Bedre virksomhedssamarbejde via kompetenceudvikling

 
Vi har investeret i at give 200 af vores borgerrettede medarbejdere en uddannelse på VIA University College i virksomhedsrettet beskæftigelsesfaglighed. Det har givet et markant bidrag til øget værdiskabelse i vores indsats.

 

Jørgen Skovhus Haunstrup, Beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune
Se video med Jørgen Skovhus Haunstrup

Udfordringen

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesafdeling ville gerne udvikle det virksomhedsrettede samarbejde. En af udfordringerne var, at medarbejdernes viden om arbejdsmarkedsforhold og kompetencer til at samarbejde virksomhedsrettet med borgere og arbejdsgivere varierede meget fra medarbejder til medarbejder. Det hæmmede muligheden for at yde en sammenhængende indsats.

Løsningen

Ledelsen besluttede at iværksætte et udviklingsprojekt for at kvalificere den virksomhedsrettede indsats, hvor de ville give alle medarbejdere både et individuelt og et fælles kompetenceløft. Løsningen var et målrettet uddannelsesforløb med fokus på udvikling af fælles viden, kompetencer, metoder og sprog blandt medarbejderne i afdelingen.

Resultatet

Kompetenceudviklingsforløbet har løftet kompetencer og samarbejde på tværs af organisationen. Det har skabt fælles videngrundlag, og alle har lært noget nyt inden for både deres eget faglige felt, men i høj grad også om organisationens overordnede opgave og vigtigheden af, at den virksomhedsrettede indsats er velkvalificeret tilrettelagt, både af hensyn til borgere og virksomheder.
Uddannelsesforløbet er skabt i et partnerskab mellem Silkeborg Kommune og VIA University College, Efter- og videreuddannelse. 

En af de store udfordringer i beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune var medarbejdernes meget varierende kompetencer og viden omkring, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvordan virksomhedssamarbejde skal gribes an.

Derfor ønskede Silkeborg Kommune, som et led i deres nye virksomhedsstrategi, et fælles kompetenceløft for alle medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen. Nu skulle der sættes forøget fokus på udvikling af fælles viden og sprog blandt medarbejderne samt igangsættes en opkvalificering af medarbejdernes metodeværktøjskasse til løbende kvalificering af virksomhedssamarbejdet.

Ved det indledende møde med konsulenter fra VIA University College og Rambøll, fik Silkeborg Kommune afstemt forventninger, ønsker og behov. Herudfra kunne VIA planlægge og igangsætte et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, i form af et valgmodul fra Diplomuddannelsen i beskæftigelse, for kommunens medarbejdere. Aftalen omfatter i alt 8 hold med ca. 250 medarbejdere.

Alle underviserne har særlig viden og kompetencer inden for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, og samtidig er Silkeborg Kommunes virksomhedsstrategi blevet integreret i undervisningen. Herved kan den viden og de metoder, medarbejderne løbende har lært igennem kompetenceudviklingen, bedre direkte kobles til deres egen praksis.

Resultat med synlige gevinster

At få løftet medarbejdernes kompetencer inden for virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen er lykkedes. Det har udviklet afdelingen og højnet fagligheden. En række af de fælles gevinster er følgende:

  • Fælles videngrundlag i Silkeborg kommunes beskæftigelsesafdeling
  • Fælles og individuelle kompetenceløft for medarbejderne i Silkeborg kommunes beskæftigelsesafdeling
  • Alle medarbejdere har lært noget nyt inden for deres eget faglige felt
  • Alle medarbejdere har fået mere viden om og inspiration fra kollegernes felt
  • Virksomhedsrettet indsats og beskæftigelsesrettet socialt arbejde er ikke længere enten/eller men både/og
  • Beskæftigelsesfaglighed er i dag et fælles udgangspunkt
Dorte Nørgaard, Afdelingsleder, Jobcenter Erhverv i Silkeborg Kommune. 

95% af medarbejderne er kommet tilbage efter uddannelsen og fortalt, at de har lært begreber og teorier, de let kan omsætte i praksis og på den måde tilgå arbejdet på en mere professionel måde. Begreber som facilitatorrolle og projektledelse bliver brugt flittigt blandt medarbejderne, og det gør bare arbejdet lettere for alle, fordi vi har fået et fælles mindset og sprog i afdelingen.

Almaz Mengesha, Virksomhedskonsulent i Silkeborg Kommune

Vi fik et fælles sprog, der gav mening og forståelse for hinandens opgaver. Vi blev opmærksomme på hinandens udfordringer, og hvorfor vi arbejder, som vi gør.

Kim Gaardsdal, Virksomhedskonsulent i Silkeborg Kommune. 

Vi fik lært nye metoder og begreber, som vi kan bruge i vores daglige arbejde. Vi fik udvidet vores horisont, og alle fik noget ud af forløbet. Kommunikationen med virksomhederne kan blive endnu bedre med det, vi har lært. Jeg kan også forklare en kompleks lovgivning mere klart end før, og på den måde er vi blevet bedre til at spille hinanden gode.

Dorte Rasmussen, Beskæftigelseskonsulent i Silkeborg Kommune

Forløbet har bekræftet os i, at vi gør det godt i forhold til jobmatch. Personligt er jeg blevet mere skarp til at matche borgerens personlighed med en given arbejdsplads. Vi har fået praksisnære metoder og teorier, som man kan bruge i hverdagen, og som man også kan bruge til at skabe nye samtaler med borgeren.

Malene Gandrup, Virksomhedskonsulent i Silkeborg Kommune 

Vi har fået et tværfagligt samarbejde på tværs af beskæftigelsesafdelingen. Det har været med til at nedbryde den silotænkning, der før har været i organisationen. Samtidig er vi blevet mere professionelt ensrettet i vores virksomhedsstrategi og vores kommunikation mellem virksomheden og borgerne er blevet styrket.

Jørgen Skovhus Haunstrup, Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune

Vores erfaringer viser, at det svarer sig at investere i beskæftigelsesindsatsen. Der er både menneskelig og økonomisk værdi at komme efter, hvis vi aktiverer såvel borgerens som virksomhedens ressourcer.