter-fulgt af fælles eksamination med fælles diskussion og individuelle spørgerunder i ca. 15 minutter per studerende inklusive votering. 
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.

Projektrapport og procesrapport (på engelsk) skal være afleveret inden den af vejlederne fastsatte deadline.  Projektrapporten skal være mellem 20-30 sider ekskl. bilag. (1 side = 2400 anslag inkl. mellemrum). Procesrap-porten skal være som angivet i GBE guidelines.

Intern censur.

Tilladte hjælpemidler: 
Alle

Reeksamen:
Reeksamen foregår som ordinær eksamen. 
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afholdes informationsmøde i slutning af forårssemestret. Det er obliga-torisk at deltage i mødet. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke-beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal den studerende vælge om et nyt projekt udarbejdes, eller det ikke-beståede projekt skal revideres. Den studerende skal give tilbagemelding på dette på mødet. 
Hvis man ikke har afleveret eller ikke har deltaget i den ordi-nære eksamen uden godkendt begrundelse skal den studeren-de lave et nyt projekt


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Kirsten Nørgaard Jepsen

Valid from

01-02-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

Samarbejde, Planlægning, Problemanalyse, MS project, Frit legeme diagrammer, Design, Funktionalitet, Beregninger, Tegninger i 3d, markedsanalyse, marketingplan, mundtlig og skriftlig, fagkommunikation