Overgreb på børn og unge – fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb

Tilføj som favorit
​Praksiskurset giver opdateret forskningsbaseret viden om vold og seksuelle overgreb begået mod børn og unge og øget kendskab til de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer, herunder egne og andres handlemuligheder og -pligter. De fagprofessionelle bliver dermed i stand til at håndtere overgrebssager hurtigt, ensartet og professionelt og således sikre, at barnet får den rette og rettidige støtte og behandling. Gennemgående undervisere og konsulenter i forhold til omsætning af den tilegnede viden vil være konsulenter fra SISO (Videncenter for Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn og unge). Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

​Kurset giver kommunens medarbejdere en grundlæggende faglig viden om overgreb begået mod børn og unge samt et fælles fagligt fundament og forståelse af overgreb, kendskab til det kommunale beredskab og egen og andres handlemuligheder og handlepligter

Målet er at sikre, at de forskellige faggrupper bliver i stand til at håndtere overgrebssager mest hensigtsmæssigt og dermed sikre, at barnet får den rette og rettidige støtte og behandling.

Læringsmål:

 • At give deltagerne viden om de lovgivningsmæssige rammer, herunder viden om egne og andre faggruppers handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med overgrebssager, der gør deltagerne i stand til at håndtere et sagsforløb, der lever op til kravene i lovgivningen
 • At deltagerne med afsæt i forskningsbaseret viden om overgreb på børn og unge, skadevirkninger og symptomer samt vigtige opmærksomhedspunkter i forbindelse med behandling og indsats, Introduceres til handleveje/metoder til håndtering af overgrebssager,
 • At opkvalificere deltagerne på deres faglige tilgang til tolkning af mulige tegn, reaktioner og symptomer hos børn og unge udsat for henholdsvis fysisk, og psykisk vold og seksuelle overgreb, og som gør deltagerne i stand til at kende og genkende mulige tegn på overgreb
 • At sikre at kommunens kommunale beredskab fungerer som et fælles og aktivt redskab til forebyggelse, opsporing, tværfaglig og tværsektoriel sagskoordinering og håndtering af barn og forældre

Rekvirering af praksiskurser skal ske i overensstemmelse med en ledelsesbeslutning i den kommunale forvaltning. Rekvirenten skal desuden have et kommunalt beredskab, der lever op til servicelovens § 19, stk. 5.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som fagpersoner har vi ansvar for at bidrage til, at der så tidligt som muligt bliver reageret på mistanke eller viden om overgreb.

Kurset giver et fælles fagligt fundament med opdateret viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge samt kendskab til de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer, herunder det kommunale beredskab, egen og andres handlemuligheder og handlepligter, der sikrer en hurtig, ensartet og professionel håndtering af overgrebssager.

I løbet af praksiskurset får deltagerne:

 • Viden om de lovgivningsmæssige rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder samarbejdet med politi, børnehus og statsforvaltning
 • Viden om de lovgivningsmæssige proceskrav til håndtering af sager vedr. overgreb mod børn
 • Den professionelle tvivl
 • Viden om de personlige, faglige og organisatoriske barrierer hos fagfolk
 • Forskningsbaseret viden om børns seksualitet, børns bekymrende seksuelle adfærd, mulige tegn og signaler på overgreb, betydningen af seksuelle overgreb, seksuelle traumer samt eksempler på pædagogiske måder at styrke børns evne til at kende og respektere egne og andres grænser og behov
 • Forskningsbaseret viden om vold mod børn, mulige tegn og signaler på fysiske og psykiske overgreb samt viden om barnet som vidne til vold
 • En faglig tilgang til tolkning af mulige tegn, reaktioner og symptomer hos børn og unge udsat for henholdsvis fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb
 • Principper for samtalen med barnet ved mistanke om overgreb med henblik på at kvalificere underretningen samt håndtering af forældresamarbejdet
 • Viden om skadevirkninger, traumer og traumeudviklingsforstyrrelser samt vigtige opmærksomhedspunkter i forbindelse med behandling og indsats
 • Viden om og redskaber til håndtering af overgrebssager, herunder egne og andre faggruppers handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med overgrebssager

Kursusforløbet
Praksiskurset består af 5 kursusdage og tilpasses den enkelte kommunes behov.

Formøde
Seminarer.dk holder formøde med rekvirerende kommune med henblik på at afdække vision, mål, succeskriterier/tegn på ændret adfærd og den ønskede effekt.

Ledelsesdag á 3 timer
SISO holder oplæg om viden om udfordringer på området, og hvad det kræver at implementere ´en hurtig, ensartet og professionel håndtering af overgrebssager´

 • Seminarer.dk holder oplæg om transfer
 • Ledelsesmæssig drøftelse af implementerings - og læringsunderstøttende aktiviteter - forberedelse af kurset.
 • Ledelsens rolle og opgaver på modul 2

Modul 1
Dag 1: Begrebsdefinition, den professionelle tvivl og forskningsbaseret viden om fysisk og psykisk vold
Indledende kursusdag med fælles viden om overgreb på børn og unge, herunder definitioner, omfang og den professionelle tvivl. Opdateret forskningsbaseret viden om vold mod børn og traumer, herunder voldens betydning for forældrerollen og barnet/den unge, PTSD og DTD, symptomer og adfærd, normail udvikling versus forstyrret udvikling, behandlingsmodeller som eksempel på en tilgang til pædagogisk og social indsats ift. børn og unge, der har været udsat for vold.

Dag 2: Forskningsbaseret viden om overgreb på børn og unge og casearbejde
Opdatering på forskningsbaseret viden om seksuelle overgreb på børn og unge, børns bekymrende seksuelle adfærd, mulige tegn, reaktioner og skadevirkninger, samt eksempler på principper for og vigtige opmærksomhedspunkter i behandling og indsats. Træning i fælles systematik i arbejdet med håndtering af sager vedr. overgreb mod børn og unge ud fra udarbejdede cases. Der arbejdes med afsæt i dagens oplæg - tegn og signaler samt samtalen med børn.

Dag 3: Forskningsbaseret viden om børn og unge, der krænker andre børn, grooming/digitale overgreb og casearbejde
Viden om børns bekymrende seksuelle adfærd, herunder vurdering af seksuel adfærd, netværksforløb som behandlingsform, mediationer som behandlingsform og groomingprocessen. Træning i fælles systematik i arbejdet med håndtering af sager vedr. overgreb mod børn og unge ud fra udarbejdede cases

Modul 2
Dag 4: Juridiske rammer og casearbejde
Indblik i de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for håndteringen af overgrebssager, herunder det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og principper for samtalen med børn om overgreb og for håndtering af forældresamarbejdet. Der arbejdes med cases med afsæt i dagens oplæg samt kommunens fokuspunkter og målgruppe.

Dag 5: Opsamlingsdag, det tværfaglige/-sektorielle samarbejde og implementering
Opsamling på kurset med fokus på det tværfaglige/-sektorielle samarbejde og den ledelsesmæssige ramme for den efterfølgende implementeringsfase: Hvad er det næste skridt?

Implementeringsstøtte
Som en del af praksiskurset tilbydes kommunen rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen samt i forbindelse med implementering og omsætning af ny viden og eventuelle nye arbejdsgange og metoder i praksis. Udover rådgivningen kan der endvidere aftales et opfølgningsmøde efter endt praksiskursus, hvis kommunen oplever udfordringer i forbindelse med implementeringen af det lærte.

Læs hele beskrivelsen
Hvem kan deltage

​OBS: Kurset er lukket for rekvirering. Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Ledere og medarbejdere inden for børne- og ungeområdet, som i deres daglige arbejde kommer i kontakt med børn og unge, der er udsat for eller i risiko for at blive udsat for vold eller seksuelt overgreb, herunder myndighedssagsbehandlere, ledere og medarbejdere i almenområdet og leverandørleddet samt sundhedsplejersker, børnetandplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer.

Endvidere relevante samarbejdspartnere som f.eks. politi, medarbejdere i Børnehuse, Statsforvaltning, kvindekrisecentre og sygehusenes børneafdelinger/skadestuer.

Er du leder eller fagperson i dagtilbud, skole eller på et anbringelsessted kan Socialstyrelsen tilbyde konsulentbistand vedr. forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Læs mere om mulighederne her.

Deltagerantal
Min. 20
Max. 40

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine L. Mølgaard

Faglig kontaktperson

+45 21 49 96 48

Anne-katrine@seminarer.dk

Anne-Katrine-Mølgaard480x480.jpg