Print

Semesterprojekt 4 (gældende for optag 2022 og frem)

Code

XA-SEP4

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

10

Prerequisites

Semesterprojekt 1-3

Main purpose

Projektet er en tværfaglig opgave, og hovedmålet er at kombinere elementer fra de  tre specialiseringer kombineret med elementer fra økonomistyringskurset. Desuden skal de studerende udvikle og forbedre deres kompetencer i projektarbejde og bruge de færdigheder, de har lært på tidligere kurser.
Semesterprojektet omfatter følgende fagområder:

Maskiningeniørretningen: 
Mechanics (MEC1), Material and Manufacturing Technology (MMT1),

Softwareretningen:
Software Development with Java (SDJ1), Databasesystemer (DBS1)

Klimaretningen: 
Klimaforandringer og bæredygtighed (CCS1), Balanceforståelse (BAL1), og Vandproblematikker (VAN1

Økonomi for ingeniører (ECE1).  Beregning af økonomisk afkast og følsomhedsanalyser for en virksomhed der investerer i vedvarende energiløsninger.


Knowledge

Professionsfaglige læringsmål
De studerende skal kunne:
  • Demonstrere kendskab til teorier, modeller og metoder fra fagfagene fra indeværende og tidligere semestre i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven, herunder:
  • 3D tegning (CAD)
  • Programmering af software ved hjælp af Java- og relationelle databaser
  • Termodynamik og elektriske kredsløb
  • Evaluerer og vurderer løsningens bæredygtighed, hvor der tages højde for produktets påvirkninger på planetary boundaries og kritiske ressourcer
  • Beregninger af rentabilitet ifm kapitalinvesteringer

Skills

Professionsfaglige færdighedslæringsmål
De studerende skal kunne:  

Udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene fra indeværende og tidligere semestre og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

Projektmetode læringsmål:
De studerende skal kunne:

Egen læringsproces:
Opstille og reflektere over egne læringsmål fra nuværende og forrige semestre i procesrapporten med henblik på fremadrettet forbedring

Projektramme:
Formidle og argumentere for projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt.
Argumentere for valg af kilder og referencer i forbindelse med projektarbejdet.

Problembaseret læring:
Gøre rede for etiske overvejelser i projektarbejdet.
Arbejde med et holistisk blik på projektet, fagene og omverdenen

Competences

​Fagfaglige Kompetence læringsmål
De studerende skal kunne:

Udvælge, kombinere og tilpasse teorier, modeller og metoder fra fagfagene fra indeværende og tidligere semestre og bringe dem i anvendelse i en form som er brugbar, relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven
 
​Projektmetode læringsmål:
De studerende skal kunne:
 
Effektive teams:
Planlægge, strukturere og opnå effektivt samarbejde i grupper gennem begrundede valg af arbejdsform og tilpassede samarbejdsmetoder
Analysere og reflektere over sammenhænge mellem vidensdeling i projektgruppen og projektarbejdets kvalitet

Egen læringsproces;
Analysere egne læringsbehov og selvstændigt strukturere egen læringsproces
Selvstændigt og kritisk at anvende relevant og valid viden*

Projektramme:
Selvstændigt forklare ny viden og argumentere for anvendelse i forbindelse med projektarbejdet.

Problembaseret læring:
Arbejde analytisk, metodisk og struktureret med semesterprojektet i projektgruppen

Projektstyring:
Kombinere, tilpasse og optimere projektstyringsmetoder med henblik på at optimere projektforløbet.
Gøre rede for brug af digitale værktøjer som digital projektledelse samt digitale viden opsamlingsværktøjer og portaler.

Topics

Teaching methods and study activities

Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning, Online-, video- og holdundervisning i centrale emner fulgt op af øvelser på klassen. 

Løbende evaluering og feedback i forløbet:
Projektbeskrivelse skal afleveres og godkendes

Uddannelsesspecifikt produkt:
Projektgruppen skal agere som rådgivende ingeniører og teste og designe et solcellesystem for en imaginær virksomhed. I tilknytning til Solcellesystemet skal der udvikles en softwarepakke der kan overvåge systemets output og ydeevne. Ligeledes skal der foretages beregninger af investeringens økonomiske fordelagtighed. Ydermere skal den studerende foretage evaluering, herunder beregninger, af klima- og miljøpåvirkning. Endvidere skal den studerende reflektere over løsningspåvirkning ud fra parametere planetary boundaries. Endelig skal der laves en videopræsentation der viser systemets funktionaliteter og hovedkonklusioner fra den økonomiske analyse.   

Resources

​Udleveres til de studerende via ItsLearning

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning 
Ingen

Eksamensform:
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrapport afleveret inden deadline. Individuel bedømmelse.
Fælles eksaminering med fælles diskussion og individuelle spørgerunder i ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Intern bedømmelse 

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Reeksamen foregår som ordinær eksamen. 
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afholdes informationsmøde i slutning af forårssemestret. Det er obligatorisk at deltage i mødet. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke-beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal den studerende vælge om et nyt projekt udarbejdes, eller det ikke-beståede projekt skal revideres. Den studerende skal give tilbagemelding på dette på mødet. 
Hvis man ikke har afleveret eller ikke har deltaget i den ordinære eksamen uden godkendt begrundelse skal den studerende lave et nyt projekt

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Susanne Halle Wase / Lars Grunnet Jespersen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
4. semester

Keywords

Konstruktion af solenergisystemer, Database operation (SQL), Java application. Måling og beregning af energi fra solenergisystemer. Beregning af rentabilitet af investering i solenergisystemer. Samarbejde på tværs af professioner og kulturer