Højt læringsudbytte og engagement hos studerende

Billede af studiemiljøet i Aarhus
De studerende i VIA oplever, at de lærer meget på deres uddannelser og er engagerede.            Foto: Arkiv
Ny studiemiljøundersøgelse fra VIA viser, at de studerende i VIA generelt oplever højt studieengagement og læringsudbytte. 
De studerende i VIA oplever, at de lærer meget på deres uddannelser og er engagerede.

Det viser en ny studiemiljøundersøgelse, som konsulentvirksomheden Ennova netop har gennemført blandt VIAs studerende på både professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser.

Konkret ligger de VIA-studerendes oplevede læringsudbytte gennemsnitligt på 70 og studieengagementet på 75 – målt på en skala fra 1 til 100.

VIAs direktion har et mål om, at VIA både overordnet og lokalt på den enkelte uddannelse skal ligge på mindst indeks 70 på alle de parametre, der måles på.

Der indgår svar fra i alt 7.924 VIA-studerende i studiemiljøundersøgelsen, som blev gennemført i perioden fra 21. november til 2. december 2016. Studerende i praktik har ikke deltaget.

Studiegrupper og gruppearbejde er vigtigst for læringsudbyttet

I studiemiljøundersøgelsen er der primært blevet spurgt ind til de ind til elementer, der indgår i studieaktivitetsmodellen, som alle professionshøjskolernes uddannelser er tilrettelagt efter. Det vil sige studietid, der går med undervisning, studietid med eksempelvis gruppearbejde og egen forberedelse til studiet hjemmefra.

De studerende svarer, at det, der giver dem størst læringsudbytte, er arbejde i projektgrupper, studiegrupper, læsegrupper, studiebesøg, studiedage og gruppearbejder (indeks 72). Med andre ord er studieaktiviteter, der foregår sammen med andre studerende, dét, de studerende selv oplever, der giver mest læring.

I forhold til studieengagement viser den nye analyse, at de studerende er stolte af deres uddannelse og vil anbefale uddannelsen til andre (indeks 78).

Tilfredshed med undervisernes feedback

VIAs studerende tilkendegav også tilfredshed med deres uddannelser i en nylig analyse med titlen Uddannelseszoom, som Uddannelses- og forskningsministeriet har gennemført blandt i alt 76.000 studerende på videregående uddannelser og 43.000 nyuddannede.

Uddannelseszoom viser, at VIAs studerende er mere tilfredse med den feedback, de får fra deres undervisere, end de studerende på alle landets professionshøjskoler under ét er med den feedback, de får.

Konkret vurderer de studerende i VIA på en skala fra 1 til 5 den feedback, de får fra deres undervisere, til 3,64 mod 3,49 for professionshøjskolerne gennemsnitligt.

I forhold til undervisernes kompetencer og faglighed giver de VIA-studerende under ét en bedømmelse på 4,28, hvilket er stort samme score som for professionshøjskolerne samlet.

Høj score på VIA-uddannelsernes relevans

Uddannelseszoom måler tillige på, hvordan dimittender, som er eller har været i job efter endt uddannelse, vurderer deres uddannelses relevans. Her ligger VIA – ligesom på parameteret feedback – lidt over gennemsnit.

Dimittenderne fra VIA giver på spørgsmålet, om der er overensstemmelse mellem det lærte på uddannelsen og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, VIA bedømmelsen 3,62 mod 3,60 for professionshøjskolerne under ét.

I forhold til spørgsmålet, om uddannelsen ruster til job, giver VIA-dimittenderne ’karakteren’ 3,89 mod 3,85 for professionshøjskolerne samlet.

Mere forberedelse til gruppearbejder end til undervisning med underviser

Hvad angår de studerendes egen forberedelse, viser VIAs nye studiemiljøundersøgelse, at de studerende generelt er væsentligt mere forberedte til arbejde i studiegrupper og gruppearbejder (indeks 75) end til den undervisning, underviseren har pålagt (indeks 63).

Studiemiljøundersøgelsen har også målt på det sociale miljø.

Her svarer de studerende, at de generelt føler sig godt tilpas på deres hold og oplever en god stemning, og at de studerende hjælper hinanden (indeks 76).

Ønske om mere information og forventningsafstemning

Nogle af de forhold, der halter lidt, er ifølge de studerende forventningsafstemning. De studerende fortæller i VIAs nye studiemiljøundersøgelse, at de på mange uddannelser savner information om, hvad der forventes af dem i forhold til forberedelse, fagligt niveau, deltagelse i timer samt om krav til prøver og eksamener.

De studerende efterlyser tillige klar information om læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb, om fordelingen af undervisning og studieaktiviteter henover uddannelsen, om skemaændringer og om adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer.

Til gengæld synes de studerende, at underviserne er gode til løbende at inddrage erfaringer fra praksis og ny viden fra forskning, og at underviserne virker engagerede og interesserede i de studerende.

Uddannelserne følger nu op på studiemiljøundersøgelsen

VIAs prorektor Peter Friese, der er den øverst ansvarlige for VIAs uddannelser, fortæller, at VIAs direktion tager resultaterne i VIAs nye studiemiljøundersøgelse meget seriøst, og at der i den kommende tid vil blive fulgt op på analysen på alle uddannelserne.

”Studiemiljøundersøgelsen ser vi som et godt værktøj til at gå i dialog med de studerende om, hvad der halter, og til at undersøge og være nysgerrig på, hvad der kan forbedres og hvordan,” siger Peter Friese.

Planen er, at der skal følges op på resultaterne i studiemiljøundersøgelsen ved, at hver uddannelse og udbudssted over de kommende måneder drøfter resultaterne i relevante fora og udarbejder handlingsplaner for at gennemføre forbedringstiltag. I dette arbejde skal repræsentanter for de studerende samt den lokale samarbejds- og sikkerhedsorganisation inddrages. Desuden skal handlingsplanerne behandles i hovedområdernes ledelsessystem. 

Se rapporten med resultaterne fra VIAs overordnede studiemiljøundersøgelse.

Se Uddannelseszoom her.

Se notat om de studerendes vurdering af underviseres kompetencer og feedback.

Se notat om de nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans i Uddannelseszoom.