Alle vores AMU-kurser giver landsdækkende kompetence og kan tilpasses specifikke behov og ønsker inden for det pædagogiske område (dagtilbud, dagpleje, skole og klub) og det sociale område (familiepleje og socialpædagogisk arbejde).

Søg efter uddannelsestilbud

Få mere information

 • Tilmelding og praktiske oplysninger

  Her finder du informationer om tilmelding og betingelser for deltagelse

  Tilmelding 

  Du finder kurserne øverst på denne side. Både for virksomheder og private gælder, at tilmelding finder sted på www.efteruddannelse.dk, hvor du skal indtaste kursets fagkode. 

  Betingelser 

  Er du ledig, opnår du retten til seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag, og du kan kun deltage i ét samlet kursusforløb. Såfremt du ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal du efter din cv-samtale i a-kassen til en samtale i jobcentret hurtigst muligt og senest en uge efter, du har anmodet om det. Her kan jobcentret rådgive og vejlede dig om valg af uddannelse fra positivlisten. 

  Optagelseskriterier 

  Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de modtages, via www.efteruddannelse.dk eller pr. post til uddannelsesstedet. 

  Adgang 

  Den primære målgruppe for AMU-uddannelser er faglærte og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Hvis du har en videregående uddannelse, som du ikke har anvendt de sidste 5 år kan du deltager i AMU uddannelse på lige fod med faglærte og ufaglærte. Dette gælder i 2015-2017. Hvis du har en videregående uddannelse, som du har anvendt indenfor de sidste 5 år, kan du deltage i AMU uddannelse med fuld deltagerbetaling. Den betaling svarer til taxametertilskuddene. Yderligere information kan du få hos vores AMU sekretærer under fanen ”Kontakt os”

  Deltagerbetaling 

  Der er deltagerbetaling på enkelte af AMU-uddannelserne, og dette vil fremgå på kurset og www.efteruddannelse.dk under det enkelte kursus. 

  Afmeldingsfrist og gebyrer

  Du skal melde afbud så tidligt som muligt, og minimum 5 hverdage før kursusstart. Såfremt denne frist ikke overholdes, opkræves gebyr jf. nedenstående: 

  • 1.500 kr. såfremt kurset har en varighed under 37 timer 
  • 2.500 kr. såfremt kurset har en varighed over 37 timer

  Overdrages pladsen til en anden, bortfalder gebyret. Afmelding skal ske skriftligt. 

  Udeblivelse 

  Der opkræves afgift for udeblivelse, med mindre der kan dokumenteres lovligt forfald eller der erstattes med en anden medarbejder. Gebyrer opkræves jf. nedenstående: 

  • 2.500 kr. såfremt kurset har en varighed under 37 timer 
  • 3.500 kr. såfremt kurset har en varighed over 37 timer 

  Køb af tomme pladser

  I har som virksomhed mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus, hvis I benytter princippet ”køb af tomme pladser”. Ring gerne og hør nærmere herom. 

  Indkaldelse 

  Ca. 3 uger før kursusstart vil du modtage et velkomstbrev indeholdende praktiske oplysninger. 

  VEU-godtgørelse

  Der kan til AMU-uddannelser søges løn- og befordringsrefusion efter gældende regler. VEU-sats for 2015 udgør kr. 3.308/pr. uge (37 timer). Det svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Deltager du i deltidsundervisning, vil du få et mindre beløb udbetalt. Læs mere om reglerne på www.veug.dk

  Indkvartering og kost

  Såfremt din transportafstand fra bopæl til uddannelsessted overstiger 120 km tur/retur, har du mulighed for at få tilskud til overnatning og kost, dog ikke hvis du har en uddannelse, som overstiger niveau for erhvervsuddannelse. Der skal foreligge dokumentation herfor, og der kan refunderes med op til 500 kr. 

  Tillægspris 

  I har som virksomhed mulighed for at få tilrettelagt efter særlige behov, fx dobbelt lærerdækning, virksomhedsforlagt, weekend- og aftenundervisning- I disse tilfælde kan dette tilkøbes mod en tillægspris. 

  Ring gerne og hør nærmere herom hos chefkonsulent Louise Kolind-Sporring på tlf. 87 55 19 51 (det pædagogiske område), eller chefkonsulent Lykke Kolby Stengaard på tlf. 87 55 18 34 (det Social- og Sundhedsfaglige område).


 • Kompetencevurdering

  Inden du ansøger om at deltage på et AMU kursus, kan du få vurderet dine kompetencer og færdigheder.

  Har du/I behov for det, er det muligt at få foretaget en individuel kompetencevurdering, samt en vurdering af basale færdigheder i regning, matematik, læsning, skrivning og stavning: 

  Individuel kompetencevurdering (pdf)
  Vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning og stavning (pdf)

 • Pædagogisk praksis

  Læs her om det pædagogiske princip, vi arbejder ud fra, og hvordan vi tilrettelægger undervisningen

  Vi arbejder ud fra det grundlæggende pædagogiske princip, at undervisningen tager udgangspunkt i og bygger på den enkeltes viden, erfaringer og behov for fremtidige handlekompetencer. Den pædagogiske metode består i at knytte undervisningens indhold til deltagernes erfaringer på en måde, der motiverer og giver mening for den enkelte. 

  Vi tilrettelægger undervisningsdagene, så deltagerne udfordres gennem teoretiske oplæg, film, dialog, erfaringsudveksling og refleksion. AMU-uddannelsernes formål betyder, at undervisningen er orienteret mod praksis og anvendelse. 

  Faglig undervisning og personlig udvikling er tæt forbundet i en proces, hvor vi både udvikler professionelle, personlige og almene kompetencer. Den personlige dannelse indgår derfor også som et væsentligt element i undervisningen. Vi arbejder ud fra den forståelse af dannelse, at vi som mennesker gennem egne erfaringer og i dialog med andre skaffer os indsigt om livet i bredeste forstand. 

  Vi udvikler løbende samarbejdsformerne med vores samarbejdspartnere, så form og indhold i undervisningen stemmer overens med de faktiske behov i praksis. Metoderne hertil er dialog med kursisterne og deres ledelse samt ajourføring af egen viden om professionen og dens udfordringer.

 • Indsatsområder

  Læs om vores indsatser på familiepleje-, dagpasnings- og klubområdet

  Familieplejeområdet 

  Uddannelse af familieplejere blev obligatorisk med anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Kravene til det pædagogiske arbejde i plejefamilier og på opholdssteder er derfor blevet skærpet. Især plejefamilier har traditionelt få formelle pædagogiske kvalifikationer, hvilket afspejler sig i en forholdsvis stor efterspørgsel efter uddannelse set i lyset af målgruppens størrelse. Denne efterspørgsel steg markant med anbringelsesreformens krav om obligatorisk uddannelse i 2006 og 2007.

  Uddannelsesbehovet i forhold til den obligatoriske uddannelse er nu ved at være dækket, og det er fortrinsvis nye plejefamilier, der skal have uddannelse. 


  Dagpasningsområdet

  På dagtilbudsområdet er der de senere år stillet stigende krav til det pædagogiske personales kompetencer. Politiske intentioner og bevågenhed i arbejdet med inklusion, sprog og udsatte grupper stiller stadig større krav til det pædagogiske arbejde. Det stiller krav til medarbejderens pædagogiske kompetencer og øgede pædagogiske refleksioner samt synliggørelsen og dokumentationen af det pædagogiske arbejde. Det har medført en øget efterspørgsel på AMU-uddannelser primært til dagplejere og pædagogmedhjælpere. 

  Vi har de senere år oplevet en markant stigning i de uddannelsesaktiviteter, vi etablerer i et samarbejde med kommuner, tilbud og organisationer. 

  For at imødekomme kravene fra omverdenen om øgede kompetencer også for de uuddannede medarbejdere på det pædagogiske område, arbejder vi med følgende indsatser: 


  TUP 2014

  Vi er en del af TUP 2014, (Tværgående Udviklings Pulje, Undervisningsministeriet), hvor vi i samarbejde med UC Syd, UCC og landets SOSU skoler udarbejder digitale læringsmidler til brug i AMU undervisningen. Læs mere om TUP.  


  Individuel kompetencevurdering

  Vi arbejder på at udbrede kendskabet til individuel kompetencevurdering. 


  Mulighederne for at godskrive AMU mål ind i kompetencegivende uddannelser såsom pædagogisk assistent uddannelse mm.

  Vi ønsker at løfte uddannelsesniveauet fra ufaglært til faglært. 


  Klubområdet 

  Vi vil i de kommende år intensivere indsatsen inden for klubområdet. Vi vil forsøge at etablere et netværk og en styregruppe på klubområdet, så vi i lighed med de andre områder inden for pædagogisk AMU kan samarbejde om uddannelsesplanlægning og kvalitetssikring af uddannelsesudbud på området.


 • Udbudspolitik

  Udbudspolitik for Professionshøjskolen VIA University College – AMU.

  Formål 

  Formålet med udbudspolitikken er at orientere skolens kunder og brugere, samarbejdspartnere og andre interesserede om vores strategi og udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på det pædagogiske område inden for AMU-uddannelserne, herunder de indsatsområder, der skal imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel og behov. 

  Samarbejdspartnere

  Vi samarbejder med VEU-Center Østjylland

  Godkendte AMU-uddannelser ved Professionshøjskolen VIA University College

  Professionshøjskolen VIA er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende 4 Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB): 

  • Pædagogisk arbejde med børn og unge (nr. 2629) 
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (nr. 2223) 
  • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse (nr.2726) 
  • Individuel kompetencevurdering i AMU (2769)

  Geografisk dækningsområde:

  Professionshøjskolen VIA har udbudsret- og pligt i Region Midt og Nord. 

  Kursusbevis udstedt efter gennemførelse af de enkelte AMU uddannelser giver en landsdækkende kompetence. Kompetencebeviser udstedes efter delvis deltagelse i kurser eller efter en individuel kompetencevurdering (IKV).

  AMU uddannelserne er landsdækkende. De enkelte uddannelser udvikles bl.a. på foranledning af de lokale uddannelsesudvalg (LUU) af Undervisningsministeriet gennem EPOS (Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet). 

  Målene og det pædagogiske inspirationsmateriale for de enkelte uddannelser i hver Fælles Kompetencebeskrivelse kan ses på www.epos-amu.dk under uddannelser. 

  Der er ikke deltagerbetaling på de uddannelser, som er udviklet under EPOS, da de giver en specifik erhvervskompetence på det sundhedsfaglige eller pædagogiske område. Enkelte uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg (brancher), men udbudt under EPOS’ FKB’er, har en mindre deltagerbetaling, idet de giver en generel erhvervskompetence. 

  Hvis en AMU-uddannelse er særligt tilrettelagt, kan der opkræves betaling f.eks. i forbindelse med kørsel eller holdopfyldning. En virksomhed kan købe tomme pladser for at fylde et kursus op, så aflysning undgås. 

  Organisering af AMU-aktiviteten

  Udbuddet af AMU varetages i VIA Efter- og Videreuddannelsen (EVU). AMU i VIA har selvstændig ledelse, sekretariat og egne uddannelseskonsulenter og undervisere. Herudover indgår en del af professionshøjskolens øvrige lærere samt eksterne undervisere, der er ansat som timelærere.

 • Strategi

  Læs om vores strategiarbejde

  Professionshøjskolen VIA University College vil være den foretrukne samarbejdspartner på det pædagogiske område ved at udvikle, tilrettelægge, udbyde og gennemføre relevante uddannelser og efteruddannelser inden for arbejdsmarkedsområdet (AMU). 

  Det betyder, at vi vil: 

  • Udbyde uddannelse og efteruddannelse til AMU's primære målgruppe for at imødekomme deres behov for individuel kompetenceudvikling 
  • Tilgodese medarbejdernes kompetenceudvikling i et samarbejde med kommuner, regioner, dag- og døgntilbud, de faglige organisationer, jobcentre, VEU center Østjylland, de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) samt andre interesseorganisationer. Samarbejdet sikrer, at uddannelse og efteruddannelse tilpasses lokale behov 
  • Fokusere på uddannelse og efteruddannelse til små målgrupper (blandt andet klubområdet) gennem samarbejde og netværksdannelse med regioner, kommuner, døgntilbud og organisationer 
  • Arbejde målrettet med Individuel Kompetence Vurdering (IKV) i vores tilbud både i forhold til den enkelte deltager og med vore samarbejdspartnere som en del af uddannelsesplanlægningen
  • Arbejde målrettet med sprogscreening i vores tilbud til deltagere og samarbejdspartnere for blandt andet at kunne tilbyde en IT kuffert til brug i undervisningen
  • Arbejde på at justere uddannelsestilbud og pædagogisk praksis til omverdens behov for at sikre, at vi til stadighed er parate til at imødekomme skiftende behov for uddannelse
  • Løbende deltage i udviklingsprojekter, blandt andet om digital læring i AMU med det sigte at kunne tilbyde fleksible AMU uddannelser, der kendetegnes af udvikling, høj faglighed og kvalitet.
 • Evalueringer og gennemførselskvotient

  Klik på de forskellige links for at se evalueringer og gennemførselskvotienter.

  Deltagernes evaluering 


  Virksomhedernes evaluering 

  • 2016 - 2. kvartal - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2016 - 1. kvartal - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2015 - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2014 - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2013 
  • 2012 
  • 2011 

  Gennemførselskvotient 

Har du spørgsmål?

 • Kontakt os

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål angående vores AMU kurser

  Det pædagogiske område

  Karen Randlev Reitz

  Administrativ partner for det pædagogiske område
  T: +45 87 55 19 48
  E: kare@via.dk 

  Tina Berthelsen
  Administrativ partner for det pædagogiske område
  T: +45 87 55 18 57
  E: tibe@via.dk 


  Det sociale område

  Lykke Kolby Stengaard
  Chefkonsulent
  T: +45 87 55 18 34
  E: lkst@via.dk 

  Christina Zacho Aggerholm
  Administrativ partner for det sociale område
  T: +45 87 55 18 37
  E: ca@via.dk