Case

Styrket virksomhedssamarbejde gennem fælles afsæt

Det centrale fokus for sygedagpengereformen fra 2014/15 er, at de sygemeldte der kan, skal hjælpes hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet lykkes ved hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats i kommunerne.

Styrket virksomhedssamarbejde gennem fælles afsæt

Det har været godt med indsigt i teorier og metoder, som er omsættelige og virkelighedsnære i forhold til mit daglige arbejde. Og det, at vi alle har været sammen afsted, har været rigtig godt. Det har givet os et fælles sprog og fælles viden, som vi kan bruge, når vi bevæger os i virksomhedernes arena

 Pia Grud Pedersen, social- og fastholdelsesrådgiver, Herning Kommune

Ny organisering

For at styrke virksomhedssamarbejdet lavede Herning Kommune blandt andet en ny organisering, som indebar en ændring af arbejdsfunktionerne i sygedagpengeafdelingen.

Funktionen som hhv. sagsbehandler og fastholdelseskonsulent er i dag smeltet sammen i én funktion - kaldet fastholdelsesrådgiver. Det betyder, at flere medarbejdere fremover skal varetage samarbejdet ude i virksomhederne, ligesom førstegangssamtaler med den sygemeldte medarbejder fremadrettet som hovedregel skal foregå sammen med arbejdsgiveren på arbejdspladsen.

Sygedagpengeafdelingen i Herning Kommune havde derfor behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at kunne kvalificere samarbejdet med virksomhederne.

Efteruddannelse skal styrke virksomhedssamarbejdet

Herning Kommune har en stærk intention om, at fastholdelsesindsatsen på sygedagpengeområdet fremover i større omfang skal skabes og udvikles i samarbejde med virksomhederne.

Det kræver særlige virksomhedsrettede kompetencer hos beskæftigelsesmedarbejderne – kompetencer som medarbejderne havde behov for at få styrket og udviklet, hvis intentionen skulle realiseres.

Ved et indledende møde med uddannelseskonsulenter fra VIA University College fik Herning Kommune afstemt forventninger, ønsker og behov til undervisningens temaer herunder fx.:

  • Merværdi og arbejdsglæde
  • Ny viden og kompetencer
  • Styrket professionalisme
  • Styrkelse af virksomhedstilfredsheden på sygedagpengeområdet
  • Mødefacilitering
  • Konflikthåndtering
  • Forhandlingsteknik

Herudfra kunne VIA planlægge et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med udgangspunkt i et diplommodul i virksomhedssamarbejde for medarbejderne i sygedagpengeafdelingen. Løsningen blev et fælles, både kompetencegivende og praksisnært uddannelsesforløb, der skulle give medarbejderne fælles afsæt for – og flere metoder til kvalificering af virksomhedssamarbejdet i Herning.

”Jeg er blevet mere konkret og mere nuanceret, når jeg bestiller en virksomhedspraktik. Nu har jeg også de der arbejdsgiverbriller på. Hvorfor betaler det sig egentlig for dem og gå ind i det her samarbejde omkring den borger, jeg skal have placeret? Jeg er blevet meget bedre til at gå ind og lave et godt match af virksomhed og borger”, siger Jeanette Frisk Bak, der er socialrådgiver og fastholdelsesrådgiver i kommunen.

Med midler fra STAR-puljen/Kompetencefonden fik Herning Kommune tilmed tilskud til uddannelsesforløbet.

Fælles forståelse og fælles sprog

Som resultat af det fælles kompetenceløft har medarbejderne i dag fået en fælles viden og sprog samt et større indblik i situationen fra virksomhedens side. De har fx tilegnet sig relevant viden om arbejdsmarkedsforhold, forretningsforståelse og strategisk kommunikation.

De har også fået værktøjerne til at kunne sætte dagsorden og lede møder i samarbejde med virksomhederne, mens de samtidig har fået styrket deres viden omkring kommunikation til virksomheden og borgeren. Generelt er medarbejderne blevet klædt bedre på til de udadgående fastholdelsesaktiviteter og virksomhedssamarbejdet.

”Det var vigtigt for os, at det ikke bare var endnu et kursus, men at det var en formel uddannelse med en vis tyngde. At vi nu har et fælles afsæt for det vi gør og et fælles sprog har en stor betydning for borgernes og virksomhedernes oplevelse af os som professionelle samarbejdspartnere”, forklarer afdelingsleder i Center for Erhvervsafklaring i Herning Kommune, Christin Boel Hovmøller.

Det øgede fokus på virksomhedssamarbejde har været en omvæltning for medarbejderne, men med nye redskaber i rygsækken er de i dag bedre klædt på til arbejdet, og har fået modet og værktøjerne til, sammen med de sygemeldte borgere, at agere som professionelle samarbejdspartnere for virksomhederne. Medarbejderne har også lært hinanden bedre at kende. De har arbejdet sammen i studiegrupper på tværs af teams, hvilket har styrket afdelingens faglige fællesskab og afsæt.