Børn i gynge

Vi forsker i viden, betydninger og værdier i dagtilbud, skoler, klubber og andre pædagogiske tilbud.

VIA Kultur & Pædagogik

Center for forskning & udvikling

Vi bidrager til forskning og praksisudvikling inden for en bred vifte af kulturelle og pædagogiske problemstillinger. Vi arbejder med komplekse og kritisk-konstruktive analyser af børn, unge og andre brugergruppers trivsel, deltagelse, udvikling og læring. 

Om centret

 • Forskningsområder

  Forskningscentrets fem programmer er knyttet til grundlæggende, pædagogiske problemstillinger

  VIA Kultur & Pædagogik beskæftiger sig med kultur i pædagogiske sammenhænge. Vi er interesserede i den viden, de betydninger og værdier, som produceres og forhandles på steder, hvor ”nogen vil noget med nogen”.

  Vores forskning tager derfor udgangspunkt i dagtilbud, skoler, SFO’er, fritidsklubber og alle de arenaer ind i mellem, hvor børn og unge opholder sig en stor del af deres vågne tid - og hvor lærere, pædagoger, socialrådgivere mv. har til opgave at sikre, at alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig til medborgere i det danske samfund. 

  Vi er bredt optagede af, hvordan fx lovgivning, materialitet, kategorier og diskurser spiller sammen med de fagprofessionelles hensigter og konkrete handlinger. Vi er interesserede i, hvordan børn og unge konsumerer og producerer kultur i pædagogiske sammenhænge, og vores analyser sætter bl.a. fokus på, hvordan børn og unge oplever og eksperimenterer med identitet, køn, bevægelse, sociale medier, litteratur, musik og sang. 

  VIA Kultur & Pædagogik undersøger det betydningsbærende i en given sammenhæng; dét der binder folk sammen. Dette indebærer samtidig en opmærksomhed på, at kultur også adskiller. Vi deler ikke alle de samme traditioner og værdier, udtryksformer eller fx kropslige fornemmelser.

  Derfor fokuserer en del af vores analyser også på at afdække de dominerende diskurser og implicitte magtmekanismer i pædagogiske sammenhænge, og vi bidrager således med et kritisk blik på pædagogisk praksis. Vores mål er analyser, som giver indblik og forståelse - og som derigennem kan styrke og inspirere praksis, så der sikres plads til mangfoldighed og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. 

  Centerets forsknings- og udviklingsarbejde er kendetegnet ved komplekse og kritisk-konstruktive analyser. Analyserne fremkommer i samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer, såvel som i samarbejde med uddannelser og praksis, hvor flere af projekterne har deltagelse af studerende og fagprofessionelle i det empiriske og analytiske arbejde.

  Analyserne sættes altid ind i et større kulturelt og pædagogisk perspektiv, så de finder bred anvendelse inden for det pædagogiske felt. Vi bidrager således både med viden til relevante forskningsmiljøer og udvikler videngrundlaget på professionshøjskolerne og i pædagogisk praksis.

  De fem forsknings- og udviklingsprogrammer i VIA Kultur & Pædagogik beskæftiger sig hver især med kultur og pædagogik.

  Program for Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter forsker bl.a. i:

  • Forældreskab efter flugt
  • Radikalisering
  • Opbyggende indsatser

  Program for Æstetik og Pædagogik forsker bl.a. i:

  • Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet
  • Æstetik og epistemologi
  • Genreskrivning i et nyere genredidaktisk perspektiv

  Program for Krop, bevægelse og idræt forsker bl.a. i:

  • Lidenskab, passion og bevægelse i børnehaven
  • Variation og alsidighed som dannelsesideal i idrætsundervisningen i folkeskolen
  • Kropsligdannelse

  Program for Børn og unges hverdagsliv forsker bl.a. i:

  • Klubpædagogers professionsidentitet
  • Kortlægning af dansk og nordisk forskning indenfor skole-fritidspædagogikken
  • Digitale medier

  Program for barndomspædagogik forsker bl.a. i:

  • Børn som aktører i familiebehandling
  • Hvordan børn kan medvirke til kvalificering af pædagogers arbejde
  • Skoleparathed
 • Udvalgte projekter

  Vi udvikler projekter med fokus på kultur og pædagogik.

  Genreskrivning i et nyere genredidaktisk perspektiv

  Projektet undersøger muligheden for at bryde det gældende genremønster i skolen ved at præsentere et nyere genredidaktisk begreb med udgangspunkt i en genreforståelse, som ikke bygger på den traditionelle klassificeringsvidenskabs normative og monolitiske definitioner af genrebegrebet, men i stedet trækker på en systemisk-relationel videnskab om genrer og genreskrivning.

  Projektet skriver sig op imod den australske, procesorienterede, systemisk funktionelle genrepædagogik, hvor fokus er på normative literacy-praksisser, som handler om, at eleverne i skolen skal lære at kontrollere genren med henblik på at honorere præskriptive relevante læse- og skriveformål.

  Projektet er relevant, fordi den dominerende skrivepraksis i skolen i altovervejende grad ikke fremmer en kreativ skriveproces for eleverne. Det sker gennem lærernes overtagelse af kontrolstyrede genreforståelser af elevernes skrivning, som også bekræftes af folkeskolens læreplaner og afgangsprøver, som er orienteret mod fastlagte genreafgrænsninger.

  Projektperiode: 2018-2019.

  Projektpartner: Frederiksbjerg Skole, Aarhus.

  Læs mere om projektet på UC Viden

  Projektledere:

  Anne Bock
  E: bock@via.dk

  Benny Bang Carlsen
  E: beba@via.dk


  Udskolingslæreres oplevelse, forståelse og håndtering af motion og bevægelse i skolen

  Projektet et ph.d.-projekt og formålet er at undersøge, hvordan udskolingslærere oplever, forstår og håndterer den del af reformkravet fra 2014, der handler om, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen.

  Resultaterne viser fx at lærerne oplever og forstår motion og bevægelse på vidt forskellige måder. Den enkelte lærer er i høj grad overladt til selv at finde mening. Der udarbejdes ikke lokale politikker på området eller udstikkes rammer fra skoleledelsen, ligesom området kun i meget lille grad diskuteres blandt lærerne.

  Lærerne mangler viden om, hvad der står i reformen vedrørende motion og bevægelse, om intentionerne med motion og bevægelse, og om hvordan de kan anvende motion og bevægelse i skolen. Læreren oversætter og tilpasser politikken til sin egen praksis og anvender motion og bevægelse i det omfang, det giver mening for læreren.

  Projektperiode: 2015 – 2019

  Læs mere om projektet på UC Viden (her indsættes link)

  Projektleder:

  Henrik Taarsted Jørgensen, lektor og ph.d.-studerende
  E: hejo@via.dk


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Lise Høgh Jönsson, ph.d., centerleder (på barsel fra 1. september 2018 til 1. august 2019)

  VIA Kultur & Pædagogik
  T: +45 87 55 17 21
  E: lhjo@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Identitet og identificering
  • Minoriteter
  • Kvalitative metoder 
  • Børn og unges hverdagsliv

  David Thore Gravesen, ph.d., programkoordinator (konstitueret leder fra 1. september 2018 til 1. august 2019)

  Programkoordinator for forskningsområdet Børn og unges hverdagsliv
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 37 31
  E: dtg@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Ungdomskultur
  • Pædagogers professionsidentitet
  • Social reproduktion

  Marta Padovan-Özdemir, adjunkt, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 36 92
  E: mapa@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Post-koloniale og racialiserende praksisformer i velfærdsarbejdet med indvandrere/flygtninge
  • Samskabelse og interkulturel dialog
  • Kvalitative metoder og pædagogisk historisk forskning

  Jens-Ole Jensen, ph.d., programkoordinator

  Ledelsessekretariatet
  T: +45 87 55 17 08
  E: joj@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Krop, idræt og bevægelse
  • Kvalitative metoder
  • Børne- og ungekultur

  Martin Blok Johansen, ph.d., programkoordinator

  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 87 55 17 18
  E: blok@via.dk
  UC Viden
  Særlig viden om:
  • Spændingsforhold mellem æstetik og pædagogik;
  • Potentialer i vanskeligheder
  • Teori/praksis-problematikker

  Anette Boye Koch, ph.d., docent

  Programkoordinator for forskningsområdet Barndomspædagogik
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 35 09
  E: abk@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Trivsel
  • Børneperspektiver
  • Dagtilbudspædagogik

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i at samarbejde om udvikling af ny viden - og samarbejder i centeret på forskellig vis med følgende partnere.

  Fora, foreninger og centre:

  • Forum for idræt, historie og samfund 
  • BUPL 
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 
  • Center for Dagtilbudsforskning (CEDIF) 
  • Kulturprinsen – Udviklingscenter for børne- og ungekultur 
  • Sangens Hus, Herning 
  • Animation Workshop, Viborg 
  • Forlaget Gyldendal Uddannelse
  • Rambøll
  • Undervisningsministeriet
  • Socialministeriet

  Fonde:

  • Lokale & Anlægsfonden

  Kommuner:

  • Aarhus Kommune
  • Horsens Kommune 
  • Ikast-Brande Kommune 
  • Københavns Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Viborg Kommune
  • Mariagerfjord Kommune

  Universiteter og Professionshøjskoler:

  • UCC Professionshøjskolen, University College Sjælland og Professionshøjskolen University College Nordjylland 
  • FIIBL Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, SDU Syddansk Universitet og University College Lillebælt 
  • Kosmos, Videncenter for kost, motion og sundhed, UC Syd 
  • Active living, Institut for idræt og biomekanik, SDU Syddansk Universitet 
  • Centre for Design, Learning & Innovation, Ålborg Universitet 
  • Innovationslaboratoriet for pædagogik og bevægelse, VIA University College
  • Musikterapiprogrammet, Aalborg Universitet 
  • InDiMedia, Aalborg Universitet 
  • Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet
  • Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), Aarhus Universitet

  Faglige netværk

  • Nordisk Forskernetværk: Unge i Risiko

  Internationale partnere

  • University College Ghent, Belgien
  • University of Minho, Portugal
  • The University of Northampton, Storbritannien
  • University College Limburg, Belgien
  • 2 Dimotiko Sxoleio Kalamata, Grækenland

Få mere inspiration

Satire tegning af et skab som fællesskabet, og hvordan man åbner det.

Projekt skal forebygge ekstremisme og radikalisering

Undervisningsministeriet har uddelt knap 8. mio. kroner til et projekt, der skal forebygge ekstremisme og radikalisering allerede i børnehaven.

Trivsel og læring for de mindste børn

Forskningsprojekt sætter fokus på læring og trivsel

Nyt forsknings- og udviklingsprojekt skaber ny viden om indsatser, der understøtter læringsmiljøer.

To drenge ser på iPad

I-bog gav svage læsere ny læselyst

Projekt viser, at digitale bøger skabt til nye medier motiverer de ældste skoleelever til at læse mere.