Case

Målrettet uddannelse af ICS Superbrugere og faglige ledere i Vesthimmerlands Kommune

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har sat større krav til både kvalitet og systematik i sagsbehandling, dokumentation og styring af indsatserne. Derfor blev Integrated Childrens System (ICS) valgt som fælles faglig metode for at imødekomme disse udfordringer.

Vi har nu fået en større sikkerhed omkring brugen af ICS metoden. Vi var jo allerede i gang, men kursusforløbet var med til at bekræfte, at det, vi allerede var i gang med at implementere, var det rigtig

Grete Skovhus, Faglig leder i  Familieafdelingen Syd

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har sat større krav til både kvalitet og systematik i sagsbehandling, dokumentation og styring af indsatserne. For at imødekomme disse udfordringer blev Integrated Childrens System (ICS) valgt som fælles faglig metode, og de seneste år er der blevet arbejdet intensivt med at implementere it-systemer (DUBU eller andre) i kommunerne, der kan understøtte arbejdet med ICS.

DUBU tog over på ICS

Vesthimmerlands Kommune havde implementeret ICS og satte efterfølgende alle kræfter ind for at få DUBU op og køre. Og med et særligt stort fokus på implementeringen af det nye it-system, efterlod det i perioden et langt mindre fokus på det metodiske arbejde med ICS. DUBU tog over på ICS, som det er sket i mange kommuner. Det betød, at der efter implementeringen af DUBU var opstået et stort behov for at styrke medarbejdernes ICS-kompetencer.

Superbrugerne og de faglige ledere havde brug for et kompetenceløft, så de kunne styrke anvendelsen af ICS i det daglige arbejde blandt kolleger og medarbejdere. Samtidig havde Vesthimmerlands Kommune et stort ønske om at udvikle deres egen version af den anerkendte ’Sverigesmodel’ under navnet ’Vesthimmerlandsmodellen’ - det nye centrale udviklingsperspektiv i det sociale myndighedsarbejde med udsatte børn og unge.

Nogle af de konkrete ønsker var fokus på kvalitet i det faglige arbejde, en tættere opfølgning i sagerne, øget tværfaglighed og indarbejdelsen af nye rutiner ift. netværksinddragelse omkring det udsatte barn/den unge og familien.

Ved det indledende møde med konsulenter fra VIA, fik Vesthimmerlands Kommune hurtigt afstemt forventninger, ønsker og behov. Herudfra kunne VIA tilpasse Superbrugerkurset, så det blev et målrettet uddannelsesforløb for kommunens medarbejdere.

Kursusforløb og ’Vesthimmerlandsmodellen’

Med ICS-trekanten som omdrejningspunktet og fokus på et styrket blik på ICS Superbrugernes roller og opgaver, tilrettelagde VIA et kursusforløb for ICS Superbrugere og faglige ledere – et forløb, der skulle understøtte kommunens videre arbejde med et styrket ICS-fokus i daglig praksis i samspil med Vesthimmerlandsmodellen. Kursusforløbet bestod af tre moduler af en samlet varighed på 5 kursusdage.

Kursusforløbet:

  • Første modul satte fokus på forandringsprocesser i en organisatorisk kontekst, faglig kvalitet, teamarbejde og arbejde med backcasting – gameplan for det videre arbejde i organisationen.
  • Andet modul satte særligt fokus på medarbejdernes ICS-faglige arbejde med tragtmodellen, socialfaglig analyse og vurdering samt kobling til handleplaner.
  • Tredje modul skulle klæde ICS Superbrugerne på til at undervise kolleger, give faglige sparring med afsæt i egne sager og anvende ICS-magneterne.

”Vi har nu fået en større sikkerhed omkring brugen af ICS metoden. Vi var jo allerede i gang, men kursusforløbet var med til at bekræfte, at det, vi allerede var i gang med at implementere, var det rigtige. Nu fik vi så redskaberne til at pudse vores arbejde af og styrke det fremtidige arbejde. At være afsted sammen har givet os et fælles udgangspunkt og et fælles sprog i det daglige - kollegialt har det virkelig været godt.” fortæller Grete Skovhus, Faglig leder i  Familieafdelingen Syd. 

Bedre samarbejde og øget faglighed 

At få løftet medarbejdernes kompetencer inden for ICS er lykkedes. Det har udviklet afdelingen og højnet fagligheden.

Kommunens ICS Superbrugerne har fået blik for, at de sidder i en særlig rolle, og at de tager medansvar for udviklingsprocesserne. De har taget opgaverne på sig, og kurset har styrket superbrugernes positionering fx i forhold til at planlægge og afholde undervisning for kolleger og bidrage til et ICS-perspektiv på teammøderne.

Den samlede Superbrugergruppe for ICS og DUBU har fået et bedre blik for hinanden og fremstår nu som et samlet team. Nu forbereder og gennemfører ICS og DUBU Superbrugerne undervisningen sammen - med det resultat, at de supplerer hinanden, så ICS og DUBU spiller sammen i praksis.

Eksempler på konkrete initiativer hos Vesthimmerlands Kommune afledt af forløbet:

  • Understøttelse af Vesthimmerlandsmodellen.
  • Anvendelse af ICS tragtmodellen på morgenmøder i forhold til underretninger. Superbrugerne var med til at sætte det i gang, men i dag er alle rådgivere i teamet, der bidrager og understøtter anvendelsen af ICS og tragt. • Superbrugerne implementerer kviksparring.
  • Behandlermøde en gang om ugen, hvor magneter bruges med refleksionsmodel.
  • Møder hver anden måned i implementeringsteamet (superbrugere og ledelse).
  • Superbrugerne holder egne møder. - Det er gennemført undervisning om børnefaglige undersøgelser og planlagt undervisning i forhold til handleplaner og SMART mål.
  • Specifik ledelsessparring på handleplaner og mål med den enkelte rådgiver. • Superbrugerne har udarbejdet introduktionsmateriale for nyansatte og samlet relevant materiale.
  • Implementering af undersøgelsesplaner.

”Det, at alle ICS Superbrugere har været sammen afsted på kursus, har gjort, at de er blevet sammentømret som gruppe og nu ser sig selv som en slags fyrtårne, der skal være med til at sikre, at ICS er fundamentet ind i vores sager. Kursusforløbet har sat dem grundigt ind i ICS metoden og teknikkerne – en viden de efterfølgende med stor succes har videreformidlet til kollegerne med deres egen undervisning”, siger Annette Nielsen, Afdelingsleder i Familieafdelingen Syd.