Beskæftigelseskonferencen

Konference: 28.05.2018

Lad os styrke indsatsen overfor udsatte ledige - tag med til beskæftigelseskonferencen 2018!

Beskæftigelseskonference 2018. Flere skal med - fra udsat til ansat

Tilføj som favorit
​28. maj 2018: Hvad skal der til for at styrke indsatsen overfor udsatte ledige? Hvad kræver det af aktørerne i beskæftigelsesindsatsen? Hør Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens og en lang række eksperter, specialister og praktikeres bud på, hvad der skal til.

Kom og hør om

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, lægger vejen forbi VIAs beskæftigelseskonference, hvor han blandt andet fortæller om regeringens plan for at få flere i arbejde. Foruden ministerbesøget vil du dagen igennem blive inspireret gennem yderligere to spændende oplæg, der danner grundlag for debat og inspiration i seks forskellige workshops.

Konferencen har fokus på både borgere, medarbejdere og virksomheder, fordi vi ved at et velfungerende samarbejde mellem de tre aktører er det, der skaber de bedste resultater. Det kan for eksempel kalde på visse politiske ændringer, nyt fokus hos kommunerne og en ændret tilgang til samarbejdet med de udsatte ledige hvor de i højere grad skal ses som medskabere af beskæftigelsespolitikken.

Silkeborg Kommune er ved at opbygge en succeshistorie, hvor de siden 2015 har arbejdet med en helhedsorienteret indsats på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup  vil derfor komme og fortælle om de markante økonomiske, men også menneskelige resultater, omlægningen af indsatsen har medført.

Kom ind i maskinrummet
Du bliver også selv inviteret indenfor i maskinrummet, hvor seks forskellige workshops giver dig mulighed for at debattere med fagfæller, og som giver rig mulighed for inspiration.

  • Hvordan skaber vi en kultur, der giver udsatte ledige de bedste forudsætninger for job?
  • Hvordan skaber vi meningsfulde beskæftigelsesindsatser for borgere med nedsat funktionsevne?
  • Hvordan kan fremtidens vejledning se ud?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der er til åben diskussion på de forskellige workshops.

Læs hele beskrivelsen

Program

09.00–09.30 
Registrering, kaffe/te morgenmad   

09.30–09.40  
Velkomst v. direktør Louise Gade, VIA University College

09.40–10.30   
Hvad skal der til, når de udsatte ledige også skal i job? - med udgangspunkt i LISES projektet
v. lektor Dorte Caswell, forsker v. Aalborg Universitet.

Borgernes forståelse, accept og aktive deltagelse har vist sig at være en vigtig parameter for at skabe bedre beskæftigelseseffekter, især for udsatte grupper. En sådan omstilling er en kolossal opgave for kommunerne, og den involverer politikere, ledelse, medarbejdere og borgere, samt øvrige samarbejdspartnere. Det kræver klare politiske strategier og ledelse, der ikke alene er mål- og aktivitetsstyring. Medarbejderne skal arbejde relationelt, kommunikativt kompetent og tillidsskabende med borgerne. Og borgerne må betragtes som medproducenter af beskæftigelsespolitikken.

10.30–11.00    
Oplæg ved Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Ministeren præsenterer regeringens politik for at få flere i arbejde, og orienterer om regeringens reformarbejde på beskæftigelsesområdet.

11.00–11.45 
Workshop – 1. runde.

11.45–12.45 
Frokost

12.45–13.30
Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats der skaber menneskelig værdi og økonomiske resultater
v. beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup, Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har siden 2015 arbejdet med investeringsstrategier på Beskæftigelsesområdet. Investeringerne bygger på en tydelig tillidsbaseret tilgang, virksomhedsrettet fokus, kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, konsekvent målstyring og systematisk involvering af samarbejdspartnere. Satsningen har skabt markante menneskelige og økonomiske resultater.

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup vil i oplægget redegøre for arbejdet med investeringerne i forhold til de udsatte ledige samt Silkeborg Kommunes erfaringer med dette arbejde. Han giver på den baggrund et bud på, hvordan man kan arbejde med at skabe en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, der både skaber menneskelig værdi og økonomiske resultater.

13.30–14.30  
Fra udsat til ansat. Meningsfulde virksomhedsindsatser for udsatte ledige
v. Mikkel Bo Madsen, Docent, ph.d. Metropol og Rikke Ehrenreich, adjunkt, VIA University College

Med afsæt i undersøgelsen ”Fra udsat til ansat” vil vi i oplægget belyse, hvordan ansættelsesrettede virksomhedsforløb kan føre til job for udsatte ledige. Ud fra oplægget kan vi f. x. diskutere, hvad det er, beskæftigelsessystemet skal bidrage med, og hvilke roller medarbejderne kan spille.

Hvordan kan socialrådgivere og andre medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen medvirke til at etablere ansættelsesrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige? Hvad er afgørende for, at virksomhederne ansætter udsatte ledige? Hvor foregår det sociale arbejde i de virksomhedsrettede indsatser for udsatte grupper

14.30–14.45
Pause

14.45–15.30
Workshops 2. runde

Workshops
1. Den fagprofessionelle samarbejdskæde i borgerforløbet v. Anita Birch, Uddannelseskonsulent og projektkoordinator i Flere Skal Med og Trine Thomsen, afdelingsleder og projektleder i Flere Skal med, Aarhus Kommune

Betydningen af den interne kultur og organisering har de senere år fået tillagt større og større betydning i forhold til at lykkes med at få de mest udsatte ledige i job. Hvordan skaber vi en kultur, hvor vi tror på, at langt flere borgere i kanten af arbejdsmarkedet kan komme i job? Og hvordan kan den interne organisering understøtte den smidighed og samtidighed i indsatsen som er nødvendig for at skabe progression i borgerens forløb og komme i et job med lønnede timer?

2. Vejledningens veje v. lektor Rita Buhl, VIA

Hvordan ser vi mulighederne i det svært forudsigelige, og hvordan kan vejledning tage sig ud i forhold til et arbejdsmarked under hastig forandring? Et vejledningsfagligt indlæg med deltagerrefleksion undervejs.

3. Ny reform inkl. førtidspension og fleksjob v. lektor Anne-Mette Habekost, VIA

Workshoppen tager udgangspunkt i evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob, og det nye lovforslag om ændring af førtidspensionsreglerne, der fremsættes i marts 2018. Fokus vil være på de nye præciserende kriterier for hvornår ressourceforløb skal anvendes, og hvornår der bør ske bevilling af førtidspension uden anvendelse af ressourceforløb. Desuden vil der være oplæg til drøftelse af hvad ændringerne vil betyde, og hvorvidt ændringen synes at ville løse usikkerheden om kriterierne for bevilling af førtidspension.

4. Velfærdsprofessionen på beskæftigelsesområdet  v. adjunkt Edda Luth og lektor Trine G. Glassow, VIA

I lyset af de aktuelle reformer og forskning med udgangspunkt i virksomhedssamarbejdet, fokuserer workshoppen på de kompetencekrav, der aktuelt stilles til medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen – den nye beskæftigelsesfaglighed. I workshoppen inddrages et nyt bud på beskæftigelsesrettede kompetenceprofiler, og der drages perspektiver til det aktuelle uddannelsesbehov hvor både virksomheds- og forretningsforståelse, samtale- og forhandlingsteknikker samt empowermentbaseret samarbejde med borgerne står som centrale udviklingsområder, hvis beskæftigelsesindsatsen skal lykkes.

5. Beskæftigelsesindsats for borgere med funktionsnedsættelse v. adjunkt, ph.d. Finn Amby og adjunkt Per Svanholm Christensen, VIA

Hvordan skaber vi meningsfulde og sammenhængende beskæftigelsesindsatser for borgere med mere eller mindre komplekse funktionsnedsættelser? Workshoppen lægger op til samskabelse af meningsfulde beskæftigelsesindsatser for borger med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse ud fra positive erfaringer med sådanne fra praksis.

6. Den koordinerede sagsbehandler v. adjunkt Rikke Ehrenreich og lektor Per Westersø, VIA

I workshoppen præsenteres og diskuteres et forskningsprojekt om koordinerende sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet. Forskningsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem VIA University College og Jobcenter Aarhus. Der sættes særligt fokus på de kompetencer, vi i undersøgelsen finder er afgørende for at varetage funktionen som koordinerende sagsbehandler på tværs af myndighedsområder.

Læs hele beskrivelsen

Aarhus28.05.2018

Tidspunkt

kl. 09.00 - 15.30

Sted

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

1200 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

10.05.2018

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er for dig, der arbejder som jobkonsulent, koordinatorer, virksomhedskonsulent og leder på et kompetencecenter, arbejdsmarkedscenter, jobcenter og i fagforbund som fx DS og HK.

Oplægsholdere

Louise Gade, VIA University College. Dorte Caswell, Aalborg Universitet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Jørgen Skovhus Haunstrup, Silkeborg Kommune. Mikkel Bo Madsen, Metropol og Rikke Ehrenreich, VIA University College.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska2018480x480.jpg