Nyt bevillingssystem sætter fokus på kvalitet, beskæftigelse og regional spredning af uddannelser

VIAs rektor, Harald Mikkelsen (th.) og VIAs bestyrelsesformand, Peter Sørensen (tv.) er klar til at arbejde målrettet og konstruktivt med de nye krav og muligheder, der bliver givet de videregående uddannelser i det nye bevillingssystem. Foto: arkiv
VIA University College med små 20.000 studerende og lige så mange kursister og studerende på efter-/videreuddannelse er klar til at arbejde målrettet og konstruktivt med de nye krav og muligheder, der bliver givet de videregående uddannelser i det nye bevillingssystem, der netop er offentliggjort. 

De videregående uddannelser har længe ventet på det varslede nye bevillingssystem, der nu er lanceret som en bred aftale mellem alle Folketingets partier. 

Hos VIA University College, der har mere end 40 videregående uddannelser i Region Midtjylland, hilser bestyrelsesformand Peter Sørensen det velkomment, at ventetiden nu er ovre, og at der ligger en bred politisk aftale. 

”For uddannelsesinstitutionerne er det væsentligt, at så stor en reform er politisk bredt funderet. Det giver den nødvendige arbejdsro og stabilitet til at sikre, at vi fortsat kan levere uddannelser og undervisning af høj kvalitet og relevans,” fastslår Peter Sørensen og tilføjer, at det nye bevillingssystem er bygget på gode intentioner om øget beskæftigelse, mere kvalitet og flere regionale udbud.

En fælles opgave

Bestyrelsesformanden er overordnet set positiv over for den nye aftales intention om at skabe en mere enkel struktur og et øget fokus på kvalitet frem for kvantitet i uddannelserne.

”Jeg hæfter mig særligt ved det såkaldte resultattilskud, som har til formål at øge kvaliteten i uddannelserne og sikre, at vores studerende som færdiguddannede hurtigt kommer i job. I VIA anerkender vi fuldt ud den samfundsopgave og pligt, vi som uddannelsesinstitution har til at forberede vores studerende bedst muligt til arbejdsmarkedet. Det er for mig at se selve indbegrebet af at være en praksisrettet professionshøjskole med uddannelser målrettet bestemte job som eksempelvis lærer, sygeplejerske eller ingeniør,” siger Peter Sørensen og fortsætter:

”Jeg må dog samtidig hejse flaget og betone, at der her er tale om en fælles regional opgave. At sikre beskæftigelse til vores dygtige nyuddannede dimittender fordrer forpligtende samarbejder med beslutningstagere og virksomheder i regionen. Og jeg har fuld tillid til, at det er en opgave, vi kan lykkes med – ikke mindst takket være de tillidsfulde og værdiskabende samarbejder, vi allerede har med vores aftagere og samarbejdspartnere”.

Regional spredning koster

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, anerkender, at det nye bevillingssystem er bygget op omkring positive ambitioner i forhold til øget beskæftigelse, mere kvalitet og flere regionale uddannelsessteder, og at man med det nye bevillingssystem har forsøgt at tage hensyn til den regionale uddannelsesforpligtelse, som VIA i dag opfylder med campusser i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus foruden uddannelsessteder i Grenå, Ikast og Nørre Nissum. Men de økonomiske rammer i det nye bevillingssystem matcher ikke de politiske mål.
 
”I VIA har vi en decentral uddannelsesstrategi og har etableret otte stærke, tværfaglige campusmiljøer rundt i regionen. Jeg bemærker mig derfor med tilfredshed, at der nu bliver indført et tilskud til decentrale uddannelsestilbud ud over hovedcampus i Aarhus. Til gengæld kan jeg kun beklage, at grundtilskuddet på to millioner kroner pr. uddannelsesudbud ikke står mål med de betydelige ekstraudgifter, der er forbundet med decentrale uddannelser. Desuden betyder loftet på samlet 12 millioner kroner – svarende til seks decentrale enheder for VIA – at vi i princippet bliver straffet for at have så stor en regional spredning, som tilfældet er,” erklærer Harald Mikkelsen.

Håber på politisk lydhørhed

Han understreger, at det dog ikke ændrer på det faktum, at VIA fortsat har som sin erklærede strategi at opfylde sin regionale forpligtelse og have så stor geografisk spredning på uddannelsestilbuddene som muligt.

”I VIA går vi nu i gang med at forberede os på det nye bevillingssystem, som træder i kraft i 2019. Vi går konstruktivt ind i arbejdet og anerkender aftaleparternes ønske om at øge kvaliteten i uddannelserne og en bedre overgang til job efter studierne. Det er til gengæld mit håb, at parterne bag aftalen vil vise lydhørhed over for de opmærksomhedspunkter, vi som sektor kommer til at rejse undervejs og være villige til at lytte og justere ind, hvis noget viser sig åbenlyst uhensigtsmæssigt for at opfylde vores fælles vision om bedre uddannelser og en mere enkel struktur frem for overstyring og øget bureaukrati,” betoner Harald Mikkelsen.

Han nævner som eksempel, at den ledighedsbaserede dimensionering nu bør ophøre, da det nye bevillingssystem har andre virkemidler med det samme sigte. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

 

Rektor Harald Mikkelsen, VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

VIAs bestyrelsesformand, Peter Sørensen
T: 23 66 66 21
E: peter.soerensen@horsens.dk