Studerende med bolde

Vil du være pædagog og gøre en forskel for andre?

VIA Pædagoguddannelsen

Professionsbachelor

Drømmer du om at blive pædagog? Har du lyst til at skabe en spændende hverdag for børn, unge og voksne? Vil du gøre en forskel i andres liv? Vil du tage medansvar for udviklingen af et demokratisk velfærdssamfund? Så bliv pædagog!

Om uddannelsen til pædagog

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer: 

  • Grenaa
  • Holstebro
  • Horsens
  • Ikast
  • Randers
  • Viborg
  • Aarhus

  Netuddannelse: Du kan tage din pædagoguddannelse over nettet.

  Meritpædagog: Hvis du har mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, kan du søge om at tage pædagoguddannelsens merituddannelse.

  Undervisningssprog: For det meste dansk. Nogle valgfrie moduler udbydes også på engelsk. 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning:
  Se studieordninger

  Se tidligere studieordninger for pædagoguddannelsen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

 • Optagelse

  Læs om optagelse på pædagoguddannelsen.

  For at blive optaget på pædagoguddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller kvote 2.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit.

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. 
  Læs mere om kvote 2

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til pædagoguddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet. Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier.

  Kriterier

  Et fagligt – personligt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne opsamle, reflektere og italesætte egne oplevelser og erfaringer

  Et fagligt, analytisk og refleksivt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne tilegne dig og inddrage viden. At kunne demonstrere nysgerrighed og forundringsparathed i forhold til at iagttage menneskers samspil

  Et kommunikativt og samarbejdsmæssigt kriterium. Her bliver du vurderet i at have færdigheder i kommunikation, samarbejde og samspil. Desuden at kunne sætte ord på dine egne erfaringer om disse emner.

  Et kriterium for studiekompetence. Her lægger vi vægt på, at du har en selvstændig og udforskende tilgang. At du kan motivere dig selv og andre, samt skabe begejstring. Med andre ord at du tør, kan og vil iscenesætte dig selv og skabe begejstring hos andre. Herunder at kunne forestille dig noget, du ikke har prøvet eller har erfaringer med.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart 

  September og februar

  Læs om

  Se sidste års adgangskvotienter

  Meritpædagog

  Du kan også tage pædagoguddannelsen som meritpædagoguddannelse, hvis du har mindst 5 års erfaring fra pædagogisk arbejde. Uddannelsen varer 3 år. 
  Læs om meritpædagoguddannelsen

  Betinget optagelse

  Vi tilbyder betinget optag på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Pædagoguddannelsen består af en fællesdel, tre specialiseringer, fire praktikperioder og et afsluttende bachelorprojekt.

  Pædagoguddannelsen er en generalist uddannelse. Men du skal også have en specialisering.

  Det betyder, at du både får et bredt kendskab til hele det pædagogiske arbejdsfelt og samtidig en særlig specialisering inden for en af tre specialiseringer.

  Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed

  De to første semestre bliver du undervist i Pædagogens grundfaglighed. Undervisningen er fælles for alle studerende. Fællesdelen består af seks moduler og første praktikperiode:

  • I pædagogikkens verden – på opdagelse.
  • Køn, seksualitet, mangfoldighed.
  • Individ og fællesskab.
  • Pædagogen som myndighedsperson.
  • Samskabelse og medborgerskab.
  • Professionel dømmekraft, viden og etik.

  Tre specialiseringer

  Efter første praktikperiode, hvor du har prøvet at arbejde indenfor et pædagogisk arbejdsområde, skal du lave en ansøgning, hvor du laver en prioriteret liste med dine ønsker om specialisering.Lang de fleste får deres første prioritet. 

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik.

  Læs mere om de tre specialiseringer

  Valgfrie kompetenceområder

  Du skal vælge et kompetenceområde som du skal arbejde indenfor på modulerne 9 og 11. Som studerende på VIA Pædagoguddannelsen har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder.

  Hvis  det kompetenceområde du ønsker, ikke udbydes, hvor du går, kan du tage det et andet sted i VIA. Men du hører stadig til på dit oprindelige hold. Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder på VIA Pædagoguddannelsen.

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturmøde og interkulturalitet

  Læs om de valgfrie kompetenceområder i studieordningen (pdf)

  Fire praktikperioder

  Du skal i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. I praktikken skal du bruge de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis. Her møder du det arbejdsfelt, du uddanner dig til.

  Den første praktikperiode ligger på andet semester og varer 6-7 uger. Anden og tredje praktikperiode ligger på henholdsvis tredje og femte semester. Begge varer et halvt år. Fjerde praktikperiode ligger i forbindelse med bachelorprojektet. 

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med praktikstedet.

  Læs mere

  Læs studieordningen for VIA Pædagoguddannelsen

 • Praktik

  Når du er blevet optaget på dit studie, er du garanteret alle dine praktikpladser. 

  I løbet af pædagoguddannelsen er der fire praktikperioder - to korte og to lange. Her skal du afprøve de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis.

  Økonomi i praktikperioderne

  I første praktikperiode er du berettiget til at tage din SU med, mens både anden og tredje praktikperiode er lønnede. Den fjerde praktikperiode er i forbindelse med bachelorprojektet, hvor du arbejder sammen med praksis om din problemstilling.

  Garanti for praktikplads

  Vi finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan du selv få lov at søge din egen praktikplads.

  International praktik

  Du kan også tage én eller begge lønnede praktikker i udlandet. VIA Pædagoguddannelsen har et omfattende internationalt samarbejde med forskellige pædagogiske institutioner på både nordisk, europæisk og globalt niveau. Det betyder, at du kan komme i praktik over hele verden.

  Praktikvejleder

  I praktikperioderne har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen. Begge to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Temaer i praktikken

  Dagtilbudspædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling

  Skole- og fritidspædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Udviklings og læringsrum
  • Samarbejde og udvikling

  Social- og specialpædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
 • Job og karriere

  Med en pædagoguddannelse får du et bredt arbejdsfelt at vælge imellem. For uanset specialiseringen, har du en grundfaglig viden, der gør dig egnet til at arbejde på de fleste pædagogiske arbejdspladser.

  Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder.

  Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Vuggestuer
  • Den kommunale dagpleje
  • Dagtilbud
  • Integrerede institutioner
  • Børnehaveklasser
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Skoler
  • Skolefritidsordninger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Forsorgshjem og herberger
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Ældreområdet
  • Fængsler
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Gadeplans- og netværksarbejde 
 • Internationale muligheder

  Norge, Thailand eller Sydafrika? Som studerende på pædagoguddannelsen har du mange muligheder for at tage en del af din uddannelse i udlandet. 

  Internationale kompetencer er vigtige pædagogiske redskaber. I løbet af din uddannelse får du mulighed for at lære om pædagogisk arbejde set igennem internationale briller.

  Du kan tage i udlandspraktik, hvor du kan se og lære, hvordan de arbejder med pædagogik i andre kulturer. Eller du kan tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet.

  Internationale kompetencer

  Som pædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der i en eller anden grad er forskellige fra dig. Det gør det samtidig også tydeligt, hvem du selv er.

  Det betyder, at mødet og arbejdet sammen med mennesker fra andre kulturer ikke bare er sjovt og udfordrende, men også kompetencegivende for en pædagog.

  Det træner dig i at være til stede og fleksibel - også selvom den kan være krævende. Det internationale møde er derfor et vigtigt fokusområde på pædagoguddannelsen.

  VIA er over hele verden

  VIA Pædagoguddannelsen har samarbejdspartnere over hele verden. Du kan fx tage i praktik i Grønland, England, Spanien, Thailand. Eller i Nepal, New Zealand, Australien eller Canada. 

  Studieophold i udlandet

  Du kan også vælge at tage et studieophold forskellige steder i udlandet. Det kan være et semester på en pædagogisk uddannelsesinstitution i fx Sverige, Holland, Belgien, Rumænien, England eller Grækenland. 

  Double degree – en international eksamen

  Få to eksamensbeviser – et i Danmark og et i Rumænien. På VIA Pædagoguddannelsen har du mulighed for at tage en double degree. Både en dansk pædagoguddannelse og en international eksamen fra Bukarest Universitet i Rumænien.

  For at få en double degree skal du tage et års studieophold ved Faculty of Psychology and Learning på Bukarest Universitet. Opholdet indeholder dels den anden praktikperiode på en rumænsk pædagogisk institution, dels et halvt års studie ved universitetet.

  Læs om Double degree

  Økonomi

  Hvis du vælger at tage i praktik eller tage på et studieophold i udlandet, kan du tage din SU med. Det er også muligt at søge fx legater som tilskud til opholdet.

 • Kontakt

#VIApædagog

Se billeder fra Instagram