Eksamenssnyd i forbindelse med online eksamener

Her kan du læse mere om reglerne for eksamenssnyd - for både mundtlige og skriftlige eksamener. 

Opdateret 15. maj kl. 13.00

Reglerne om eksamenssnyd gælder fortsat, selvom dine eksamener er online. 

Hvad er eksamenssnyd? 

Eksamen er en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer inden for de rammer og betingelser, VIA har fastsat for den pågældende prøve.

Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsigtet – gør noget, som giver dig bedre vilkår end forudsat, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Uretmæssig hjælp kan for eksempel bestå i:

  • At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen 
  • At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 
  • At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen 

I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online. 

Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen. 

 

Særligt om plagiering

Plagiering er, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse

 

Særligt om brug af egne, tidligere afleverede opgaver 

Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer: 

  • Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse. 
  • Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger. 
  • Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammen-hæng. 
  • Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes – og typisk bredere – perspektiv. 

 

Husk!

Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd. Tænk derfor altid over det, hvis du i en eksamenssituation udleverer din egen besvarelse til en medstuderende.

Sanktionerne for eksamenssnyd spænder fra at du bortvises fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor.

Andre eksempler på handlinger, som alle betragtes som eksamenssnyd og i sidste ende kan medføre permanent bortvisning fra VIA:

- Samarbejde

Hvis prøveformen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen. Du må derfor ikke samarbejde med dine medstuderende eller andre under eksamen. Du må naturligvis heller ikke lade andre udarbejde dele af din opgave. 

- Forfalskning af data

Hvis du som led i en eksamensbesvarelse skal indsamle empiriske data, vil det være eksamenssnyd selv at finde på data eller manipulere med data

- Forhåndskendskab til opgaven 

Hvis du uberettiget får kendskab til eksamensopgaven på forhånd, og du alligevel deltager i eksamen, begår du eksamens-snyd. Du skal i stedet straks kontakte Studieservice på din uddannelse, som hurtigst muligt vil tilbyde dig en ny eksamen.