8 mio. kr. til nyt projekt, der skal forebygge radikalisering og ekstremisme allerede i børnehaven

Satire tegning af et skab som fællesskabet, og hvordan man åbner det.
Foto: TnT Productions
Undervisningsministeriet har i dag uddelt knap 8 mio. kroner til et projekt, der skal klæde pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle på til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol af børn og unge i daginstitutioner, fritidstilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. Bag projektet står VIA University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Pædagoger og lærere skal blive bedre til at opbygge børn og unges modstandskraft mod radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol. Og det skal ske helt fra børnehavealderen. Derfor skal et nyt projekt, finansieret af Undervisningsministeriet med midler fra satspuljen, udvikle nye undervisningsmaterialer og kompetenceudvikle mindst 700 ansatte i landets daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

”Projektets formål er at mobilisere en indsats, før tingene går galt, altså før børn og unge bliver tiltrukket af radikale miljøer eller underlægges negativ social kontrol. Det nye i indsatsen er, at fokus er på de fagprofessionelle og ikke på bestemte grupper af børn og unge,” siger Marta Padovan-Özdemir, adjunkt, ph.d., på VIA University College og projektleder på projektet.

Hun fortæller, at bæredygtige og inkluderende fællesskaber, der er meningsfulde og attraktive for alle børn og unge, opbygger børns og unges modstandskraft mod radikalisering. ”Det gør, at børn og unge i mindre grad søger mening i noget, som er undergravende for vores demokratiske fællesskab. Således skal projektet støtte fagprofessionelles arbejde med at opbygge fællesskaber for alle børn og unge,” fortæller Marta Padovan-Özdemir.

Tidlig indsats mod radikalisering

Chefkonsulent i Als Research, Bjarke Følner, siger, at problemer med negativ social kontrol og radikalisering ofte kan være vanskelige at løse, når de først har vokset sig store.

”I Als Research er vi derfor glade for at kunne bidrage til et forebyggende projekt, der har fokus på betydningen af at udvikle kritisk sans, inkluderende fællesskaber og den demokratiske samtale, der udgør nogle af hjørnestenene i det danske samfund," siger han.

I løbet af de næste to år vil projektet tilbyde kompetenceforløb for pædagoger, lærere og undervisere fra dagtilbud, fritidstilbud og ungdomsuddannelser, samt kommunale ressourcepersoner. Tilbuddet gælder hele landet, hvilket er årsagen til at professionshøjskolen UCC er partner i projektet.

Nødvendigt med demokratiske fællesskaber

Lektor på UCC, Charlotte Bie siger: ”De fagprofessionelles blik for at anerkende, inkludere, udfordre og inspirere børn og unge til at indgå og trives i demokratiske fællesskaber er nødvendigt i et samfund med stigende social, kulturel og sproglig diversitet.”

Konkret skal projektet kortlægge de metoder, skoler og institutioner i dag bruger til at forebygge radikalisering og social kontrol. Herefter skal der udvikles undervisnings- og inspirationsmaterialer til ansatte på ungdomsuddannelser, i skoler, fritidstilbud og daginstitutioner.

Små ændringer gør en forskel

For at sikre, at de materialer, der udvikles i projektet, bliver brugbare for institutionerne, er projektgruppen i gang med at rekruttere 60 fagprofessionelle som praksispiloter, der skal hjælpe med at udvikle og teste materialer, redskaber og pædagogiske forløb.

”Det er vigtigt, at det der kommer ud af projektet bliver brugbart. Vi skal hjælpe de fagprofessionelle med at lave opbyggende indsatser, som ruster børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer. Det kan handle om små ændringer, der gør en forskel – fx at man som pædagog eller lærer ændrer måden, man inddeler børn i grupper på eller er i dialog med de unge på,” siger Marta Padovan-Özdemir.

Dansk Flygtningehjælp glæder sig til samarbejdet

Også Dansk Flygtningehjælp glæder sig til samarbejdet om det nye projekt. Sektionschef i Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt, siger, det er vigtigt, at både skoler og dagtilbud får nye redskaber til at sætte særligt sensitive temaer på dagsordenen på en inkluderende måde.

“Undersøgelser viser, at følelsen af marginalisering kan være en stor udfordring for flygtningebørn. Derfor er det vigtigt, at både dagtilbud og skoler kan arbejde med temaer, som kan være vigtige for flygtningebørn,” siger Mette Blauenfeldt.

De studerende får gavn af ny viden

Også fremtidens lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedspersonale får gavn af den viden, der skabes i projektet. Professionshøjskolerne VIA University College og UCC uddanner nemlig en stor del af de fagprofessionelle, som kommer til at arbejde med antiradikalisering og forebyggelse af negativ social kontrol. Derfor skal den nye viden bruges aktivt i eksempelvis lærer- og pædagoguddannelserne.

 

Fakta om projektet:

  • Projektet ”forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser” finansieres med 7,96 mio. kroner af Undervisningsministeriet med satspuljemidler.
  • Initiativet udspringer af den nationale handlingsplan om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering fra 2016.
  • Fokus er på tidlig forebyggelse i form af opbyggende indsatser som skal ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer – herunder de rettigheder, der følger af at leve i et frit, demokratisk samfund.
  • Indholdet i projektet er dels udvikling af undervisningsmaterialer, dels kompetenceudvikling af i alt 700 fagprofessionelle over hele landet.
  • Partnere i projektet er VIA University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.
  • Projektet løber fra 2018-2020.
  • Projektet bliver forankret i forsknings- og udviklingscenteret VIA Kultur & Pædagogik.

 

For yderligere information, kontakt:

Marta Padovan-Özdemir
Projektleder, adjunkt, Ph.D. ved VIAs pædagoguddannelse i Horsens og ved VIA Kultur & Pædagogik., VIA University College
T: 87 55 36 92
E: mapa@via.dk

Charlotte Bie
Lektor, UCC
T: 41 89 71 55
E: chb@ucc.dk

Mette Blauenfeldt
Sektionschef, Dansk Flygtningehjælp
T: 26 30 07 72
E: mette.blauenfeldt@drc.dk

Bjarke Følner
Chefkonsulent, Als Research
T: 33 91 77 78
E: bf@alsresearch.dk