Case

Handelsfagskolen går all-in på entreprenørskab

Inden 2020 skal alle erhvervsskolelærere have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point. Det fremgår af reformaftalen ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”. På den baggrund tog Handelsfagskolen fat i VIA University College og fik i tæt samarbejde skabt et relevant og fælles kompetenceløft for alle skolens lærere.

Handelsfagskolen går all-in på entreprenørskab

Et entreprenant mindset

Hos Handelsfagskolen ønsker de at udvikle et entreprenant undervisnings- og læringsmiljø, der forholder sig til omverdenen, og som klæder eleverne bedst muligt på til fremtidens arbejdsmarked. Derfor var der behov for et kompetenceløft med fokus på udvikling af lærernes undervisning.

Omdrejningspunktet og det særlige fokus i uddannelsesforløbet blev diplommodulet ’Fagligt entreprenørskab’ tilrettelagt med afsæt i en eksperimenterende tilgang til undervisning, hvor læreren mellem hver undervisningsgang og online session gennemførte eksperimenter i deres egen undervisning.

Formålet var at klæde erhvervsskolelærere på til at planlægge og gennemføre entreprenørskabsundervisning, der fremadrettet understøtter, at eleverne udvikler entreprenørielle kompetencer og et entreprenant mindset. Samtidig skulle lærerne have mulighed for at prøve kræfter med egne kreative kompetencer.

Lærere fik blandt andet mulighed for at arbejde med:

  • Forskellige tilgange til entreprenørielle og innovative processer og metoder
  • Tværprofessionelt arbejde med udvikling af entreprenørskabsundervisning
  • Forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier, der fremmer udviklingen af elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer

Alle mand afsted på én gang

Det var særlig vigtigt, at VIA imødekom skolens ønske om, at alle lærere kunne komme på uddannelse samtidig. Undervisningen blev derfor særligt tilrettelagt som et blended forløb, der bestod af både online sessioner og almindelig holdundervisning på Handelsfagskolens afdeling i Skåde.

Under forløbet var lærerne organiseret i studiegrupper, som havde den fordel, at de også fungerede rigtig godt som læringsfællesskaber, hvor lærerne havde mulighed for sammen med deres kolleger at vende og reflektere over udbyttet af de nye undervisningsformer.

Lærerne udviklede undervejs deres egen undervisning med afsæt i den teori og de innovative undervisningsformer, som de blev præsenteret for i undervisningen.

Griber undervisningen an på nye måder

Lærerne har igennem den eksperimenterende tilgang fået inspiration til at gribe undervisningen an på nye måder, som i højere grad aktiverer eleverne og hermed styrker deres indlæring og udvikling.

Kent og Tea, som begge er lærere på Handelsfagskolen, har på baggrund af undervisningen udviklet et spil til undervisning i markedsføringsloven. I spillet handler det om for eleverne selv at opsøge og formidle den relevante viden om markedsføringsloven. Igennem spillet udvikler eleverne kompetencer til at møde kunder i branchen, problemløse samt rådgive. En anderledes og interessant måde at tillære sig ny viden på. Kent og Tea ser også på at udvikle spillet til at kunne rumme andre fagområder inden for uddannelsen som fx købeloven.

Afledt af uddannelsesforløbet, er pædagogiske diskussioner blevet nærværende i hele lærerkollegiet. Pædagogik og didaktik er blevet samtaleemner i pauserne, og elevernes læring og udvikling er blevet tydelig, da innovative tilgange ofte bygger på visuelle kreative udtryk.

Lærerne har oplevet, at nye undervisningsformer betyder, at eleverne - især de stille elever - er blevet mere aktive i undervisningen. Og som reformaftalen også lægger vægt på, oplever lærerne, at eleverne lærer mere og bliver så dygtige, de kan blive.

Undervisningen har på den måde tilført værdi på alle niveauer – værdi for både elever, lærere, skolen og omverdenen.

Det siger deltagerne på forløbet: