Skoler gør bevægelse til en del af undervisningen

Billede af unge skoleelever i deres klasse
Projektet iMOOW! vil hjælpe skolerne til at kunne leve bedre op til folkeskolereformens krav om mere bevægelse og mere variation i undervisningen i løbet af skoledagen.         Foto: Inge Lynggaard Hansen
Seks folkeskoler vil finde ud af, hvilken type fysisk aktivitet der bedst fremmer elevernes trivsel og læring i de traditionelle skolefag. Den nye viden skal komme lærere, pædagoger, skoleledere og elever over hele landet til gavn. Nordea-fonden støtter med seks millioner.
Hvordan kan bevægelse blive en naturlig og meningsfuld del af undervisningen i dansk, matematik, engelsk og de øvrige traditionelle fag på landets skoler, så det ikke kun er i idrætstimerne og i pauser, at eleverne bevæger sig?

Det vil 6 folkeskoler i Jylland og på Fyn finde ud af gennem forsknings- og udviklingsprojektet iMOOW!, som starter til august, når det ringer ind til det nye skoleår. Frem til 2019 spreder projektet sig til 24 skoler.

De seks skoler, der er med i iMOOW! fra start, er Lisbjergskolen i Aarhus Kommune, Sølystskolen i Silkeborg Kommune, Tingløkkeskolen i Odense Kommune, Skibet Skole i Vejle Kommune samt Niels Ebbesen Skolen og Skovby Skolen, der begge har hjemme i Skanderborg Kommune.

I alt ca. 300 pædagogiske medarbejdere og 3.000 elever deltager fra de 6 skoler, og der er tilmeldt klasser fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Særlige udfordringer i de ældste klasser

”Forskning viser, at mere bevægelse i skoletimerne blandt andet kan medvirke til, at eleverne lærer mere, husker det lærte bedre og øger koncentrationsevnen. Samtidig vil mere bevægelse i undervisningen fremme børn og unges trivsel og sundhed – både fysisk og mentalt. Derfor ser vi iMOOW! som et virkelig spændende og vedkommende projekt at deltage i,” siger skoleleder Christian Rotbøl fra Skovbyskolen i Galten nær Skanderborg.

Baggrunden for iMOOW! er folkeskolereformen, der stiller krav om, at eleverne skal have mindst 45 minutters daglig bevægelse og en mere varieret skoledag.

Udfordringen er imidlertid, at det kan være vanskeligt for lærerne at motivere eleverne – særligt i de ældste klasser – til at bevæge sig i undervisningen.

Dertil kommer, at mange lærere er skeptiske og usikre i forhold til, hvordan de kan integrere bevægelse i eksempelvis engelsk- og matematikundervisningen. Lærerne savner viden på området. I dag er det nemlig ikke afdækket, hvilke former for bevægelse, der bidrager bedst til trivsel og læring i skolefag, og hvordan bevægelsesaktiviteter organiseres optimalt.

Lærere og pædagoger udvikler bevægelse sammen med elever

Det er Danmarks største professionshøjskole, VIA University College, der er projektleder på iMOOW! og bidrager med stor viden om implementering af folkeskolereformen og om tilrettelæggelse af bevægelse i undervisningen.

”Med iMOOW! er ambitionen at finde veje til at gøre motion og bevægelse håndtérbart for lærere og pædagoger, så det bliver en ligeså naturlig del af undervisningen, som IT er i dag. Visionen er altså, at bevægelse skal være et led i måden at lære på i fremtidens danske folkeskole og ikke noget ved siden af,” siger projektleder Anders Halling fra VIA University College.

Det ligger endnu ikke fast, hvilke former for bevægelse der skal bruges i undervisningen. De konkrete aktiviteter bliver nemlig udviklet undervejs i projektet.

Anders Halling understreger, at der i iMOOW! er fokus på, at den type bevægelse, der bliver sat i gang i undervisningen, skal give mening for eleverne og øge deres motivation og bevægelsesglæde. Derfor er iMOOW! som noget unikt i forhold til andre skoleprojekter bygget sådan op, at projektets medarbejdere, lærere og pædagoger sammen med eleverne skaber bevægelse, der er tilpasset den enkelte skoles fysiske rammer, klassetrin og fag.

Opgør med vaner og traditioner

Det er et led i iMOOW!, at de lærere og pædagoger, der deltager, vil tænke kreativt og gå uprøvede veje for at få afdækket, hvad bevægelse kan og ikke kan i forbindelse med undervisning. Ønsket er at udfordre det bestående, vanerne og traditionerne.

Pædagog og bevægelsesvejleder Mikkel Hougård fra Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg påpeger, at iMOOW! er et vigtigt projekt i en tid, hvor de digitale medier fylder meget i de unges liv, og hvor skoledagene er blevet længere i kølvandet på folkeskolereformen.

”Vi tror på, at iMOOW! vil give redskaber til at øge elevernes motivation til at bevæge sig – også hos de elever, der i dag ikke har lysten,” siger Mikkel Hougaard.  
Skoleleder Jakob Prag fra Lisbjergskolen ved Aarhus har også positive forventninger:

”iMOOW! vil helt sikkert være til glæde for elevernes læring og trivsel, fordi vi fremover tager bevægelse endnu mere med ind i undervisningen og i skolehverdagen i det hele taget,” pointerer Jakob Prag.

Hos Tingløkkeskolen i Odense fastslår skoleleder Annette Jørgensen, at det ’har været en svær nød at knække’ at få bevægelse godt integreret i skoledagen, som folkeskolereformen kræver.  
”På Tingløkkeskolen ser vi frem til at bidrage i iMOOW! med vores egne erfaringer i forhold til bevægelse og at lære af den viden, de andre skoler i projektet har opbygget med bevægelse – og så i fællesskab få kvalificeret og videreudviklet bevægelse som et naturligt element i undervisningen til gavn for lærere, pædagoger og skoleledere – og ikke mindst eleverne – i hele landet,” siger Annette Jørgensen.

Bevægelse bliver en del af årsplanerne for skolefagene

Skolerne i iMOOW! vil gennemføre mindst 16 bevægelsesaktioner årligt i undervisningen – inklusive tid til refleksion og feedback sammen med eleverne. Bevægelsesaktionerne kan eksempelvis sætte fokus på lærerens rolle i forhold til at motivere eleverne eller at undersøge, hvordan borde, stole og andre fysiske faciliteter kan udnyttes i sammenhæng med bevægelse.

Desuden har ledelsen på de deltagende skoler sagt ja til at udforme en strategi for bevægelse på deres skole, at sætte bevægelse på dagsordenen ved pædagogiske møder og at arbejde med, at bevægelse indgår i årsplanerne for de forskellige fag. Skolerne skal tillige deltage i undersøgelser, hvor eleverne tilkendegiver deres oplevede effekt ved bevægelse i undervisningen.

Som kick-off til iMOOW! mødes alle deltagerne til et seminar den 5. april hos VIA i Aarhus.

Nordea-fonden støtter iMOOW! med seks millioner kroner

Det samlede projekt løber fra 2017 til 2019 og støttes med 6 millioner kroner fra Nordea-fonden. Pengene går blandt andet til at frikøbe de deltagende lærere og pædagoger, når de er på innovationsworkshops og øvrige arrangementer som led i iMOOW!. Dermed belastes skolernes økonomi ikke af at være med i projektet.

Gennem projektperioden vil antallet af involverede skoler i iMOOW! stige. I skoleåret 2017-2018 deltager de nævnte 6 skoler, mens 12 skoler vil være involveret i projektets andet leveår. Og i det tredje og sidste projektår spreder innovations- og aktionsforskningsprojektet sig til 24 skoler landet over med samlet omkring 1.200 deltagende lærere og pædagoger og 12.000 elever.

Når iMOOW! slutter i 2019, kommer erfaringerne fra projektet samtlige danske skoler til gavn. Alle lærere og pædagoger får nemlig flere og bedre redskaber til at håndtere bevægelse og undervisning i deres fagområde.

Undervejs i projektet bliver der tillige tilbudt inspirationskurser og korte uddannelsesforløb om bevægelse i skoletimerne, som alle skoler har mulighed for at tilmelde sig.

 

Øvrige oplysninger fås hos:

Projektleder for iMOOW! Anders Halling, VIA University College. Mobil: 87 55 19 97. E-mail: ahal@via.dk

Skoleleder Jakob Prag, Lisbjergskolen ved Aarhus. Mobil: 41 85 67 70. E-mail: jakobp@aarhus.dk

Skoleleder Christian Rotbøl, Skovbyskolen i Galten. Telefon: 87 94 31 61. E-mail: Christian.rotboel@skanderborg.dk

Skoleleder Annette Jørgensen, Tingløkkeskolen i Odense. Mobil: 24 40 22 81. E-mail: ajoe@odense.dk

Pædagog og bevægelsesvejleder Mikkel Hougård, Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Tlf. 87 94 25 70. E-mail: mikkelh8660@gmail.com

Kommunikationschef Tine Wickers, Nordea-fonden. Mobil: 40 70 37 84. E-mail: tw@nordeafonden.dk

 

Se desuden hjemmeside om iMOOW! her.