Projektstøtte og fundraising

Få hjælp til udvikling af projekter på skole- og dagtilbudsområdet – fra idé til fundraising, gennemførelse og evaluering. Vi indgår et tæt samarbejde med fokus på høj kvalitet.

Et tæt samarbejde

Hos VIA udvikler vi projekter på skole- og dagtilbudsområdet i tæt samarbejde med kommuner, skoler og institutioner. Vi vejleder og understøtter fra idé til udarbejdelsen af ansøgninger til fonde og puljer og bidrager til etableringen af stærke netværk forud for ansøgningsprocessen.

Vi indgår som aktiv projektdeltager og bidrager med vores stærke faglige ekspertise inden for organisations- og kompetenceudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Og vi har mange års erfaring med gennemførsel af små og store pædagogiske udviklingsprojekter, hvor vi samarbejder tæt med forskellige samarbejdspartnere.

Størstedelen af vores projekter søger vi i fællesskab med skoler, dagtilbud, institutioner, kommuner og andre professionshøjskoler. Vi er altid på udkig efter samarbejdspartnere til nye eller igangværende projekter.

Vi har blandt andet ekspertise inden for:

 • Tidlig indsats
 • Sprog
 • Overgange
 • Inklusion og klasseledelse
 • Læringsmiljøer, læringsfællesskaber og videnbaseret samarbejde
 • Samarbejde mellem faggrupper
 • Institutions- og skoleudvikling
 • Skoleledelse og lederudvikling

Lad os tag en snak

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med at realisere jeres projektidé? Eller høre om mulighederne for at indgå i et projektsamarbejde med os? Så kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan afdække jeres ideer og behov og afsøge mulighederne for et samarbejde.

Projekter, fonde og puljer

 • Vi er løbende medansøger i flere projekter på skole- og dagtilbudsområdet - fra nationale til helt lokale initiativer. Herunder kan du danne dig et overblik over nogle af de projekter, vi deltager i.

  Projekter støttet af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling:

  Inspirationsprogrammet for inklusion

  Etårigt projekt som involverer udvalgte kommuner og skal understøtte den lokale inklusionsindsats.

  Ro og klasseledelse

  Halvårligt projekt, som involverer op mod 13 skoler i landet, der er udfordrede i forhold til ro og klasseledelse. Projektet har tre udviklings- og indsats spor: Ledelse, lærer og forældre.

  Projekter støttet af Socialstyrelsen:

  Uddannelsesforløb for VIDA - 2015-16 

  Projekt der efteruddanner pædagoger, ledere og konsulenter i fem kommuner i at arbejde systematisk, vidensbaseret og målrettet med forandring af pædagogisk praksis.

  Ambassadører for tidlig opsporing - 2015-16

  Projektet har fokus på at uddanne og kompetenceudvikle tværfagligt ambassadørkorps i opsporingsmodellen i 5 kommuner.

  Projekter støttet af A.P. Møller Fonden:

  Professionelle læringsfællesskaber- som drivkraft for elevernes læring og trivsel (2014-2016)

  Projektet gennemføres i et samarbejde med Randers kommune samt område Horsensvej og område Grenåvej øst i Aarhus kommune.

  Formål: At øge elevernes læring og trivsel gennem de fagprofessionelles systematiske samarbejde på baggrund af viden og data. Projektet omfatter både kursusdage og konsulentsparring.

  Målgruppe: Projektet involverer alle ledere, lærere og pædagoger på 29 folkeskoler og 3 specialskoler over en tre årig periode.

  Bevilling: 11.39 mill. kr.

  Krop og kompetencer (2015-2016)

  Projektet gennemføres i et samarbejde med Frederikssund, Herning, Ringkøbing-Skjern, Aalborg og Slagelse Kommune, Dansk Idrætsforbund,  DGI og Dansk Skoleidræt.

  Formål: At fremme og kvalitetssikre idræt og bevægelse i folkeskolen gennem formel opkvalificering til undervisningsfagskompetence og faglig opdatering i idrætsfaget,

  Målgruppe: Skoleledere, lærere, pædagoger og frivillige. I alt deltager ca. 200 skoleledere, 800 idrætslærere og 2.400 øvrige lærere og pædagoger fra 43 skoler i 

  Bevilling: 5.000.000 kr.  

  Sang, bevægelse og læring

  Projektet gennemføres i et samarbejde med Sangens hus i Herning, Musiklærerforeningen og Skolelederforeningen.

  Formål: Sangfaglig opkvalificering af 320 musiklærere og pædagoger i 16 kommuner over hele landet i målrettet brug af sang og bevægelse i skoledagen til at understøtte Fælles Mål både i og uden for musiklokalet. Kommunerne ser i projektet en mulighed for at understøtte elevernes læring og trivsel ved at integrere sang og bevægelse i den længere og mere varierede skoledag. Opkvalificeringen har hovedvægt på konsulentstøtte på skolerne og sigter på at løfte skolernes sang- og musikfaglige ekspertise, herunder at målrette, planlægge, udføre og evaluere sang- og bevægelsesaktiviteter.

  Bevilling 7.300.000 kr.

  Skoleskak 

  Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg, Randers, Skanderborg, Silkeborg, Horsens, Vejle, Haderslev, Hvidovre, Herlev og Hillerød kommune.

  Formål: Skolelærere fra 10 kommuner får mulighed for at opkvalificere sig som skoleskak-lærere og dermed give eleverne et kvalificeret og struktureret tilbud om skoleskak i undervisningen. Som en del af projektet udvikles to nye fagmoduler i samarbejde med VIA University College: Et grundmodul med 150 pladser i skoleskak som en del af den understøttende undervisning, matematik og it og et overbygningsmodul med 75 pladser omhandlende inklusion, klasseledelse og koordinatorfunktionen som skoleskaklærer. 

  Bevilling: 3.700.000 kr.

 • Vi indgår løbende i samarbejder omkring ansøgning til bl.a. Satspuljemidler, Erasmus +, A. P. Møller Donationen samt udbud og puljer fra Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet og private fonde. Få overblik over relevante fonde og puljer herunder.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Udlodningsmidler

  Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

  Puljer under udlodningsmidler.dk (tidl. tips- og lottomidler)

  Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for bl.a. undervisning, kultur og idræt, friluftsliv, forskning og sociale formål.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - Pulje til forsøg og udvikling i dagtilbud

  Puljen uddeler forsøgs- og udviklingsmidler på dagtilbudsområdet som skal bidrage til udvikling af ny viden og til, at den eksisterende viden formidles og kan bruges i praksis.

  Erasmus +

  Yder støtte til efteruddannelse og uddannelsesophold for medarbejdere i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. Erasmus + støtter også skolepartnerskaber, strategiske partnerskaber og regionale partnerskaber.

  Læs mere her

  Udviklingspuljen

  Udviklingspuljen bidrager til at løfte kvaliteten af den pædagogiske praksis ved at udbygge samarbejdet mellem landets dagtilbud.  Puljen støtter projekter, der styrker samarbejdet mellem landets dagtilbud.

  Egmontfonden

  Yder støtte til projekter der falder inden for fokusområderne "læring" eller "omsorg".

  TrygFonden

  Yder støtte til projekter der  understøtter en eller flere af fondens tre indsatsområder:  Sikkerhed, sundhed, trivsel.

  Knud Højgaards Fond

  Yder støtte til projekter, der har fokus på udsatte børn og unge med handicap.

  A.P. Møller Fonden

  Yder støtte til projekter med nationalt impact. Fondens folkeskoledonation på en milliard kroner er et særligt indsatsområde. Med milliarddonationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

  Læs mere her

  Lauritzen Fonden

  Yder støtte til projekter med fokus på udsatte grupper, særligt sårbare børn og unge.

  Læs mere her

  OAK Foundation

  Fonden yder støtte til sociale projekter med fokus på udsatte grupper i det danske samfund.

  Salling fondene

  Fonden har en stærk lokale forandring i det østjyske og yder støtte til projekter og organisationer inden for kultur, kirke, sport, uddannelse og velgørenhed. 

  Læs mere her

  VELUX Fonden

  Yder støtte til projekter inden for bl.a. forskning og sociale indsatser. 

  Læs mere her 

Kontakt

Poul Erik Philipsen