Dagtilbud skal ikke være førskoler

dagtilbud-skal-ikke-vaere-foerskoler.jpg
Vuggestuer, børnehaver og dagpleje hviler på et pædagogisk grundsyn, hvor leg, dannelse, læring og fællesskaber er omdrejningspunkter og ikke hinandens modsætninger. Foto: Arkiv
Børn i vuggestuer og børnehaver skal både lære og udvikle sig. Men det skal foregå i børnehøjde.

ANALYSE. Der tales rigtig meget om tidlig indsats. Jo før, jo bedre.

Nobelprisvinder og økonom James Heckman gav på mange måder startskuddet. Hans undersøgelser viser egentlig det samme, som mange intuitivt vil pege på: Understøtter man børnene, fra de er helt små, øges deres muligheder langt op i voksenlivet. Og vil man for alvor øge den sociale mobilitet eller bryde den negative sociale arv, skal hjælpen helst komme så tidligt som muligt. Sker indsatsen først i skolen, er det faktisk for sent.

Det er på den baggrund, at regeringen med rette satte fokus på de danske dagtilbud - gennem finanslovsforslaget, initiativer om at styrke dagtilbudsledelse og den pædagogiske læreplan for 0-6-års-området. Utilstrækkeligt, skriver mange medier. Problemer med mange børn til alt for få voksne løses ikke gennem disse tiltag, lyder det.

Opmærksomheden, der ellers som oftest er forbeholdt folkeskolen og det almene gymnasium, hilses dog velkommen af det pædagogiske personale og lederne. Området har brug for en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud, og derfor er det oplagt at sætte ind her.

Leg, læring, dannelse og fællesskab

Men advarselslamperne lyser. For nok er de fleste enige i den afgørende betydning af tidlig indsats, men hvad skal den bestå i? Hvad vil kvalitet i dagtilbud egentlig sige?

Frygten går på, at dagligdagen i de danske dagtilbud kun kommer til at bestå af forprogrammerede øvelser, der træner børnene i de mangler, som snævre testsystemer har identificeret. Og bekymringen er, at tidlig indsats kun adresserer børnenes kognitive læring i form af deres ordforråd, matematiske færdigheder og viden om naturforhold.

Måske er det også det billede, der tegner sig hos mange, når de tænker på kvalitet i dagtilbud. I givet fald er det et forkert billede. Danske dagtilbud er mere end bare førskoler. Det skal de også være.

Vuggestuer, børnehaver og dagpleje hviler på et pædagogisk grundsyn, hvor leg, dannelse, læring og fællesskaber er omdrejningspunkter og ikke hinandens modsætninger. Det at være barn skal have værdi i sig selv.

Vigtigt med tilstrækkeligt mange, kompetente voksne

Der er mange sider af børnenes udvikling, som skal understøttes: nysgerrighed, motivation, emotion, glæde, relationer og meget mere. Det sker i en hverdag, der er præget af spontan leg, planlagte aktiviteter og rutiner omkring middagsmaden.

Derfor kan dagligdagen ikke styres af snævre læringsmål for det enkelte barn. Læring bor ikke i det enkelte barn, og børnenes læreproces kan ikke planlægges i traditionel forstand.

Dagtilbud kan tilvejebringe mest mulig kvalitet i de miljøer, som børnene er en del af. Miljøerne består af rammer i form af antallet af voksne, deres kompetencer og dagtilbuddenes fysiske indretning og omgivelser. De består også af nogle aktiviteter, som de professionelle voksne med afsæt i læreplaner planlægger sammen med børnene, eller som opstår spontant.

Kvalitet vil sige, at de forhold hænger godt sammen. Der skal være nok voksne. De skal have de nødvendige kompetencer, der kan sikre mest mulig kvalitet i aktiviteterne. Det gælder, hvad enten medarbejderne befinder sig i periferien af børnenes leg og guider dem i nye og bedre retninger, eller slet ikke er en del af den.

Tidlig indsats er afgørende for udsatte børn

Kvalitet er betydningsfuldt, når man taler om tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Børn, der kan komme fra ressourcesvage hjem, eller som af andre årsager har nogle udfordringer, der kræver speciel opmærksomhed.

Den tidlige indsats skal være den rigtige og hvile på et pædagogisk grundlag, hvor børnehaven ikke bliver til en førskole.

For det første er udsathed et dynamisk begreb. Børn kan være udsat i sociale sammenhænge, men samtidig være dygtige til it, tal og bogstaver. Nogle børn er udsat i mange positioner. Fælles for dem og andre er dog, at det at indgå i relationer, i fællesskaber, have venner og blive mødt af positive voksne er helt afgørende for deres udvikling. I forhold til både uddannelse og livet.

Sprog er mere end at kunne læse. Det vedrører kommunikation. Også i vuggestuen. Her kan det være gennem kropssprog.

Kommunikation er væsentligt for at kunne være sammen med andre på gode måder og blive en del af børnefællesskaber. Også når nogle børn skal turde begå fejl, fastsætte egne grænser og indimellem vælge at være alene.

Dannelse udvikler børnene socialt og individuelt

Når børn spiser sammen, spiller, synger og leger, udvikler de også respekt for hinanden. Derfor har daginstitutionerne en vigtig dannelsesopgave, der udvikler børnene socialt og individuelt.

Det lyder banalt. Alligevel skal det understreges som et helt afgørende forhold i den tidlige indsats. Læreplaner, it eller lækre legepladser giver ikke i sig selv børnene en bedre dagligdag. Det sker kun, hvis det tænkes sammen med dagtilbuddets aktiviteter, og hvis det pædagogiske personale er opmærksomt på, hvordan børnene som følge deraf udvikler sig.

Det kræver ikke centralt fastsatte mål for det enkelte barn, som skal testes, eller at pædagoger hver time skal notere, hvor mange børn der er med i legen eller står udenfor. Det kræver kompetente voksne, der nogle gange planlægger eller bare følger miljøerne og udvikler dem, så de er de bedst mulige for børnene.

Børnene skal legende udforske verden, og de skal gøre det sammen med andre, fordi det at indgå i fællesskaber og have relationer vil understøtte deres videre liv.

Fra andre lande tager man til Danmark for at se dagtilbud, som ikke er førskoler, som børnene kommer glade og beskidte hjem fra, og hvor de samtidig har lært en masse om naturen, sanserne og samfundet.

Andreas Rasch-Christensen er ph. d. samt forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Han er samtidig formand for regeringens arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ramme for styrkelse af den pædagogiske læreplan i dagtilbud.

Denne analyse blev bragt i Politiken den 17. september 2016

Se originalfoto.