Print

Vand som ressource

Code

XA-VAN1

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle optagelseskrav, VAN1 på 4 semester bygger på viden opnået i CSS1 og BAL1, som i VAN1 yderligere konkretiseres og placeres i større og mere komplekse sammenhænge, der gennem kursusforløbet udbygges og perspektiveres med vand som det centrale element, generelt og i forhold til den grønne omstilling. Den studerende sættes i stand til at perspektivere fra det meget konkrete laboratoriearbejde til en bredere forståelse af de centrale problemstillinger og udvikling af konkrete løsninger i samspil med det omgivende samfund, den eksisterende teknologi og de politiske ønsker og målsætninger.

Main purpose

​Udgangspunktet for kurset er den stærkt vandkrævende produktion af PtX, hvor omhyggeligt renset vand gennem elektrolyse spaltes i brint og ilt, og hvor brinten efterfølgende kan bruges direkte eller indgå i produktionen af forskellige e-fuels. Vandforbruget i den forventede danske produktion af PtX anslås til 7-800 mio. m3 årligt, svarende til industriens nuværende samlede vandforbrug, hvilket ikke kan rummes inden for den nuværende grundvandsbaserede vandforsyning. Et alternativ kan være renset spildevand fra byernes renseanlæg, og en bynær placering af PtX-produktionen vil gøre det muligt at anvende de store mængder spildvarme fra produktionen som fjernvarme eller til industrielle formål. Udgangspunktet om vand i PtX vil danne rammen for at belyse vand som både ressource i produktions/kommercielt øjemed samtidigt med, at vand også belyses i en kontekst, hvor (rent) vand er en stigende knap ressource globalt set. 

Knowledge

Efter afslutningen af kurset har den studerende opnået viden om:

  • Introduktion til den naturlige vandcyklus
  • Vands ”sammensætning” – saltvand, is, ferskvand m.v.
  • Vandforsyning, håndtering og rensningsteknologier
  • Vands betydning i et samfundsperspektiv

Skills

Efter afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til at:
Udvise god laboratoriepraksis

  • Beskrive og identificere nutidens og fremtidens vandproblematikker 
  • Arbejde med infrastrukturelle og cirkulære udfordringer i forhold til vandforsyning, spildevandshåndtering og klimamæssige problemstillinger
  • Identificere og udføre simple rensningsmetoder og beregninger

Competences

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have en forståelse af:

  • Samspillet mellem den naturlige vandcyklus og vand som samfundsmæssig ressource
  • Forskellige relevante vandteknologier
  • Vand i forhold til klimaændringer, miljø og ressourceknaphed

Topics

Teaching methods and study activities

​Undervisningsformen er baseret på teorierne om problembaseret læring (PBL), og aktiviteterne er en blanding af klasseundervisning, indsamling af data og analyse af data, feltarbejde, rapportskrivning, diskussioner i grupper assisteret af underviseren, præsentationer, selvstændige studie, lektier og opgaver.
Den normerede samlede arbejdsindsats for den studerende er 137,5 timer.

Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Ingen

Eksamensform:
4 opgaver afleveret til tiden gennem semestret, hvoraf en eller flere vil være skriftlige. Hver vægter 25 % af den samlede karakter.

Tilladte hjælpemidler:
NA

Reeksamen:
Mundtlig, med intern bedømmelse


Grading criteria

Additional information

Responsible

Flemming Andersen/Rune Aardal Hansen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
4. semester

Keywords

Materialer vil være tilgængelige før kursusstart