Hvordan bliver vi bedre til at lede og
organisere fagprofessionelle?

VIA Ledelse & Organisationsudvikling

Center for forskning & udvikling

Vi skaber viden om organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder i offentlige og private organisationer. Vi bringer viden i arbejde og leverer anvendelsesorienteret forskning i øjenhøjde. 

Om centret

 • Formål

  Vi bidrager til forskningsinformeret udvikling af praksis. 

  Ledelse og organisation er vigtigt i udviklingen af kompetente professioner, professionelle organisationer og en bæredygtig velfærdsstat. Det er baggrunden for forskningscentret VIA Ledelse & Organisationsudvikling - også kendt som CLOU. 

  I tråd med VIAs strategi er vores ambition at være en ”offensiv, praksisnær og værdiskabende samfundsaktør, der sætter aftryk.” Vi ønsker at bidrage til en forskningsinformeret praksisudvikling.

  Vi sætter aftryk ved at levere: 

  • anvendt forskning, der gavner
  • aktionsforskning, der involverer
  • kritisk forskning, der forstyrrer
  • grundforskning, der informerer
  • kreativ forskning, der innoverer. 

  De tilknyttede medarbejdere giver kvalificerede inputs til og konstruktiv kritik af, hvordan ledelse og organisering præger ansatte, arbejdspladser, kerneopgaver, borgere/kunder, professioner og samfundsformationer. 

  Centret leverer viden til VIAs uddannelser og konsulentydelser – samt til det videnskabelige felt, konkrete samarbejdsorganisationer og det omgivende samfund. 

 • Forskningsområder

  Vores forskning i organisation og ledelse spænder bredt.

  Aktuelt arbejder vi i centret med følgende forskningstemaer. Du kan læse uddybende beskrivelser i vores forskningskatalog (pdf).

  • Ledelse i praksis
  • Det faglige lederskab
  • Det personlige lederskab
  • Mellemledelse
  • Ledelse af ledelse – anden ordens ledelse i organisationer
  • Kollektivitetens betingelser
  • Ledelse af polyfoni og paradokser
  • Ledelse af implementeringsprocesser
  • Ledelse i det uforudsigelige
  • Innovationsledelse og entreprenørskab
  • Det sansende lederskab
  • Ledelse af diversitet
  • Magt og ledelse
  • Personaleledelsens revitalisering
  • Ledelse af psykisk arbejdsmiljø 

  Vi har følgende faste forskningsprogrammer:

  Organisering og ledelse af fremtidens velfærd  

  Programmet skaber viden om, hvordan vi nytænker produktionen og ledelsen af velfærd. Cen-tralt er undersøgelser af nye tværgående samarbejder; af samskabelse, medborgerskabelse og social innovation.

  Styring og ledelse af professionel praksis

  Programmet skaber viden om, hvordan vi kan styre og lede en velfærdsprofessionel og dennes opgavevaretagelse på en måde, der tager højde for den professionelles ideologi, viden, motivation og samtidig også sikrer den ønskede udvikling i den offentlige sektor.

  Ledelse i skoler og dagtilbud – organisering og læring

  Programmet skaber viden om samspillet mellem ledelse, organisering og professionalisering i dagtilbud og skole. Det undersøges hvordan disse centrale velfærdsinstitutioner er udfordret af at skulle lede/ledes på nye betingelser og i komplekse organisatoriske processer. 

 • Udvalgte projekter

  Vi deltager i en række projekter indenfor organisation og ledelse.

  Samskabelse – projekt om medborgerskab og kultur

  Projektet er trefoldigt: 1: Vi har udviklet en typologi for samskabelse og medborgerskabelse 2. Vi har udviklet et surveybaseret redskab, som kan anvendes til måling af samskabelseskultur. 3: Vi gennemfører et aktionsforskningsstudie, der følger en kommunes udvikling af samskabelseskultur. 

  Projektledere:

  Jens Ulrich, lektor, ph.d.
  E: jeul@via.dk

  Lena Kjeldsen, adjunkt, ph.d.
  E: lkje@via.dk 


  Digitaliseringens konsekvenser for administrativt ansatte 

  Projektet undersøger ud fra casestudier, hvad der sker med ansattes faglige identitet, arbejdsglæde, motivation, kulturen og den sociale kapital når administrative processer gøres digitale. Målet er desuden at afsøge, hvorvidt VIAs uddannelser matcher praksis og bereder de studerende på at indgå i digitale organisationer.

  Projektleder:

  Steen Juul Hansen, ph.d., docent
  E: sjh@via.dk


  Ledelse gennem skolens ressourcepersoner

  Projektet tager udgangspunkt i skolereformens forventning om, at skoleledelse skal lede tættere på de professionelles arbejde. Det sker bl.a. via en øget satsning på vejledere, koordinatorer og andre ressourcepersoner som katalysatorer for den professionelle udvikling og skolens opgaveløsning. Disse ressourcepersoner ændrer rolle fra alene at være faglige og kollegiale til nu også at være organisatoriske mellemmænd. Projektet undersøger de udfordringer og muligheder, der opstår i dette nye ledelsesrum.

  Projektleder:

  Frode Boye Andersen, lektor, ph.d.
  E: fba@via.dk

  Se flere af centrets projekter i UC Viden eller download vores forskningskatalog (pdf)

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Forskningsledelse

  Frode Boye Andersen, programleder, lektor, ph.d.

  Forskningsprogrammet Ledelse i skoler og dagtilbud – organisering og læring
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +4587551809
  E: fba@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Ledelse - Mellemledelse i fagprofessionelle organisationer
  • Organisatoriske ressourcepersoner
  • Organisationsudvikling i pædagogiske institutioner

  Steen Juul Hansen, programleder, docent, ph.d.

  Forskningsprogrammet: Styring og ledelse af professionel praksis
  VIA Pædagogik og Samfund
  T: +4587553347
  E: sjh@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Styring og ledelse af professionelle
  • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde
  • At sætte fagligheder i spil i professionel praksis
  • Implementering af politiske beslutninger

  Lena Kjeldsen, programleder, adjunkt, ph.d.

  Forskningsprogrammet: Organisering og ledelse af fremtidens velfærd
  VIA Pædagogik og Samfund
  T: +4587553471
  E: lkje@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Samskabelse
  • Demokrati og medborgerskab
  • Sociale medier
  • Politisk kommunikation

  Centrale forskningsmedarbejdere

  Birgit Ryberg, lektor, ph.d.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +4587551715
  E: biry@via.dk

  Særlig viden om:
  • Ledelse af forandringsprocesser
  • Skoleledelse
  • Coaching af ledere og ledelsesteam
  • Aktionsforskning

  Jens Ulrich, lektor, ph.d.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +4551832489
  E: jeul@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Samskabelse
  • Ny velfærd og velfærdsledelse
  • Skoleledelse
  • Teamledelse og teamudvikling

  Brian Benjamin Hansen, adjunkt, ph.d.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +4587551952
  E: brbh@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Medborgerskabelse
  • Kollektivitet og subjektivitet
  • (Ledelses)filosofi
  • Psykoanalyse

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Samarbejde er afgørende for os, så vi kan dele og udvikle viden sammen. 

  Vi er altid interesseret i at samarbejde. Indtil videre har vi bl.a. samarbejdet med:

  Offentlige institutioner

  • Aarhus Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Herning Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Region Midtjylland

  Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

  • Aalborg Universitet; Institut for Læring & Filosofi, Institut for Statskundskab, Institut for Sociologi og Socialt arbejde samt forskningscenter COMA og MPG-uddannelsen
  • Copenhagen Business School; Institut for Organisation, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi samt MPG-uddannelsen
  • Aarhus Universitet; Institut for Psykologi, Institut for Virksomhedsledelse samt DPU
  • Erhvervsakademi Dania
  • UC Sjælland
  • UCC
  • Metropol
  • UCN-act2learn

  Faglige organisationer

  • Frie Skolers Ledere

  Konsulentvirksomheder

  • Game Tools
  • Statens Center for Kompetenceudvikling (COK)
  • UKON
  • Ambios
  • Cubion
  • Aktionslærings-Kompagniet ALK

Få mere inspiration

Bøger

Ph.d.-projekter i gang

Centrets ph.d.-projekter spænder bredt og udføres bl.a. i samarbejde med AU og AAU.

Halvårlig konference om skoleledelse

Centret afholder hvert halve år en konference om skoleledelse, et felt i stærk udvikling.

Foredragsvirksomhed - garvede formidlere og gode foredragsholdere

Mangler I et forskningsbaseret oplæg om ledelse til en konference, et medarbejderseminar eller en workshop? Vi har flere års erfaring og er ivrige efter at dele vores viden og indgå i inspirerende dialoger.

Solide sten i en å

Fagligt forum om ledelse og organisation

CLOU-forum er en videnplatform med og for alle, der beskæftiger sig med ledelse og organisation.

Online-tidsskrift om ledelse ser dagens lys

Tidsskriftet ”Lederliv.dk” er målrettet medarbejdere og studerende fra UC-sektoren og partnere fra offentlige og private organisationer.

To mælkebøtter

Kollektiv kommunikation skaber nye debatformer

I en tid hvor individet sættes højt, afprøver EKKO en række kollektive kommunikationsformer.

Spil udvikler ledelse

VIA har sammen med Gametools udviklet ”ledelse i spil”. Det nye spil skal styrke forskning i ledelse.

Udgivelser af bøger

Seneste udgivelser

Vi udgiver løbende bøger baseret på den nyeste forskning inden for ledelse og organisationsudvikling.