Opsporing af udsatte børn og unge i almenområdet

Tilføj som favorit
​For at kunne sætte ind med tidlig indsats, er det afgørende, at den tidlige opsporing af børnene fungerer i praksis. På praksiskurset får kommunens medarbejdere fælles forsknings- og praksisbaseret viden om tidlig opsporing af potentielt udsatte og reelt udsatte familier, børn og unge, viden om de lovgivningsmæssige rammer for tidlig indsats, herunder særligt i forhold til det tværfaglige samarbejde samt træning i konkrete værktøjer og dermed kompetence til opsporing og intervention i forhold til potentielt og reelt udsatte familier. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

Deltagelse på praksiskurset styrker kommunens arbejde med systematisk og tidlig opsporing af potentielt og reelt udsatte familier, børn og unge.

På kurset opnår deltagerne desuden:

  • Viden om tegn på trivsel og mistrivsel, herunder træning i og dermed kompetencer til screening og opsporing af børn og unge med begyndende mistrivsel
  • Viden om relevante støtte- og handlemuligheder i forhold til arbejdet med tidlig indsats
  • Kendskab til de forskellige tværfaglige faggruppers kompetencer og lovgrundlag i arbejdet med potentielt og reelt udsatte familier, børn og unge
  • Træning i tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og sparring, med afsæt i en aftalt metode – og med udgangspunkt i en konkret case, hvor der afslutningsvist udarbejdes en skriftlig plan for den videre indsats.

Målet er, at kommunen efter endt kursusforløb er i stand til at udarbejde en plan for, hvordan arbejdet med opsporing, underretning og sagsforløb skal struktureres og systematiseres i kommunen. Planen, der bygger på den viden medarbejderne har fået på kurset, skal fungere som et aktivt redskab for kommunens medarbejdere i forhold til tidlig opsporing og intervention samt i forhold til myndighedsområdets sagsbehandling og det koordinerede, tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Kurset er en del af Børnekataloget
Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Rekvirering af praksiskurser skal ske i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning i den kommunale forvaltning.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Ved rekvirering af kurset afholdes et indledende formøde, der har til formål at afdække ledelsesfokus, organisering og arbejdsmetoder samt særlige udfordringer, opmærksomhedspunkter/ problemstillinger, eksisterende beredskab:
Hvad virker? Hvad ønskes bevaret? Hvad virker ikke og hvorfor? Hvilket afsæt ønskes? Herunder at sikre:´

  • Medejerskab
  • Ledelsesmæssig konsensus om forløb og målgruppe for kurset
  • Klarhed over den organisatoriske ramme
  • Ledelsesmæssig opbakning
  • Opstilling af læringsmål og udarbejdelse af implementeringsplan med afsæt i kommunens tidligere bedste erfaringer med at få omsat viden til praksis
  • At der er træffes beslutning om, hvem der er implementeringsansvarlig

Kursusopbygning
Modul 1: Introduktion til centrale begreber, statistikker og forskningsresultater (evt. 1 dag)
Formålet med den indledende del af kurset er at give medarbejderne en fælles forståelse for centrale begreber i forhold til trivsel, opsporing af potentielt og reelt udsatte børn og unge, viden om forskning og gældende lovgivning på området, herunder særligt i forhold til det tværfaglige samarbejde, samt introduktion til den interventions- og opsporingsmetode, kommunen har valgt, at der skal arbejdes ud fra.

Modul 2: Træning i det valgte interventions- og opsporingsredskab (evt. 2 dage)
Afprøvning/omsætning i praksis (træningsperiode min. 4 uger) - Deltagerne indsender cases på noget, der lykkes og problemstillinger med afsæt i de to første moduler og kommunens valgte fokus - forud for sidste modul.

Modul 3: Træning i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og sparring (1½ dage)
Formålet med denne del af praksiskurset er at give medarbejderne mulighed for – med afsæt i kommunens egne cases – at træne tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og sparring omkring tidlig opsporing og intervention. Formålet er her at styrke de forskellige faggruppers kendskab til hinandens roller, faggrænser og fagenes formåen.

Målet er, at deltagerne som afslutning på praksiskurset udarbejder en skriftlig plan på den pågældende case, så det er tydeligt, hvilken indsats, der er aftalt, og hvem der er ansvarlig for hvad.

Afprøvning/omsætning i praksis (træningsperiode min. 3 uger) - Fokus på anvendelse af interventions- og opsporingsredskabet samt det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i praksis.

Opsamlingsdag (½ dag)

Der lægges vægt på, at kurset opbygges over en række moduler med indlagt perioder til afprøvning-/omsætning i praksis. Hvor mange moduler aftales i samarbejde med kommunens ledelse, og indholdet vil blive tilpasset kommunens organisatoriske opbygning, eksisterende retningslinjer og standarder, videns- og erfaringsgrundlag og således tilrettelagt ud fra deres konkrete behov og valgte interventions- og opsporingsmetode.

Kursusleverandør er Seminarer.dk

Læs hele beskrivelsen

Øvrige01.01.2018 - 31.12.2018

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

Aftales med rekvirenten

Aktivitetsnummer

893115010

Pris

Kurset er gratis og kan rekvireres løbende

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Rekvirer kursus
Hvem kan deltage

​Medarbejdere på det almene børneområde, herunder personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker, dagplejere, PPR og myndighedssagsbehandlere fra myndighedsområdet.

Praksiskurset kan rekvireres af kommunale forvaltninger på børne- og ungeområdet i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning.

Deltagerantal
Min. 20
Max. 40

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

lmel480x480.jpg

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

lmel480x480.jpg
Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg