Portræt af studerende

Overvejer du at blive administrationsbachelor?

VIA Administrationsbachelor (NET)

Professionsbachelor

Vil du gerne være administrationsbachelor? Og tage den som netbaseret uddannelse? Er du idérig og god til at samarbejde? Kan du skabe overblik og omsætte ord til handling. Og har du lyst til at udvikle og kvalitetssikre politisk styrede organisationer? Så tag en netbaseret administrationsbacheloruddannelse!

Om den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i offentlig administration

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: Februar

  Uddannelsesbyer: Netuddannelsen er en online-uddannelse og derfor ikke knyttet til en bestemt by eller uddannelse. På de fleste moduler vil der være et ugentligt fysisk indkald. Disse indkald vil blive afholdt på forskellige campusser i VIA, alt efter de studerendes geografiske spredning. 

  Undervisningssprog: Dansk

  Deltagelsespligt: Der er deltagelsespligt på uddannelsen. Læs om deltagelsespligt

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Undervisningen på administrationsbacheloruddannelsen er gratis, men du skal selv afholde udgifter til for eksempel bøger, undervisningsmateriale og transport.

  Studieordning: 

  Læs mere:
 • Optagelse

  Læs om optagelse på den netbaserede administrationsbacheloruddannelse.

  For at blive optaget på VIA Administrationsbachelor, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C, erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau B
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Gode danskkundskaber

  Det er desuden væsentligt at understrege, at der er mange skriftlige opgaver på administrationsbacheloruddannelsen, og at al undervisning foregår på dansk. Vi forventer derfor, at du har gode danskkundskaber både skriftligt og mundtligt. 

  Alle ansøgere kan søge om optagelse gennem kvote 2. Ansøgere med en gymnasial eksamen kan også søge om optagelse gennem kvote 1. 

  Kvote 1:

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter 

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  August: Viborg og Aarhus

  Februar: Den netbaserede administrationsbacheloruddannelse

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Dette er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

   
 • Opbygning

  Du kan vælge af tage uddannelsen til administrationsbachelor som en netbaseret uddannelse. Uddannelsen er en kombination af netbaseret undervisning og et ugentlig fysisk indkald.

  Med en uddannelse til administrationsbachelor er du med til at udvikle nye løsninger for fremtidens danske velfærdssamfund. Du får en nøglerolle som den, der sikrer sammenhæng og udvikling af opgaver, der kræver involvering af aktører på tværs af professioner og sektorer. Det kan fx være involvering af forskellige faggrupper, samarbejdspartnere og borgere. 

  Handlekraftige kompetencer

  Du er med til at sikre fremdrift og implementering af de politiske beslutninger, når de skal omsættes i en almindelig hverdag. 

  Du opnår kompetencer til at løse komplekse opgaver, udvikle nye muligheder, vurdere, analysere, tage ansvar og træffe beslutninger inden for betydningsfulde offentlige opgaveområder i kommunerne, regionerne og staten. Kompetencer, der også kan anvendes i private organisationer. 

  Obligatorisk forløb

  Uddannelsen består af et obligatorisk forløb fra 1.-3. semester med fokus på blandt andet samfund, jura, økonomi og innovation. Grundforløbet består af seks 10-ugers moduler. Hvert modul afsluttes af en prøve.

  • Politik og samfund
  • Administration i politisk styrede organisationer
  • Retslige og organisatoriske rammer for offentlig administration
  • Metoder til opgaveløsning i offentlig administration
  • Budget, regnskab og økonomistyring
  • Styring og udvikling i den offentlige sektor

  Læs om det obligatoriske forløb

  Valgmoduler

  Udover de obligatoriske moduler skal du vælge i alt 4 valgmoduler på 4. og 5. semester. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse og dykke ned i faglige områder, som interesserer dig. 

  Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Det er fx økonomistyring, digitalisering, projektledelse, samskabelse, internationalisering, organisationsudvikling og human ressource. 

  Læs om valgmodulerne 

  Praktik

  På 6. semester er du i praktik 19 uger. I praktikken bruger du dine kompetencer i praksis og oplever at være en del af en arbejdsplads.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Mange studerende laver deres bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikplads eller en anden offentlig organisation.

  Tilrettelæggelse

  VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus, Viborg og som en netbaseret uddannelse. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet studieliv.

 • Praktik

  Det er i praktikken, du møder administrationsbachelorens arbejdsfelt. 

  I praktikken får du erfaring med forskellige administrative opgaver inden for den offentlige sektor. Du får indblik i de politiske, økonomiske og juridiske rammer, der knytter sig til den organisation, hvor du er i praktik. Du kan både tage din praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktik med SU

  Praktikken er på 19 uger med en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du beholder din SU.

  Praktikvejleder

  I praktikken har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen, som begge følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Garanti for praktikplads

  Uddannelsesstedet finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan den studerende få lov at søge sin egen praktikplads, hvilket aftales individuelt med uddannelsesstedet.

  Praktikpladserne for den netbaserede uddannelse ligger som udgangspunkt inden for VIAs dækningsområde i Region Midtjylland.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken.

 • Job og karriere

  Som administrationsbachelor har du gode beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder

  De fleste administrationsbachelorer er ansat inden for det offentlige. Her arbejder de inden for forskellige politiske områder i kommune, region og stat. Administrationsbacheloren arbejder blandt andet med sagsfremstilling, sagsbehandling, undersøgelser, analyser, projekter, organisationsudvikling, vejledning og sekretariatsbetjening.

  Administrationsbachelorens kernekompetencer

  En administrationsbachelors professionelle arbejde med offentlig administration er funderet i uddannelsens obligatoriske forløb. Men i løbet af uddannelsen vælger du valgmoduler, der er med til at danne din særlige jobprofil alt efter, hvilket beskæftigelsesområde du er særligt interesseret i.

  Nogle vil have et særligt blik for økonomi, HR eller velfærd. Andre vil være optaget af fx vejledning eller skatteområdet. Fælles er, at dine kvalifikationer kan komme i spil inden for alle de forskellige politikområder i den offentlige sektor.

  Den private og frivillige sektor

  Som uddannet administrationsbachelor kan du også finde arbejde i både den private og den frivillige sektor. Det kan fx være i fagforeninger, pensionskasser, private virksomheder eller i frivillige sociale organisationer. 

  Videreuddannelse

  Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Læs uddannelsens dimittendprofil (pdf)

  Har du flere spørgsmål, så kontakt en studievejleder

   
 • Internationale muligheder

  Har du mod på en personlig og faglig udfordring? Så tag til udlandet i forbindelse med studiet! 

  Vil du møde nye kulturer? Hente inspiration fra offentlig administration i udlandet? Udvide dine karrieremuligheder ude og hjemme? Så kan du vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet.

  VIA og administrationsbacheloruddannelsen prioriterer internationalisering højt, og alle studerende har mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet:

  • Studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
  • Kortere udlandsophold på 4-6 uger i fx Tanzania eller Grønland i forbindelse med valgmoduler på 5. semester
  • Praktikophold i udlandet på 6. semester
 • Studieliv

  Som netstuderende vil du opleve et studiemiljø bestående af netbaserede undervisningsaktiviteter, gruppearbejde og et ugentligt fysisk indkald fordelt på et eller flere af VIAs campusser i Region Midtjylland.

  Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen i VIA kommer du til at fordybe dig i et fagligt stof, og du kommer også i høj grad til at arbejde med at omsætte og anvende stoffet i relation til det praksisfelt, du senere vil blive en del af.

  At være studerende på en netbaseret uddannelse er dog noget anderledes end almindelig klasserumsundervisning og campusbaserede studier. Uddannelsen har dog præcis det samme formål, indhold og omfang som administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg, og som studerende ved netuddannelsen, skal du også forvente en studieaktivitet svarende til en 37 timers arbejdsuge.

  Workflows

  Frem for klasserumsundervisning, er grundstenen i den netbaserede uddannelse det, vi kalder workflows – altså en række forskellige aktiviteter, som kan understøtte den studerendes aktive læring. Det kan være skriftlige opgaver, feedback, undersøgelser eller undervisning (i klasserummet eller online).

  Læringen foregår derfor langt fra kun i mødet med underviseren, men også igennem de aktiviteter, underviseren eller studerende igangsætter. Netstuderende vil møde en række nye digitale værktøjer, der understøtter forskellige arbejdsformer og læring. 

  Gruppearbejde og studieaktivitet på fuldtid

  Undervisningen er i høj grad baseret på, at netstuderende er aktive i arbejdet med selvstændige opgaver, i gruppearbejde og gennem feedback til sine medstuderende. Undervisningen vil skifte mellem oplæg/forelæsninger og en del selvstændigt arbejde inden for et givent område.

  Meget af dette arbejde vil som oftest være gruppearbejde, og netstuderende skal derfor være indstillet på at arbejde sammen med andre for at løse komplekse problemstillinger.

  Uddannelsen har online værktøjer, der gør det muligt at arbejde i grupper, mens den studerende sidder hjemme.

  Gruppearbejdet vil både bestå af, at netstuderende mødes fysisk og online, men tillader også gruppearbejde, hvor man ikke er online på samme tid. Hvordan den enkelte gruppe gør, afhænger selvfølgelig af gruppemedlemmerne og den stillede opgave.

  Der vil være mulighed for at mødes på VIAs forskellige campusser i hele regionen, hvis det ønskes. Til nogle opgaver og moduler vil der være vejledning fra underviserne.

  Denne vejledning vil typisk foregå online eller på mail i tidsrummet 9-15 efter nærmere aftale med underviseren.

  Et ugentligt indkald 

  Der vil typisk være ét fysisk indkald (en mødedag) pr. uge. Dette indkald vil som udgangspunkt blive lagt fra kl. 10-16. Der er ikke en fast mødedag, men tidspunkterne for hvert 10-ugers modul meldes ud senest 14 dage før, det enkelte modul starter.

  Uddannelsen har vurderet, at ét ugentligt indkald er nødvendigt for at sikre, at netstuderende vil få det nødvendige faglige udbytte af undervisningen. Et indkald kan indeholde forelæsninger, diskussioner og oplæg, inddragelse af fagpersoner fra praksis eller noget helt fjerde.

  Indkald placeres i hovedreglen på et af uddannelsens matrikler i henholdsvis Aarhus, Viborg og Herning. Dog kan indkald også tilrettelægges f.eks. i samarbejde med en kommune, der ligger placeret inden for regionen. Transportudgifter forbundet med at følge uddannelsens moduler afholdes af den studerende selv.

  Deltagelsespligt

  Studerende har pligt til aktivt at deltage i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet. Aktiv deltagelse er en forudsætning for, at du kan udvikle professionskompetencer. Har du fravær af kortere eller længere varighed, er det dit eget ansvar at tilegne dig de læringsmål, der indgår i det modul, hvor du har haft fravær.

  Hent studieordning

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Administrationsbachelor (NET)
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  E: offadm@via.dk
  T: +45 87 55 18 00

  EAN: 5798 000 55 4702

  Læs mere