Telemedicin ændrer sygeplejerskers rolle

VIA Sundheds- & Velfærdsteknologi

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan sygeplejerskers roller ændrer sig i takt med udbredelsen af telemedicin i Danmark.

I 2012 igangsatte regeringen, Danske Regioner og KL en ambitiøs national handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Telemedicinske løsninger skal bl.a. flytte behandling og overvågning af patienter med eksempelvis KOL, diabetes og depression fra hospitalet og hjem til patienten og borgeren. Målet er at mindske sundhedsudgifterne og give borgerne bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb.

Der mangler dog viden om, hvilke kompetencer sundhedsprofessionelle har brug for, når de arbejder med telemedicinske løsninger. Det handler både om teknologi, men i høj grad også om relationelle forhold mellem patient og sundhedspersonalet.

Horsens på forkant med sundhed

Et forskningsprojekt i centret VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi forsøger at finde svar. Det sker som en del af projekt ”Horsens på Forkant med Sundhed”.

Horsens er blandt de kommuner, der går forrest med at teste og udbrede telemedicinske løsninger. En del af projektet i Horsens handler om at udvikle et såkaldt ”sundheds-hotspot”. Her kan kommunen, hospital, praktiserende læge og apotek følge borgernes egne målinger af fx blodtryk, blodsukker, iltmætning, lungefunktion og vægt.

Et af målene med Horsens på Forkant med Sundhed er at styrke samarbejdet på tværs af sektorer omkring behandling. Samtidigt håber man på at forbedre borgernes mulighed for at mestre egen sygdom.

Overvågning hjemme i stuen

De data, man får ind fra (selv)målingerne, kan sundhedspersonalet bruge til, igennem videokonferencer at supervisere borgeren til at udføre sundhedsopgaver i eget hjem.

”Det betyder, at sundhedspersonalet kan følge borgerens sundhedstilstand uden, at man skal ind til kontrol,” siger Anita Lunde, adjunkt på VIA Sygeplejerskeuddannelsen og projektleder på VIAs del af projektet ”Sygeplejerskers kompetencer ved brug af telemedicin”.

Roller ændres

Anita Lunde’s projekt skal søge svar på, hvordan brugen af telemedicin påvirker de sundhedsprofessionelle?

”Vi ved endnu ikke så meget om konsekvenserne for patienter og professionelle, når roller og arbejdsgange ændres så fundamentalt,” siger Anita Lunde.

”Mit projekt skal belyse de muligheder og udfordringer, sygeplejersker oplever i at bruge en netbaseret kontaktform,” fortæller hun.

Anita Lunde vil bl.a. se på, om der er forskelle på sygeplejersker ansat i den primære og sekundære sundhedssektor.

Nyt indhold i sundhedsuddannelser

”Det sygeplejefaglige perspektiv er særligt interessant i lyset af, at KL i deres udspil om fremtidens sundhedsvæsen ”Next Practice 2014” peger på, at sundhedspersonalet i langt højere grad skal have en superviserende rolle. KL fremhæver, at sundhedsuddannelserne, fx sygeplejerskeuddannelse, skal integrere disse kompetencer i curricula,” siger Anita Lunde.

Spørgsmålet er, hvad kompetencerne helt præcist er. ”Jeg tror, et vigtigt aspekt i forhold til netbaseret kommunikation er at se på, hvordan man mest hensigtsmæssigt observerer patienter og skaber en god relation på distancen,” siger hun.

Risiko for usynligt arbejde

Anita Lunde understreger, at der indenfor sygeplejefaget er en bekymring om, at den stigende brug af telemedicin fører til mere usynligt arbejde, hvor sygeplejerskernes arbejde devalueres.

Derfor vil hun i sit projekt forsøge at udvikle:

  • En øget forståelse for sygeplejerskernes funktioner, roller og selvforståelse i fremtidens sundhedsvæsen
  • Mulige forslag til kompetenceudvikling for involverede sygeplejersker
  • Forslag til hvordan sygeplejestuderende kan uddannes til at skabe relationer til patienter og borgere, kommunikere og gøre sygeplejefaglige observationer, når der anvendes netbaserede løsninger

Projektet forventes afsluttet ultimo 2015.

Download projektbeskrivelse (pdf)

Læs mere om VIAs projekt "Sygeplejerskers kompetencer ved brug af telemedicin"

Fakta: Om Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed” er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt, med det formål at optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere. Projektpartnere er Hospitalsenheden Horsens, Horsens Kommune, Apotekerforeningen samt praktiserende læger.

Projektet skal føre til udviklingen af den næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af implementering og evaluering af ”Sundheds-hotspottet”, en model for en sømløs, tværsektoriel telemedicinsk løsning, som følger anbefalingerne i den nationale telemedicinske strategi.

Projektets samlede budget er på 21 mio. kr. fordelt over tre år. Det finansieres af Horsens Kommune, Regionshospitalet Horsens/Region Midtjylland og via medfinansiering.

Læs mere om Horsens på forkant

Fakta: Definition af telemedicin

Telemedicin defineres som ”digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand”. Ydelser kan være diagnosticering, behandling og forebyggelse af sygdomme. Telemedicin handler om nye leverancemetoder og rollefordelinger, ikke om nye sundhedsydelser.

Kilder: Dansk selskab for klinisk telemedicin

Fakta: Udbredelse af telemedicin i Danmark

Ifølge en række aktører, er Danmark langt fremme med brugen af it i sundhedsvæsenet.

Ifølge Medcom-databasen over igangværende projekter, var der ved udgangen af 2014 registreret 349 telemedicinske initiativer i Danmark. Databasen opgør ikke antallet af borgere, der i dag modtager telemedicinsk behandling.

De mest udbredte tiltag er hjemmemonitorering af KOL-patienter og sårbehandling.

Kilder: CSC Scandihealth, Medcom

Kontakt projektleder:

Anita Lunde, adjunkt
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
T: +45 87 55 13 15
E: anil@via.dk