KFUM's Sociale Arbejde styrker lederkompetencerne


Vi har alle en masse praktisk viden - men det er godt at få teorier på samt at få drøftet, hvad det egentlig er, vi gør, når vi kommunikerer.

 

Lene Margaard, Cafe Parasollen, Haderslev

 

Udfordring
Ledere fra sociale tilbud og institutioner hos KFUM’s Sociale Arbejde har en kompleks ledelsesopgave. De skal inddrage både det socialfaglige perspektiv, det værdimæssige afsæt og hensynet til både brugeren, de ansatte og frivillige. Udfordringen for lederne har især været at have tid til selve lederrollen, da primæropgaven omkring de socialt udsatte optager meget tid.
Løsning
Den komplekse ledelsesopgave, som lederne hos KFUM’s Sociale Arbejde har, kræver gode lederkompetencer. Løsningen har derfor været at tilbyde et uddannelsesforløb på diplomniveau til ledere på tværs af institutionsområderne i landsorganisationen. Uddannelsesforløbet er udviklet af VIA University College og Diakonhøjskolen.
Udbytte
Uddannelsesforløbet har givet lederne ny viden og nye redskaber inden for ledelse med fokus på værdigrundlaget hos KFUM’s Sociale Arbejde. Det styrker det vigtige arbejde til gavn for mennesker i udsatte livssituationer. Desuden har uddannelsesforløbet været med til at samle landsorganisationen på tværs af de forskellige indsatsområder.
KFUM's Sociale Arbejde driver landet over cirka 90 institutioner og sociale tilbud, hvor de tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. 

Kompleks ledelsesopgave

Ledelsesopgaven er sammensat for lederne hos KFUM’s Sociale Arbejde. Det er den fordi, der er mange ofte modstridende interesser, lederne skal tage hensyn til. Lederne har både selve ledelsesopgaven i forhold til de ansatte og frivillige men også samarbejdspartnere som fx kommuner. Samtidig skal de have øje for de socialt udsatte.

Det er svært for lederne at skulle afvise en udsat borger, selvom der er mangel på tid. Derfor fylder den udsatte gruppe ofte meget tidsmæssigt, og det er en udfordring for lederen at have tid til selve lederrollen. Det øger kravene til lederkompetencerne. Desuden har landsorganisationen haft en oplevelse af at være siloopdelt. Der har været en tendens til, at institutioner har sparret med lignende institutioner, og sociale tilbud kun har sparret med lignende sociale tilbud.

Lederuddannelse på tværs

KFUM’s Sociale Arbejde er klar over, at ledelsesopgaven er kompleks og har derfor gerne ville klæde lederne bedre på til at kunne håndtere den. Derfor har ledere på café- og væresteder samt institutioner, behandlingssteder og boformer gennemført tre moduler fra diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsesforløbet har taget afsæt i ledernes egne udfordringer i deres daglige ledelse.

Modulerne er blevet afviklet over 1 ½ år, hvor lederne har haft mulighed for at afprøve teorien i praksis mellem undervisningsdagene. Undervisningen har bl.a. haft fokus på lederkommunikation, kommunikationen i organisationen og mellem organisationen og omverdenen samt ledelsesmæssige filosofiske, etiske og moralske problemstillinger.

Styrkede lederkompetencer med afsæt i værdier

KFUM’s Sociale Arbejde har styrket lederkompetencerne i organisationen med ny viden og nye kompetencer og med afsæt i værdigrundlaget. KFUM’s Sociale Arbejde er en stor organisation med mange forskellige institutioner og sociale tilbud. Ledere fra café- og væresteder har taget uddannelsesforløbet sammen med ledere fra døgninstitutioner og hjemløseinstitutioner, og det har givet nye netværk og indsigt i, at der kan være tværfaglig sparring på tværs af arbejdsområder.

Lederne har i forløbet kunne reflektere sammen – fx hvordan lederne kan håndtere en konflikt ud fra det værdimæssige grundlag. Lederne har også fået blik for at kunne lære af hinanden - fx at en leder på en døgninstitution bliver inspireret af digital pædagogik og dermed. Forløbet har også givet lederne fokus på at tage sig tid til ledelsesopgaven og reflektere over deres egen lederrolle.

Desuden har lederne fået værktøjer til at tænke og gøre ting på andre måder. Uddannelsesforløbet har også været styrket af det værdigrundlag, som KFUM’s Sociale Arbejde bygger på, så det i højere grad afspejler sig i de enkelte leders adfærd og ud i alle led i organisationen.

 

Frivillig fra KFUM's Sociale Arbejde snakker med to gæster hos Café Paraplyen i Odense

En frivillig fra et af de sociale tilbud i KFUM's Sociale Arbejde, Café Paraplyen i Odense, snakker med to gæster. 

Det siger lederne om uddannelsesforløbet:

Det er let at relatere til min praksis, underviserne er dygtige, og modulet er tilrettelagt efter, ”hvem vi er” og i gode værdibaserede rammer. Det er dejligt at møde lederkollegaer fra KFUM’s Sociale Arbejde, som jeg ellers aldrig ville støde på. Ingen tvivl om, at det højner vores lederpraksis.

Marianne Kragmann, Cafe Paraplyen, Odense

Jeg synes, jeg har fået nogle relevante redskaber i form af modeller og teorier til at varetage mine ledelsesopgaver. Så jeg tænker, at den indsats, det kræver at tage et modul på diplomuddannelsen, betaler sig i forhold til at fremtidens opgaver kan løses mere kvalificeret.

Jytte Westermann, Den Brogede Verden, Frederiksberg

Tanken om at se min ledelse som en indstilling, der forpligter mig på organisationens værdier, giver god mening. Foruden de faglige input og - i særdeleshed muligheden for fordybelse og refleksion - har det været berigende at få indsigt i de andre institutioner i KFUM’s Sociale Arbejde, og lære de andre ledere at kende.

Anni Marquard, Center for Digital Pædagogik, Aarhus