Print

Semesterprojekt 5 - Markedsundersøgelse og Produktudvikling

Code

XA-SEP5

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

10

Prerequisites

Går på 5. semester

Main purpose

Projektet har til hovedformål at udvikle eller videreudvikle et produkt eller koncept (med fokus på cirkulær økonomi), udføre en markedsundersøgelse samt udfærdige en forretningsplan på denne baggrund.
Cirkulær løsningsudvikling (reuse/refurbish/recycle).
Validering og behovsanalyse via pretotyping
Markedsundersøgelse på kundeområdet
Forretningsplan inklusive budget
Udvikling af teknisk løsning 
Design af forretningsmodel (f.eks.  take-back ordning, tjene pengene på reservedele istedet for nysalg eller en abonnementsordning.
Dokumentation af løsningens impact (f.eks vha LCA)

Knowledge

Udvælgelse af teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.
Viden omkring

 • Bæredygtighed og cirkulær udvikling
 • Pretotyping og behovsanalyser
 • Forretningsplan
 • Projektplanlægning

Skills

De studerende skal kunne:

 • Vælge teorier, modeller og metoder, der er relevante for problemerne i projektet
 • Designe, dimensionere og dokumentere maskiner / software i overensstemmelse med regler og forskrifter 
 • Demonstrere selvinitiativ, interpersonelle færdigheder, kritik, selvkritik, ønske om at lære.

Competences

Den studerende skal 

 • Anvende relevant projektledelsesværktøj
 • Definere, styre og implementere tværfaglige projekter via en projektplan (projektbeskrivelsen)
 • Anvende markedsanalyseinput til den tekniske løsning og omvendt
 • Udvikle og evaluere tekniske bæredygtige løsninger der både imødekommer markedets behov, har forretningspotentiale og er designet cirkulære.

Topics

Teaching methods and study activities

​Tværfagligt projektarbejde understøttet af både proces og faglig vejledning. Herunder introduktion til markedsundersøgelse, forretningsplaner og cirkulær udvikling.

Fremstilling af produkt i form af model, prototype, program, poster eller lignende i laboratorier og værksteder.
Projektgrupper, minimum 6 deltagere samt minimum 2 fra hver specialisering.

Projektgrupper på 4-5 studerende indenfor specialisering. 

Resources

Udleveres til de studerende via Itslearning. 

 • Pretotyping (link) ​
 • Business Research Methods (link)
 • Business Plan (link; link)

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætninger:
Ingen

Eksamensform: 
Gruppeeksamen på basis af projektrapport (20 sider) og procesrapport afleveret inden den af vejlederne fastsatte deadline. Individuel bedømmelse.
Fælles fremlæggelse og eksaminering med fælles diskussion samt individuelle spørgerunder.  Der be-regnes ca. 15 minutter per studerende inkl. votering.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurde-ring af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.
Intern Censur

Tilladte hjælpemidler: Alle

Reeksamen:
Reeksamen foregår som ordinær eksamen. 
For studerende, der ikke har bestået semesterprojekt afholdes informationsmøde i slutning af forårssemestret. Det er obligatorisk at deltage i mødet. Her oplyses om specifikke deadlines og nærmere forløb for projektarbejdet, ligesom der dannes nye projektgrupper, hvor det er muligt i forhold til antallet af ikke-beståede studerende på de enkelte semestre. På basis af den feedback, de studerende har modtaget efter ordinær eksamen, skal den studerende vælge om et nyt projekt udarbejdes, eller det ikke-beståede projekt skal revideres. Den studerende skal give tilbagemelding på dette på mødet. 
Hvis man ikke har afleveret eller ikke har deltaget i den ordinære eksamen uden godkendt begrundelse skal den studerende lave et nyt projekt


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Susanne Halle Wase

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
Project
5. semester

Keywords

Projektledelse, cirkulær konceptudvikling/løsningsudvikling, markeds-behovs-analyse, forretningsplan, pretotyping