Ny organisering af VIA – med øget fokus på de studerende og arbejdsmarkedet

Fra venstre er det professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, rektor Harald Mikkelsen og prorektor Louise Gade fra VIA University College. Foto: Inge Lynggaard Hansen.
En mere enkel organisering med færre direktører og flere fordele for de studerende, private virksomheder og den offentlige sektor træder i kraft hos VIA University College fra januar 2019. Direktør Louise Gade forfremmes til prorektor med ansvar for alle VIAs uddannelser, mens Harald Mikkelsen og Kirsten Bundgaard fortsætter som henholdsvis rektor og professionshøjskoledirektør.

Professionshøjskolen VIA University College ændrer organisering fra januar 2019. I den nye struktur reduceres direktionen fra syv til fire medlemmer, ligesom der kommer øget fokus på digitalisering og tværprofessionelt samarbejde. Samtidig skal en ny enhed med navnet Studieliv gøre det endnu mere attraktivt at være studerende i VIA. 

Målet med organisationsændringen er at imødekomme udviklingen på arbejdsmarkedet med øget behov for medarbejdere med blandt andet stærke digitale og tværfaglige kompetencer. Samtidig vil VIA give de studerende endnu bedre muligheder for læring og trivsel.

Den nye struktur indebærer tillige, at VIA effektiviserer ved at samle sine administrative medarbejdere organisatorisk.

Omorganiseringen sker i kølvandet på, at tre medlemmer af VIAs nuværende direktion fratræder, da deres åremålskontrakter udløber.

Uddannelser, forskning og administration fordelt mellem tre

I den nye organisering får Louise Gade, der i dag er direktør for VIAs efter- og videreuddannelser, stillingen som prorektor. Hun bliver dermed overordnet ansvarlig for alle VIAs videregående grunduddannelser samt efteruddannelser. 

Harald Mikkelsen fortsætter som VIAs rektor, men får fremover også overordnet ansvar for al forskning på professionshøjskolen.

Fællesområdet i VIA – blandt andet ansatte inden for økonomi, jura, HR, kommunikation, ledelsessekretariat, det internationale område og uddannelsernes administration – kommer til at sortere under professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.

Direktionsmedlemmerne får hver især en del flere medarbejdere i deres portefølje end hidtil, men uddelegerer samtidig mere lokal handlekraft til uddannelserne.

VIA får en direktør for digitalisering

Det er VIAs bestyrelsesformand Peter Sørensen og rektor Harald Mikkelsen, der har taget initiativ til den nye organisering, som VIAs bestyrelse godkendte med fuld opbakning på sit seneste møde den 3. december 2018.

Foruden rektor, prorektor og professionshøjskoledirektør kommer VIAs nye direktion til at rumme en digitaliseringsdirektør. Digitaliseringsdirektøren får ansvar for at styrke VIAs digitale kapacitet og kompetencer både på uddannelserne og i administrationen, og stillingen bliver slået op om kort tid.

På uddannelserne er VIA allerede langt med at implementere mere digitalisering i undervisningen. De studerende bliver klædt på med digitale kvalifikationer på højt niveau for at sikre, at de kan håndtere de nye teknologier, der bliver anvendt i de professioner og brancher, VIA uddanner til – eksempelvist ingeniørområdet, byggeriet, sundhedssektoren og skoleområdet. 

Ønsket om medarbejdere med digitale og tværfaglige kompetencer fremgår blandt andet af ’VIA Erhverv Analysen 2018’, som baserer sig på interviews med over 100 virksomheder.

Muligt at plukke moduler på forskellige uddannelser

Kernen i VIAs uddannelser vil fortsat være høj kvalitet og dyb professionsfaglighed. Den stigende efterspørgsel på tværprofessionelle kompetencer imødekommer VIA ved at nedbryde de faglige hovedområder, som VIA har været organiseret med siden sin etablering i 2008. Fremover bliver der således mere samarbejde på tværs mellem eksempelvist de sundhedsfaglige, tekniske og pædagogiske uddannelser, VIA har studerende på.

Intentionen er, at de studerende ud over at være stærke inden for deres eget fag som eksempeltvist ingeniører eller lærere, også skal være rustede til at arbejde med folk med en anden uddannelsesbaggrund end deres egen – ligesom de vil skulle på arbejdsmarkedet.

”Fremover giver vi for at fremme det tværfaglige også vores studerende bedre mulighed for at tage valgfag og moduler på andre uddannelser, end den de går på. Altså får eksempelvist sygeplejerskestuderende, der gerne vil arbejde på et hospitals børneafdeling, mulighed for at følge undervisningsforløb på vores lærer- eller pædagoguddannelser,” forklarer Harald Mikkelsen.

Den bredere vifte af tilbud indebærer eksempelvist også, at de studerende får flere muligheder for at deltage i og få viden fra VIAs forskningsprojekter.

Ny afdeling sætter de studerende i centrum

Endnu et af de nye tiltag til gavn for de studerende er, at VIA slår dørene op til en ny enhed med navnet Studieliv.

Afdelingen vil samle medarbejdere, der på forskellig vis – og ud over de daglige undervisere – har en andel i at sikre de studerende den bedst mulige oplevelse af uddanne sig hos VIA.

Studieliv skal blandt andet arbejde med introforløb og med at fremme trivslen, så antallet af studerende, der dropper ud på grund af eksempelvist stress, angst eller ensomhed, bliver minimeret.

En så effektiv udnyttelse af økonomien som muligt

Formanden for VIAs bestyrelse, Horsens-borgmester Peter Sørensen, understreger, at den nye organisering ikke er en spareøvelse, men at der på sigt ventes at kunne realiseres besparelser.

”Målet med den nye struktur er at sikre, at VIA fremover imødekommer de studerende og arbejdsmarkedet endnu mere. Den mere smidige og samarbejdende struktur skal sikre en topeffektiv udnyttelse af organisationens ressourcer og potentialer gennem blandt andet fælles processer samt en forenklet og mere effektiv administration. Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor landets uddannelsesinstitutioner bliver pålagt store besparelser i form af blandt andet omprioriteringsbidraget på to procent årligt,” pointerer Peter Sørensen.

Han understreger, at VIAs uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland videreføres.

Oplægget til den nye organisering har været drøftet på flere dialogmøder og været i høring hos VIAs ansatte og studenterråd. Efterfølgende er input fra høringssvar indarbejdet i den nye, endelige struktur.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Bestyrelsesformand Peter Sørensen, VIA University College. Mobiltelefon: 23 66 66 21. E-mail: peter.soerensen@horsens.dk
Rektor Harald Mikkelsen, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 01. E-mail: hm@via.dk
Prorektor Louise Gade, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 19 99. E-mail: loug@via.dk
Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 18. E-mail: kibu@via.dk

Fakta om VIA University College

  • VIA er en professionshøjskole med mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser med 19.000 studerende i Region Midtjylland.
  • VIA uddanner på sine grunduddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har uddannelser i 11 forskellige byer. De fleste uddannelser er placeret på campusser med flere uddannelser under samme tag i henholdsvist Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution i både 2014 og 2018.
  • VIA er en af Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelser, kurser og anden kompetenceudvikling med 20.000 kursister årligt. VIA kompetenceudvikler blandt andet medarbejdere inden for ledelse, projektledelse, byggeri, energi, teknik og miljø, offentlig styring, sundhed og pædagogik.
  • VIA har en række forskningscentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk