Studieassistenter på VIA Læreruddannelsen

På VIAs fire læreruddannelser ønsker man at styrke de (nye) studerendes studieintensitet og læringsudbytte gennem brug af studieassistenter. Studieassistenterne er fagligt kompetente resursepersoner, der selv har gennemført et bestemt 1. årgangsmodul med succes.

Formålet med studieassistenter er at hjælpe nye studerende (primært 1.årgangs studerende) med at studere og at støtte underviserne i at muliggøre et mere fokuseret arbejde med de studerendes studieprocesser i en rammesat studietid. Desuden medvirker ordningen til at støtte forventningsafstemningen med de studerende omkring modulets læringsmål og intentionerne med studieaktivitetsmodellen.

På holdet skal studieassistenten i aftalte skemapositioner – koordineret og aftalt med underviseren i modulet – hjælpe de studerende med deres studier i og uden for underviserens undervisning og vejledning. 

Det er underviseren, der har ansvaret for undervisningen, og det er de studerende på holdet, der har ansvaret for deres studier, mens studieassistenten er en fagligt kompetent resurseperson, for eksempel i forbindelse med opgaver, øvelser, studiegruppearbejde, faglige udfordringer, studiemiljø m.v.

Studieassistenterne ansættes i 30 arbejdstimer pr. modul (20 aftalte lektioner, 5 koordineringstimer med underviseren, 5 timer til kursus for nyansatte, 20x15 min til forberedelse og efterbehandling). Studieassistenterne skal redegøre for de anvendte timer.

Efter succesfuld gennemførelse udstedes et diplom.

Initiativet er blevet kvalitativt evalueret af en ekstern specialstuderende fra Uddannelsesvidenskab. Evalueringen viste, at initiativet har bidraget til at styrke de nye studerendes studieintensitet og læringsudbytte. Ordningen er implementeret med succes og på forskellige måder efter aftale mellem underviseren, studieassistenten og det enkelte hold. 

Det anses for en styrke, at der er en klar rammesætning om ordningen, og at den inden for denne rammesætning kan udfoldes forskelligt og aftales konkret i et samarbejde mellem underviseren på det enkelte modul, holdet og den tilknyttede studieassistent.  

Kontaktperson
Lektor Lars Ustrup
E: lu@via.dk