Print

Semesterprojekt 3 (XA-)

Code

XA-SEP3

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

10

Prerequisites

3. semester på Eksportingeniøruddannelsen

Main purpose

Formålet med kurset er at:
 • anvende fagfaglige kompetencer i en problembaseret kontekst.
 • løse ingeniørfaglige problemstillinger med afsæt i nuværende og tidligere semestres fag.
 • udvise evne til at prioritere mellem problemstillinger og arbejde i detaljen med udvalgte problemstilling(er)
Formålet med PBL-delen af kurset er at fremme de studerendes selvstændige vidensinddragelse, kritiske tænkning samt holistisk forståelse. 
Problemstillingen omfatter følgende fagområder:
International markedsføring 2 (MAM2), Global Business Communication (GBC2), Maskiningeniørretningen: Mechanics (MEC1), Material and Manufacturing Technology (MMT1), Softwareretningen: Software Development with Java (SDJ1) inden for hvilke områder, der arbejdes med en problemstilling/case, Klima ingeniørretningen: Balanceforståelse (BAL1), Materialer og 

Knowledge

Professionsfaglige videnslæringsmål
​De studerende skal kunne:

Mechanics (MEC1), Material and Manufacturing Technology (MMT1) Produktudvikling
 • opstille specifikationer i form af krav, kriterier og egenskaber og kan anvende idegenereringsmetoder – usystematiske (f.eks. Brainstorming) og systematiske (f.eks. Morfologi).
 • Præsentation
 • formidle teknisk viden i form af tegninger og beregninger i læsningsvenlig struktureret form

Software Development with Java (SDJ1)
 • designe en selvstændig PC applikation med en grafisk brugergrænseflade hvis anvendelse skaber værdi for andre (’selvstændig’ betyder at applikationen ikke kommunikerer med andre applikationer eller benytter netværk)
 • designet skal suppleres med tekniske UML-diagrammer såsom Activity og Class Diagrams
 • implementere/programmere i Java en protype af applikationen, der skal demonstrere, at den ønskede funktionalitet i applikationen faktisk er muligt at skabe
 • fremvise prototypen gennem en video
 • Balanceforståelse (BAL1), Materialer og teknologier (MMT1).
 • anvende viden opnået i BAL1 og MMT
International markedsføring (MAM2)
 • udvikle og udarbejde en international marketingplan inklusiv udvælgelse af relevant eksportmarked

Global Business Communication (GBC2)
 • konsolidere viden om skriftlig kommunikation i en teknisk og markedskommunikativ kontekst og om mundtlig kommunikation til præsentationsformål

Skills

Projektmetode læringsmål:
Kan søge, finde og inddrage relevant viden. 
Kan anvende akademisk og teknisk skrivestil, rapportstruktur og regler for plagiering. 
Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt. 


Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:

Mechanics (MEC1), Material and Manufacturing Technology (MMT1)

 • udvælge og anvende pensum fra fagene
 • anvende idegenereringsværktøjer i praksis
 • anvende færdigheder fra fagfagene:
  • opstille frit legeme diagrammer
  • udføre ligevægtsberegninger
  • vælge dimensioner, design og funktionalitet
  • vælge materiale og produktionsmetoder
  • udføre 3d modellering
  • udføre struktureret præsentation af beregninger

Software Development with Java (SDJ1)

 • forklare Waterfall-metoden som en softwareudviklingsproces
 • udlede krav og specifikationer
 • anvende use case modelling og tegne aktivitetsdiagrammer
 • tegne en domain model
 • konstruere class diagram(s)
 • tegne et sekvensdiagram af en væsentlig metode
 • implementere et softwaresystem ved hjælp af objektorienteret programmering
 • udføre test i forhold til de afledte krav
 • beskrive hvordan man anvender dit system i en brugervejledning
Balanceforståelse (BAL1), Materialer og teknologier (MMT1).
 • Analysere og modellere brugen af ressourcer i løsningen 
 • Anvende metoder fra BAL1 til at kvantificerer og vurdere konsekvenser af løsninger på mennesker, klima og miljø
 • Konstruere en bæredygtig ressourcestrategi 
 • Sammenligne materialer baseret på egenskaber, men også materialernes tilgængelighed og konsekvenser for mennesker, klima og miljø

International markedsføring (MAM2)

 • udvælge et nyt marked iht. International markedsscreenings model
 • foretage en analyse af et nyt marked
 • udvikle en marketingstrategi for virksomheden
 • udarbejde en international markedsføringsplan med anbefalinger til virksomheden om en mulig indtrængning på det valgte marked

Global Business Communication (GBC2)

 • anvende relevant terminologi inden for tekniske emner
 • overholde genrekonventionerne for teknisk engelsk
 • anvende målgruppetilpasset skriftlig kommunikation med udgangspunkt i markedsføringsplanens anbefalinger om indtrængningsstrategi
 • foretage relevant valg vedrørende kommunikationsformat og kommunikationskanal/medie

Competences

Projektmetode læringsmål:
Kan strukturere og tilpasse gruppesamarbejdet til medlemmernes præferencer og kompetencer. 
Kan modtage og reflektere over vejledning og facilitering af gruppesamarbejdet 
I stand til selvstændigt at planlægge, strukturere og optimere egen læringsproces på baggrund af tidligere forløb. 
Kan argumentere for valg af kilder, metoder og løsninger på baggrund af en kritisk vurdering 
Kan inddrage en holistisk og bæredygtig tilgang til projektet med blik for sammenhænge til omverdenen.


Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:

Mechanics (MEC1), Material and Manufacturing Technology (MMT1)

 • udføre statiske beregninger
 • udvælge korrekte materiale og fremstillingsmetoder
 • levere en struktureret præsentation af tegninger og beregninger

Software Development with Java (SDJ1)

 • Demonstrere forbindelsen mellem de forskellige faser i softwareudvikling
Balanceforståelse (BAL1), Materialer og teknologier (MMT1).
 • Omsætte viden og ressourceproblematikker til bæredygtige løsninger 
 • Kunne evaluere og udvælge relevante ressourcer under hensyntagen til materialets egenskaber, balanceforståelse og cirkularitet 

International markedsføring (MAM2)  

 • udvælge potentielle nye eksportmarkeder ved gennemførelse af en international markedsscreening
 • være i stand til at analysere et udenlandsk marked, beslutte en markedsstrategi og gennemføre en international marketingplan

Global Business Communication (GBC2)
 • anvende udvalgte relevante tilgange ved udfærdigelse af professionelle forretningsmeddelelser.
 • kommunikere effektivt og professionelt med en virksomheds interne og eksterne interessenter med anvendelse af korrekt terminologi og syntaktisk korrekte strukturer i tale og skrift.

Topics

Teaching methods and study activities

Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning, Online-, video- og holdundervisning i centrale emner efterfulgt af øvelser på klassen.

Løbende evaluering og feedback i forløbet:

Uddannelsesspecifikt Produkt:
Projektgruppen skal agere som rådgivende ingeniører for en specifik virksomhed. Opgaven er:
Maskiningeniørretningen: Udvikling af CAD-tegninger til prototype på et mekanisk produkt, som ønskes solgt på internationale markeder
SW-ingeniørretningen: Udvikling af Single user system, som ønskes solgt på internationale markeder
Marketing: Udarbejdelse af international marketingplan for et udvalgt nyt eksportmarked

Resources

​Udleveres til de studerende via Itslearning. 

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger 
Ingen

Eksamensform:
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrapport med individuel bedømmelse.
Gruppepræsentation på engelsk ca. 15 minutter efterfulgt af fælles eksamination med fælles diskussion og individuelle spørgerunder i ca. 15 minutter per studerende inklusiv vote-ring. 
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Projektrapport og procesrapport på engelsk skal være afleve-ret inden den af vejlederne fastsatte deadline.  Projektrappor-ten skal være mellem 20-30 sider ekskl. bilag. (1 side = 2400 anslag inkl. mellemrum). Procesrapporten skal være som angivet i GBE guidelines:

Intern censur.

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Reeksamen foregår som ordinær eksamen. 
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afhol-des informationsmøde i slutning af forårssemestret. Det er obligatorisk at deltage i mødet. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke-beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal den studerende vælge om et nyt projekt udarbejdes, eller det ikke-beståede projekt skal revi-deres. Den studerende skal give tilbagemelding på dette på mødet. 


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Kirsten Jepsen / Kresten Tang Andersen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
3. semester

Keywords

Literatursøgning, referencehåndtering, kritisk tænkning, hollistisk tilgang. Maskiningeniørretningen: Kriterier, Idegenerering, Frit legeme diagrammer, Design, Funktionalitet, Dimensionering, Beregninger, Tegningsdokumentation Softwareingeniørretningen: Software udvikling, Objekt-orienteret programmering, Vandfaldsmetode, Analyse, Design Business: International markedsanalyse, Marketingstrategi, Marketingplan, Screening af markeder, Marketingmix, Forretningskulturer i verden, Virksomhedskultur, Interkulturel ledelse, Interkulturel kompetence