Inddragende metoder

Tilføj som favorit
​Undersøgelser peger på, at hvis vi kan få børnene, deres familier samt netværket involveret i problemløsningen, ligger der i familien et stort forandringspotentiale. At arbejde systematisk med inddragelse af barnets og den unges private netværk handler om at give familien mulighed for øget forståelse og ejerskab – og dermed mulighed for at byde ind og være en del af løsningen. Praksiskurset sættes fokus på, hvordan du som professionel fagperson kan styrke og understøtte inddragelsen af og samarbejdet med børn, unge, deres forældre og netværk i jeres kommune eller institution. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

​Formålet med praksiskurset er at træne kommunens udvalgte medarbejdere i anvendelsen af konkrete inddragende metoder i deres samarbejde med børn, unge, forældre og netværk, hvad enten det er i det forebyggende arbejde eller i myndighedssagsbehandlingen, samt at sikre, at der ligger en plan for implementering af metoderne i praksis efter endt kursusforløb.

Deltagerne får:

 • Viden om den lovgivningsmæssige ramme for inddragelse af barnet, den unge, familien og netværket
 • Indblik i relevant socialfaglig og forskningsbaseret viden om betydningen af inddragelse for barnet, dets familie og netværk for samarbejdet og sagsbehandlingen
 • Viden om, hvad der fremmer et godt samarbejde
 • En konkret og anvendelsesorienteret indføring og træning i den/de valgte metode(r), dens videngrundlag, struktur, målgruppe og effekt
 • Viden om, hvornår det giver mening at anvende metoden, og hvordan barnet, den unge og dennes familie og netværk motiveres
 • Viden om praktiske forhold omkring implementering af metoden i praksis: Visitation, orientering til samarbejdsparter, organisering af arbejdstiden, kompetenceforhold og dokumentation

Rekvirering af praksiskurser skal ske i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning i den kommunale forvaltning.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Praksiskurset om inddragende metoder er et 5 dages modulopbygget kursusforløb:

Obligatorisk modul 1: Målrettet ledelsen (1 dag)
Valgfrit modul 2a: Det inddragende netværksmøde (2-4 dage)
Valgfrit modul 2b: Familierådslagning (2-4 dage)
Valgfrit modul 3: Det vanskelige forældresamarbejde (2 dage

Formøde
Ved rekvirering af kurset afholdes et indledende formøde med rekvirerende kommune, der har til formål at afdække, hvilke moduler/emneområder, kommunen har interesse i, ledelsesfokus, særlige udfordringer, problemstillinger, organisering, medarbejdersammensætning, forhåndskendskab til og erfaring med metoderne samt særlige ønsker herunder at sikre:

 • Klarhed over den organisatoriske ramme
 • Ledelsesmæssig opbakning
 • Klarhed over hvilke spørgsmål ledelsen skal have afklaret på første modul
 • Enighed omkring starttidspunkt for forløbet

Med afsæt heri tilrettelægges og struktureres indholdet på det obligatoriske ledelsesrettede modul 1.

Modul 1: Kursusdag målrettet ledelsen (1 dag)
Formålet med modul 1 er at sikre, at ledergruppen har et fælles videngrundlag og beslutningsgrundlag omkring metoderne, evidensgrundlag, muligheder og udfordringer.

Målet er:

 • At skabe ledelsesmæssig konsensus om, hvilke indsatser kommunen vil fokusere på
 • At ledelsen træffer beslutning om hvilke faggrupper og hvilke sager metoderne skal anvendes i forhold til
 • At der opstilles foreløbige mål for anvendelsen og udbredelsen af metoderne i kommunen
 • At der er klarhed over, hvilke organisatoriske rammer, der skal gælde, og hvem der er ansvarlig for undersøgelse og afklaring af de enkelte spørgsmål
 • At der træffes beslutning om, hvem der er implementeringsansvarlig

Den endelige kursusplan udarbejdes på baggrund af drøftelserne og beslutningerne truffet på modul 1. Kursusplanen indeholder aftale om deltagerantal, læringsmål for arbejdspladsen og den enkelte deltager, praktiske forhold omkring kurset, samt aftale om, hvorledes der sker den ønskede implementering i praksis.

Modul 2: Familierådslagning (2-4 dage)
Familierådslagning er en kommunikations- og beslutningsmodel, der sætter barnet i centrum, ansvarliggør familien i forhold til barnet eller den unge og aktiverer det nære netværks ressourcer, herunder motiverer familien til at tage medansvar for barnet eller den unge.

Metoden kan tilbydes familien, når der er bekymring eller fare for barnets eller den unges sundhed, trivsel og udvikling. Samt når man har behov for at inddrage slægt og venner i indsatsen. Selve rådslagningen foregår uden de fagprofessionelles tilstedeværelse. Mødeindkaldelse og mødeledelse varetages af en neutral samordner i samarbejde med barnet, den unge og familien. Evalueringer viser, at familiens klare involvering i løsningen og involveringen i sig selv har en klar positiv effekt på forbedring af barnets trivsel. Familien oplever, at der kommer en konkret plan ud af mødet. Og det, at beslutningskompetencen ligger hos familien, afføder en større pligtfølelse over for processen. Derudover viser undersøgelser, at netop samordnerens rolle og dokumenterede evne til neutralitet har afgørende betydning for den positive effekt.

Opbygning og formål
Modulet tilrettelægges efter aftale med kommunen som et 2-4 dages intensivt undervisnings- og træningsforløb, der har til formål, at give deltagerne en anvendelsesorienteret indføring i og fortrolighed med metoden.

Deltagerne får:

 • En indføring i metoden, dens principper, lov- og videngrundlag, målgruppe samt evaluerede effekt
 • En praksisnær indføring i det forberedende arbejde. Initiativtager og samordners opgaver og roller, samt træning gennem øvelser i det at motivere en familie eller ung til rådslagning
 • Kendskab til rådslagningens tre trin og det efterfølgende opfølgningsarbejde
 • Fortrolighed med og tryghed i anvendelsen af metoden gennem træning med afsæt i egne cases
 • Konkrete eksempler fra praksis fra diverse udviklingsprojekter relateret til de problemstillinger, kommunen har valgt at fokusere på, eksempelvis erfaringer i forhold til kriminalitetsforebyggelse, skolefravær, børn og unge med udviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser eller unge mødre, skilsmisse etc.
 • Præsentation af de aftale rammer, der skal understøtte brugen af metoden i hverdagen, herunder viden om ledelsesfundamentet, målsætning, visitation, budgetter, aftaler med samarbejdsparter, organisering af arbejdstiden, kompetenceforhold, beslutninger omkring samordnere, praktiske forhold omkring lokaler, brochurer, dokumentation og evaluering. 

Modul 3: Det inddragende netværksmøde (2-4 dage)
Det inddragende netværksmøde er et processuelt møde, hvor en familie og deres faglige netværk er samlet om at styrke og understøtte samarbejdet mellem familien og netværket og i det tværfaglige samarbejde. Det inddragende netværksmøde bygger på en viden om, at familierne inddrages i alle faser af egen sag. Der tages udgangspunkt i familiens egen opfattelse af deres situation, og der arbejdes med familiens samlede livssituationer. Derved er det muligt at styrke forældrene til selv at tage ansvar for at skabe de nødvendige forandringer i deres familier og for deres børn. På møderne inddrages både familien og det private netværk i at finde fælles mål og skabe et fælles udgangspunkt for holdbare løsninger på de bekymringer eller udfordringer som barnet eller den unge står overfor.

Netværksmøderne ledes af en neutral mødeleder, og der er på møderne fokus på at samle forældre og professionelle i et åbent mødeforum, hvor der arbejdes struktureret med at skabe en tillidsfuld dialog og fælles løsningsstrategier. Netværksformen giver mulighed for, at fagpersoner og forældre oplever et moralsk ansvar over for hinanden, og at fagpersonerne og forældrene oplever, at netværket tager ansvar, hvilket styrker samarbejdet og tilliden. Metoden skaber større transparens omkring beslutninger, øget forståelse og handlekompetence mellem familien og de fagprofessionelle. Desuden styrker og understøtter metoden, at der skabes fælles retning blandt de ofte mange professionelle omkring barnet, den unge og familien.

Opbygning og formål
Modulet tilrettelægges efter aftale med kommunen som et 2-4 dages intensivt undervisnings- og træningsforløb, der har til formål at give deltagerne en anvendelsesorienteret indføring i og fortrolighed med at afholde inddragende netværksmøder generelt og i forhold til de grupper ledelsen har valgt at fokusere på.

Deltagerne får:

 • Indsigt i metoden, dens principper, lov- og videngrundlag, målgrupper samt evaluerede effekt
 • En praksisnær indføring i det forberedende arbejde, over selve mødet/mødeledelse til opfølgning på indgåede aftaler
 • Fortrolighed med og tryghed i anvendelsen af metoden gennem træning med afsæt i egne cases
 • Viden om, hvornår det vil være relevant at afholde det inddragende netværksmøde fagligt og ud fra de lokale beslutninger
 • Præsentation af de aftale rammer, der skal understøtte brugen af metoden i hverdagen, herunder viden om ledelsesfundamentet, målsætning, visitation, budgetter, aftaler med samarbejdsparter, organisering af arbejdstiden, kompetenceforhold, beslutninger omkring samordnere, praktiske forhold omkring lokaler, brochurer, dokumentation og evaluering. 

Modul 4: Når samarbejdet går i hårdknude (2 dage)
Alle fagpersoner kan i deres arbejde med udsatte børn og unge støde ind i, at forældresamarbejdet går i hårdknude. Konflikter kan eksempelvis opstå, i tilslutning til personalets faglige og personlige ideer om, hvad der bedst bringer barnet og familien videre, det være sig i sagsbehandlingen, i daginstitutionen, i PPR eller på døgninstitutionen. Konflikter som spærrer for håndteringen af barnets udfordringer, fordi de begrænser eller helt hindrer inddragelsen af forældrenes forståelse af problemet, og dermed frembringer en følelse hos forældre af ikke at blive hørt og taget med på råd omkring eget barn. Eller det kan være uoverensstemmelser eller misforståelser mellem forældre og plejeforældre/anbringelsessted, der handler om at være barnets 'udkårne', og som tvinger barnet til at bruge en masse energi på loyalitetsproblematikker. Sådanne uoverensstemmelser eller simple misforståelser mellem de primære omsorgsgivere for barnet, forplanter sig i barnet og forstyrrer den tilknytning, som barnet har brug for til forældre, plejeforældre eller pædagoger for at trives og udvikles. Derudover afkræver konflikterne mange ressourcer hos såvel personale som forældre. Ressourcer, der i stedet kunne bruges på i fællesskab at finde fælles mål og løsninger, der fremmer barnets trivsel.

Opbygning og formål
Modulet er et intensivt undervisningsforløb på to dage, der tilrettelægges i samarbejde med den rekvirerende kommune. Modulet har til formål at give deltagerne viden om lovgivningsmæssige handlemuligheder og konkrete metoder og redskaber til at håndtere forældresamarbejdet, når det går i hårdknude – det være sig i såvel det pædagogiske og det forebyggende arbejde, på sagsbehandlerniveau, i behandlingsarbejde eller under en anbringelse.

Deltagerne får:

 • Viden om de juridiske muligheder og begrænsninger i forhold til forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde omkring familien, barnets og forældrenes rettigheder i samarbejdet, herunder forældrenes ret til samvær med anbragte børn, brug af støttepersoner og krav om afgørelse vedr. støtte til forældre under anbringelse
 • Viden om inddragelse og udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, samt hvilke handlemuligheder, der er, når forældrene ikke ønsker at samarbejde, herunder regler om tavshedspligt, ændringer i barnets reform omkring udveksling af oplysninger samt forældre- og ungepålæg
 • Indsigt i de problemstillinger, der knytter sig til det problemfyldte samarbejde særligt i forhold til barnets trivsel, udviklingsmuligheder og indsatsens effekt
 • Viden om de psykologiske mekanismer, herunder de professionelles og forældrenes reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer. Deltagerne får her viden om en række konkrete opmærksomhedspunkter, der fremmer det gode samarbejde
 • En indføring i metoden Samarbejde om Sikkerhed, en kommunikationsmodel, som bygger på den løsningsfokuserede metode i arbejdet med udsatte børn og unge. Modellen har fokus på barnet og inddrager barn, forældre og netværk i løsningen af problemerne, og giver en række værktøjer og handlemuligheder i forhold til at tilrettelægge et godt samarbejde med forældrene og skabe handlemuligheder i forhold til at skabe sikkerhed, trivsel og udvikling i hjemmet.

Kursusleverandør er Seminarer.dk

Læs hele beskrivelsen

Øvrige01.01.2018 - 31.12.2018

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

Aftales med rekvirenten

Aktivitetsnummer

893115020

Pris

Kurset er gratis og kan rekvireres løbende

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Rekvirer kursus
Hvem kan deltage

​Kurset er relevant for alle der arbejder med udsatte børn og unge.

Praksiskurset kan rekvireres af kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning.

Deltagerantal
Min. 20
Max. 40

Sådan foregår undervisningen

​Kurset veksler mellem teori og praksis og har indlagte hjemmetræningsperioder. Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales med rekvirerende kommune ud fra kommunens konkrete problemstillinger, behov og valgte fokusområde.

Implementeringsstøtte
Som en del af praksiskurset tilbydes kommunen rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen samt i forbindelse med implementering og omsætning af metoderne i praksis. Udover rådgivningen kan der endvidere aftales et opfølgningsmøde efter endt praksiskursus, hvis kommunen oplever udfordringer i forbindelse med implementeringen af det lærte.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg