Aarhus Kommune styrker den tidlige indsats med krop og bevægelsesvejledere 

 

Uddannelsen til krop og bevægelsesvejleder har været inspirerende, lærerig og sjov. Vi har grinet rigtigt meget, men den har helt sikkert også givet et kompetenceløft i forhold til min og mine kollegaers praksis i Børnesnak.

Mette-Lif Juhl Enemark, krop- og bevægelsesvejleder 
Pædagog og stedfortræder i Børnesnak, Brabrand

 

Udfordring
Bevægelse spiller en central rolle for børns udvikling, men mange børn starter i skole med motoriske vanskeligheder. Disse børn er derfor heller ikke klar til den nye skolereforms fokus på bevægelse. Blandt andet derfor arbejder Aarhus Kommune med projektet Krop og bevægelse hos 0-6 årige, der skal være med til at styrke den tidlige forebyggende indsats. 
Løsning
For Aarhus Kommune har løsningen været at uddanne krop og bevægelsesvejledere og -assistenter til dagtilbuddene. De skal styrke dagtilbuddenes praksis omkring læreplanstemaet krop og bevægelse og opspore børn med motoriske vanskeligheder. Børn lærer bedre, trives bedre og forbliver fysisk aktive gennem livet, hvis man sætter tidligt ind. Projektet er derfor både forebyggende og læringsfremmende.
Udbytte
Krop og bevægelsesvejledere og -assistenter har foruden evnen til at opspore børn med motoriske vanskeligheder, blandt andet fået kompetencer til at indrette en institution med fokus på bevægelse, evnen til at vejlede kollegaer, viden om motorisk udvikling samt et styrket fokus på forældresamarbejde. Ved at sætte ind tidligt i børns liv er der både et menneskeligt og økonomisk udbytte. 
Uddannelsesforløbet for krop og bevægelsesvejledere samt -assistenter er udviklet i samarbejde med VIA University College og Vends Motorik- og Naturskole. 

Tidlig indsats for børn med motoriske vanskeligheder

Det er en udfordring ikke bare i Aarhus Kommune men i hele landet, at mange børn er motorisk udfordrede, når de starter i skole. Børnenes motoriske vanskeligheder har konsekvenser både for deres udvikling og dagligdag, fordi de fx kan have svært ved at deltage i fællesskabet omkring leg og boldspil, og de kan have problemer med indlæringen.

Derfor er det nødvendigt at sætte ind allerede, når børnene er i dagtilbud. Det gør Aarhus Kommune med projektet Krop og bevægelse hos de 0-6 årige i kommunen. 

Aarhus Kommune uddanner krop og bevægelsesvejledere og -assistenter

For at mindske børns motoriske vanskeligheder ved skolestart uddanner Aarhus Kommune krop og bevægelsesvejledere og -assistenter i kommunale og selvejende dagtilbud. Det er primært det pædagogiske personale, der bliver uddannet vejledere. Uddannelsen til krop og bevægelsesvejleder består af tyve undervisningsdage med en række hjemmeopgaver.

Uddannelsesforløbet til at blive krop og bevægelsesassistent er henvendt til pædagogiske assistenter, medhjælpere og dagplejere og består af fem dages undervisning med to hjemmeopgaver. Fælles for både vejlederne og assistenterne er, at de imellem undervisningsdagene kan prøve teorierne og redskaberne af i praksis.

Aarhus Kommune vil ved udgangen af 2020 have uddannet omkring 230 assistenter og 260 vejledere, der skal styrke den pædagogiske praksis i forhold til arbejdet med krop og bevægelse samt opspore og arbejde med børns med motoriske udfordringer. 

Tidlig indsats med fokus på bevægelse styrker børns udvikling

Med uddannelsen som krop- og bevægelsesvejleder får det pædagogiske personale en bred forståelse for, hvad motorik er samt viden om sanser og barnets udvikling. Krop og bevægelsesvejlederne bliver bedre til at fremme børnenes mulighed for at bruge kroppen alsidigt, opspore børn med motoriske vanskeligheder og lave handleplaner.

De får styrket egne kompetencer til at støtte og udvikle aktiviteter og legemiljøer, der har fokus på bevægelse. Krop og bevægelsesvejledere får derudover også kompetencer til at vejlede kolleger og til at styrke samarbejdet med forældre omkring børns motoriske udvikling. 

Krop og bevægelsesassistenten opnår en grundlæggende viden om børns kropslighed, sanser og motorik. Assistenten samarbejder med og støtter op om vejlederen og er også med til at opspore børns motoriske vanskeligheder.  

Ved at uddanne krop og bevægelsesvejledere og -assistenter og sætte fokus på bevægelse i dagtilbud er målet, børnene bliver så motorisk dygtige, som de kan, og at antallet af børn med motoriske udfordringer ved skolestart bliver reduceret. Og udviklingen er positiv hos de børn, som vejlederne og assistenterne har arbejdet med indtil nu. 

 

Aarhus Kommune uddanner Krop og bevægelsesvejledere og -assistenter

De kommende krop- og bevægelsesvejledere og -assistenter skal være kropsligt aktive rollemodeller for børnene, så en del af undervisningen er også at udvikle og afprøve aktiviteter.

Det siger krop og bevægelsesvejleder, Mette-Lif, om uddannelsen:

Jeg har virkelig fået øjnene op for betydningen af bevægelse og fået konkrete ideer, som vi bruger i hverdagen. Vi har fået mere fokus på grundbevægelser samt de primære sanser. Det kan bl.a. ses på institutionens indretning.

Vi har skabt mere rum, hvor der er plads til bevægelse og de motoriske redskaber, puder, gynger osv. er nu tilgængelige for børnene. Børnene bliver udfordret i en anden grad, og jeg oplever, at de er blevet mere robuste.

Forældrene og mine kollegaer er også blevet inspireret af den nye viden, bl.a. via oplæg om krop og bevægelse. Jeg ved, at især pædagogmedhjælperne synes, at det har gjort en forskel i deres praksis, særligt i forhold til hvor meget børnene kan selv, hvis bare vi lader dem bøvle.

Generelt har vi fået mere fokus på selvhjulpenhed, og værdien i, at give børnene god tid.  

Jeg har fået stor opbakning fra mine kollegaer og min leder. Det har været værdifuldt både efterfølgende men også under forløbet, hvor jeg fik læse- og forberedelsestid.

Vi er også blevet hørt af ledergruppen ift. hvad vi kan med den nye viden, samt hvordan vi kan brede den ud i hele dagtilbuddet.

Uddannelsen har været en gave ikke bare for mig men for hele institutionen.

Mette-Lif Juhl Enemark, krop- og bevægelsesvejleder 
Pædagog og stedfortræder i Børnesnak, Brabrand

Er du interesseret i et lignende uddannelsesforløb?

Lone Wiegaard | VIA University College

Kontakt

Lone Wiegaard
Lektor

T: +45 87 55 18 85
E: low@via.dk