Positiv Adfærd i Læring og Samspil - PALS

PALS er en proaktiv og forebyggende skoleudviklingsmodel, der har til hensigt at udvikle og styrke en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur. Målet er at etablere et støttende læringsmiljø, som styrker elevernes sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygger adfærdsproblematikker.

pals

Mere information om PALS

 • PALS er en forebyggende skoleudviklingsmodel, der arbejder målrettet på at skabe en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur. Målet er at etablere et støttende læringsmiljø, som styrker elevernes skolefaglige og sociale kompetencer, skaber trivsel og dermed forebygger adfærdsproblematikker.

  Skoleudviklingsmodellen omfatter hele personalet på skolen. Alle gennemgår en fælles kompetenceudvikling og tiltagene er rettet mod alle skolens elever.

  I PALS er det primære fokus på det forebyggende arbejde, men der er samtidig foregribende og indgribende tiltag, som er målrettet de grupper eller enkeltelever, som møder særlige udfordringer i skolen. Modellen er bygget op omkring en serie af sammenhængende tiltag, som personalet øver sig i og implementerer i den daglige praksis.

  PALS bygger på forskningsbaseret viden og veldokumenterede metoder og henvender sig især til almenområdet, men bliver også implementeret på flere specialskoler. Metoderne er ofte kendt i forvejen, men i PALS bliver metoderne systematiseret, så der er tryghed og tydelighed for både personale og elever. Samtidig er der i PALS fokus på at bruge data som baggrund for iværksættelse af tiltag på alle niveauer, både for organisationen, gruppen og individet.

 • PALS bygger på et multiteoretisk grundlag.

  Der findes ikke ét teoretisk perspektiv, der alene kan rumme den kompleksitet, som ligger i at udvikle skoler, lærings- og udviklingsmiljøer. Derfor bygger PALS på et multiteoretisk grundlag. Den primære ramme hentes dog fra den socialøkologiske tænkning, som blandt andet findes hos Bronfenbrenner.

  I den socialøkologiske tænkning lægges der stor vægt på samspillet mellem en række systemer, der gensidigt påvirker hinanden. I PALS vægtes det således højt at arbejde systematisk for, at påvirkningen mellem systemerne bliver positiv. Eksempelvis anses samarbejdet mellem skole og hjem for meget betydningsfuldt.

  Samtidig er der stor vægt på læringsperspektivet, som hentes fra Gerald Patterson og Albert Bandura. Med fokus på læringsperspektivet prioriterer man i PALS at arbejde systematisk med, hvorledes vi kan skabe læring der giver positiv adfærd og positivt samspil.

 • Implementeringen er en fastlagt proces, hvor der dannes et PALS team.

  Implementeringen af PALS sker i en fastlagt organisering. Skolen etablerer et PALS team, bestående af ledelse og medarbejdere, som til sammen er repræsentanter for skolens afdelinger. Det anbefales også at knytte PPR og forældrebestyrelsen til PALS teamet. En af medarbejderne i PALS teamet skal være skolens Tovholder. Tovholderen er bindeleddet mellem personalet, PALS teamet, ledelsen og PALS vejlederen, og det er derfor en meget betydningsfuld rolle, som har stor betydning for kvaliteten af implementeringen af PALS.

  Implementeringsmøder

  PALS teamet mødes i en fastlagt mødecyklus af fire møder.

  På første møde i rækken mødes PALS teamet med kommunens PALS vejleder. Her forestår vejlederen oplæringen af teamet i temaerne fra PALS håndbogen.

  På 2. møde drøfter PALS teamet, hvorledes man bedst omsætter det lærte til implementering hos personalet.

  Implementeringen finder sted på møde 3, hvor PALS teamet forestår oplæring hos personalet af temaet fra det første møde.

  På fjerde og sidste møde samler PALS teamet op på opgaver og erfaringer fra de tre foregående møder.

  Efterfølgende kommunikerer Tovholder og vejleder omkring næste skridt i implementeringen, hvorefter vejleder planlægger næste møde med teamet - altså næste møde 1.

  I implementeringen forpligter skolerne sig på at gennemføre minimum fire mødecyklusser om året. Det anbefales dog, at man i implementeringen gennemfører 8-10 mødecyklusser årligt, hvilket kan nedsættes, når der er høj implementeringskvalitet, og der blot er behov for vedligehold.

  Tiltag baseres på data

  Udover at lægge stor vægt på samarbejdet med Tovholder i forhold til løbende at tilpasse implementeringen til den enkelte institution, har man i PALS også særlig fokus på at basere sine tiltag på data.

  Der er således i PALS flere tiltag til at opsamle data, med henblik på at vurdere, hvordan sammenhængen er mellem systemet (PALS) og den gældende praksis, således at indsatsen (praksis) kan tilpasses med henblik på at optimere resultaterne.

 • Når I arbejder med skoleudviklingsmodellen PALS, arbejder I skoleomfattende. Derfor er det væsentligt at hele skolens organisation forberedes på, og er klar til, at indgå i en udviklingsproces.

  Vi anbefaler følgende proces for skoler, der ønsker at arbejde med udviklingsmodellen:

  1. Et afklarende og uforpligtende møde med en PALS mentor med det formål at afdække om arbejdet med PALS kan imødekomme skolens/kommunens aktuelle udfordringer og ønsker. Find kontaktoplysninger nederst på siden.
  2. En introduktion til udviklingsmodellen for personalet på skolen der ønsker at arbejde med PALS
  3. En endelig beslutning og aftaler mellem skolen, kommunen og PALS projektledelse
  4. Udviklingsprocessen igangsættes. Dette kan ske når som helst skolen kan afsætte tid og ressourcer. Når en skole går i gang med at arbejde med PALS, afholdes en opstartsdag, på 6 timer med hele personalet. Opstartsdagen, hvor PALS vejlederen faciliterer processen, erstatter møde 3 i mødecyklus.
 • VIA tilbyder uddannelse til PALS vejleder.

  PALS vejlederen er den eksterne konsulent, der underviser og vejleder og støtter den enkelte skoles proces i arbejdet med implementeringen af PALS.

  Uddannelsen til PALS vejleder giver således kompetencer til både at undervise og vejlede skoler i udviklingsmodellen PALS, samt til i øvrigt at skabe støttende processer for skolen i implementeringen. PALS vejlederen spiller en stor rolle i begyndelsen af en skoles arbejde med implementeringen af PALS og vejlederens rolle mindskes efterhånden som skolen har implementeret udviklingsmodellen og blot skal vedligeholde tiltagene.

  Uddannelsesseminarer og forberedelse

  Uddannelsen består af fem uddannelsesseminarer. Det første seminar forløber over tre dage og de resterende fire forløber over to dage. Alle seminarer er internater, der foregår i Vejle. Hensigten med at holde uddannelsesseminarerne som internater er primært at give mulighed for gensidig sparring og erfaringsdeling. Alle uddannelsesseminarer veksler mellem øvelser, oplæg, præsentationer og opgaver. Der må påregnes en del forberedelse til hvert seminar. Målet er, at seminarerne primært anlægger en praksisvinkel, hvorfor det forventes, at det teoretiske stof er læst.

  Uddannelsen koster 30.000 kr. Der uddannes et hold PALS vejledere om året. Man tilmelder sig uddannelse ved at kontakte den faglige projektledelse.

  Kontakt:

  Steffen Kaspersen
  Faglig kontaktperson
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • Prisen for at benytte udviklingsmodellen gradueres efter skolens størrelse. Aktuelt er priserne som følger:

  • Pr. skole med 0-200 elever: 24.000 årligt
  • Pr. skole med 200-500 elever: 29.000 årligt
  • Pr. skole med over 500 elever: 33.000 årligt

  Prisen dækker håndbøger, adgang til webbaserede dataindsamlinger og bidrag til den faglige og administrative projektledelse af PALS.

  Derudover er udgifterne for skolen primært at afsætte ressourcer til afholdelse af møder.

 • Fra august 2014 har alle landets skoler arbejdet med at implementere den nye skolereform. Med skolereformen kom de tre nationale mål for folkeskolen:

  • Folkeskolen skal udfordre eleverne, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  Arbejdet i PALS støtter aktivt op om at omsætte målene i folkeskolereformen til praksis. Ved at basere tiltag på data, bliver det muligt for skolen at arbejde systematisk med at udfordre eleverne, så de kan opnå deres potentiale. 

  Samtidig er der i PALS netop fokus på at styrke trivslen og læringen uanset social baggrund. Grundtanken er, at skolen skal arbejde proaktivt og målrettet for at sikre positiv læring, både socialt og fagligt, ved at arbejde aktivt med de primære systemer, som påvirker eleverne. 

 • Et nyere norsk studie viser, at man ved at arbejde med udviklingsmodellen PALS kan få positive ændringer i læringsmiljøet. Dette viser sig både ved, at omfanget af problemadfærd reduceres og ved en nedgang i antallet af elever, der ekskluderes på grund af problemadfærd i løbet af de første tre års arbejde med PALS på de skoler, der er med i undersøgelsen.

  Studiet fulgte mere end 1200 lærere og 7600 elever gennem fire skoleår i 28 skoler der arbejder med PALS og 20 kontrolskoler.

  Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2015). School-Wide Positive Behavior Support – Norway: Impacts on Problem Behavior and Classroom Climate. International Journal of School & Educational Psychology, DOI: 10.1080/21683603.2015.1060912

  I Danmark har SFI evalueret PALS pilotprojektet efter ca to års arbejde med udviklingsmodellen med følgende konklusion:

  …” Samlet set kan det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at skolerne har gennemgået en markant positiv udvikling, og at stemningen og adfærden på skolerne generelt er forbedret”.

 • I Danmark arbejder ca 50 skoler med PALS. De første skoler startede med PALS som et pilotprojekt  i 2008 og har således stor erfaring med udviklingsmodellen.

  Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at arbejde med PALS, kan du se en række videoer fra Mejrup Skole og Ellebækskolen her: http://www.palsvideo.dk/

  Du er også velkommen til at kontakte følgende skoler, hvis du ønsker at høre om deres erfaring og udbytte af arbejdet:

  10. klasse skolen Ikast Ungdoms Center
  Afdelingsleder: Henrik Thiesen
  T: +45 99 60 46 31
  E: ht@iks.dk

  Ikast Østre Skole
  Skoleleder: Thomas Garsdal
  T: +45 20 90 59 04
  E: thgar@ikast-brande.dk

  Mejrup Skole
  Tovholder: Hanne Borbjerggaard
  E: hanne.mikkelsen18@idialog.dk

  Ellebækskolen
  Skoleleder: Solveig Mogensen
  T: 96 11 60 71
  E: solveig.mogensen@holstebro.dk

Ny viden

Videobibliotek: Erfaring med og fakta om PALS

Er du nysgerrig på, hvad udbyttet af PALS har været? Så kan du her se videoer og høre om erfaringer med PALS.

Se mere

Mobning gentænkt og skoleliv præciseret

Hent ny viden om skoletrivsel og konsekvenser af mobning - af Ph.d., Helle Rabøl Hansen.

Hent materialet (pdf)

Self-efficacy, kedsomhed og trivsel

Bliv klogere på kedsomhed, trivsel, kilder til self-efficacy og virkning heraf - af Hans Henrik Knoop.

Hent materialet (pdf)

Skolebørns trivsel i Danmark

Hvilke læringsfællesskaber fremmer trivsel? Hent Bjørn Holsteins oplæg fra PALS konferencen 2017.

Hent materialet (pdf)

Hvad skaber trivselsfremmende indsatser?

Under hvilke betingelser bliver indsatserne trivselsfremmende? Bliv klogere!

Hent materialet (pdf)

Kontakt

Steffen Kaspersen