Metodekursus i den specialiserede støttemetode ICM

ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig. Når du har gennemført et ICM-kursus, er du i stand til at arbejde efter ICM-metoden i dit arbejde med borgere i hjemløshed, der skal i bolig. Metoden har særligt fokus på netop denne kritiske overgang, og retter sig mod en målgruppe, som har mange og sammensatte, komplekse problematikker. Indsatsen er derfor ikke tidsafgrænset. Derudover får du viden om, hvordan ICM som metode kan bruges forebyggende.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Kurset giver dig: 

  • viden om, hvad det indebærer at arbejde evidensbaseret
  • en forståelse af ICM-metoden, dens formål og den koordinerende rolle i metoden
  • en recovery-orienteret tilgang til socialt arbejde
  • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende ICM-metoden i praksis.
 • ​Du arbejder med: 

  • introduktion til Housing First strategien og dens principper
  • indføring i ICM-metoden som evidensbaseret metode og betydningen af dette for praksis og fidelitet i udførelsen, metodens kerneelementer og perspektiverne bag metoden
  • borgerinddragelse, herunder fokus på recovery og empowerment som bærende perspektiver for en rehabiliterende indsats i hjemløseindsatsen
  • case management, processtyring og relationel koordinering af sociale netværks-løsninger.
  • introduktion til motiverende arbejde for borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed, samt øvelser i at forhandle ambivalens med borgeren ved forandringer i forskellige livsdimensioner og - situationer
  • indføring i traumeinformerede tilgange.
 • Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som ICM-medarbejder. Det kan fx være kommunale bostøttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med ICM-metoden som efterforsorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76.

  Vi anbefaler, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI eller ICM, også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis.

  Bemærk: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

  Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk.

  En samarbejdsaftale er en aftale med Socialstyrelsen om rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner eller §110 boformer på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed ved at arbejde ud fra Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder CTI eller ICM samt metodekurserne Traumer og hjemløshed, Familiemægling og Samarbejdsmodellen.

  Vil din kommune indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen? Læs mere om samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet her.

 • ​Didaktisk tilrettelægges metodekurserne også som aktionslæringsinspirerede kurser. Det kommer blandt andet til udtryk gennem de øvelsesbaserede elementer på selve kurset og mellem de to metodekursusdage og frem til metodeopfølgningsseminaret. Du skal gennemføre en eller flere prøvehandlinger i egen praksis, hvor du har fokus på at omsætte metoden.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt