Iværksætteri på skemaet hos professionshøjskolerne

harald mikkelsen
Rektor Harald Mikkelsen, VIA University College
Professionshøjskolerne gør meget for at ruste fremtidens arbejdskraft til både det offentlige og private arbejdsmarked med kompetencer til at ’tænke ud af boksen’ og udvikle løsninger til samfundets udfordringer. Men for at kunne lade entreprenørskab spille en endnu større rolle, er der brug for midler og rammer fra den nye uddannelses- og forskningsminister. 

Der er inden for de senere år sket et skift i de fagprofessionelles rolle.

Tidligere skulle medarbejdere groft sagt ’blot’ løse de opgaver, de blev bedt om – på en bestemt måde og inden for en bestemt ramme. Til gengæld ser vi i dag, at både private virksomheder og offentlige institutioner stiller krav til, at deres nye medarbejdere har kompetencerne til at udvikle ny og tidssvarende innovation. 

Sygeplejersker bliver eksempelvis bedt om at medvirke til at udvikle nye patientforløb og til at implementere velfærdsteknologi i sundhedssystemet. Lærere skal styrke nysgerrigheden og skabertrangen hos de nye generationer. Socialrådgivere bliver involveret i at skabe nye typer af sagsbehandling. Og andre offentligt ansatte skal arbejde nytænkende i samskabelse med borgerne og være i stand til at bryde søjler ned og samarbejde med andre faggrupper for at skabe bedre løsninger og bedre kvalitet for borgerne.

Men kompetencerne kommer ikke af sig selv!

Entreprenørielle kompetencer i rygsækken

Netop for at klæde fremtidens medarbejdere på til at matche arbejdsmarkedets ønsker og behov, er professionshøjskolerne meget bevidste om at sikre entreprenørielle kompetencer i dimittendernes rygsæk. I undervisningen er der derfor målrettet fokus på at ruste de studerende til at kunne træde ud på jobmarkedet med det rette mindset og erfaringer til at tænke nyt, se nye løsninger og agere handlekraftigt.

Men hvad har entreprenørskab med en professionshøjskole at gøre, er vi af og til blevet spurgt. Skal professionshøjskolerne ikke ’bare’ uddanne lærere til at undervise elever, pædagoger til at drage omsorg for børn og udsatte, ingeniører til at konstruere eksempelvis veje og vindmøller og sygeplejersker til at pleje patienter? Svaret er nej! 

De kernefaglige kvalifikationer er selvfølgelig helt essentielle og må bestemt ikke forsømmes. Men morgendagens samfund kalder på mere. For at udvikle Danmark og vores omverden er der hårdt brug for medarbejdere, der kan ’tænke ud af boksen’ og har et entreprenørielt mindset.

Det er rettidig omhu at investere

Det vil i vores optik være mangel på rettidig omhu, hvis professionshøjskolerne snævert og traditionelt alene holder sig til deres primære opgave med at uddanne til de velkendte professioner.

Vi forventer, at der politisk er samme erkendelse af behovet for entreprenørskab. Derfor har vi et ædelt håb og ønske om, at Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, vil bakke professionshøjskolernes arbejde med entreprenørskab op med ekstra midler, som blandt andet skal sikre mere fagligt indhold, flere tilbud til de studerende og en mulighed for strategiske prioriteter.

Vi er ikke i tvivl om, at det vil være investeringen værd!

VIA kåret som særlig entreprenant

Behovet for mange kreativt tænkende mennesker i Danmark har fået professionshøjskolen VIA University College til at prioritere entreprenørskab højt – både i vision og strategi og ikke mindst i undervisningen på VIAs over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser samt som valgfag og i studentervæksthuse. 

For nylig har VIA også etableret Forskningscenter for innovation og entreprenørskab.

Den dedikerede indsats har gjort, at Fonden for entreprenørskab både i 2014, 2018 og igen her i 2019 har kåret VIA University College som ’Årets entreprenante uddannelsesinstitution’, og at studerende fra VIA i sidste måned vandt førsteprisen ved Danish Entrepreneurship Award.

Entreprenørskab skaber værdi for andre

Et væsentlig pointe er, at det er ligeså meget på de offentligt som på de privatrettede professionsuddannelser, der er behov for målrettet at klæde de studerende på med alt dét, der kommer ind under begrebet entreprenørskab – innovation, iværksætteri, kreativ foretagsomhed, nyudvikling, projektmageri osv.

Det handler om, at moderne medarbejdere uanset branche skal være i stand til at handle på muligheder og skal kunne forestille sig, at ting kan være anderledes og så omsætte idéen til en løsning til virkeligheden.

Klima, bæredygtighed, fattigdom, globalisering og digital transformation er nogle af de samfundsudfordringer, hvor entreprenørskab er alfa og omega for at finde løsninger – ligesom nye iværksættervirksomheder som Too Good To Go og Donkey Republic bidrager til den grønne omstilling.

Sygeplejerskestuderende har løst udfordring

Vigtigheden af et entreprenant mindset er et produkt med navnet StopBlood, som en gruppe sygeplejerskestuderende hos VIA University College har udviklet og fået patent på – efter undervisning i entreprenørskab og support fra studentervæksthuset ved VIA – et eksempel på. 

Hospitaler bruger i dag StopBlood til at stoppe blødning i forbindelse med dialysebehandling. Produktet har således været med til at løse et udbredt problem, som sygeplejersker traditionelt har brugt en del tid på at håndtere i plejen af nyrepatienter og skaber nu værdi for både sygeplejersker, patienterne og samfundsøkonomien.

Et andet eksempel på, at entreprenørskab giver bonus, er et studieprojekt hos VIA, hvor tekstildesignere har samarbejdet tværprofessionelt med bioanalytikere om at skabe gardiner og møbelstoffer til sygehuse, som på én gang virker hjemlige og afviser bakterier.

Er regeringen klar til investering i entreprenørskab?

Hvis den nye regering vil have Danmark til at være i front med entreprenørskab, stiller det krav om rammer og aktiviteter på professionshøjskolerne til at udvikle de studerendes nysgerrighed, skabertrang, kritiske tækning, engagement i omverden og lyst til at samarbejde på tværs af faggrænser om fælles udfordringer – for at skabe værdi for omverdenen.

Der er blandt andet behov for midler til kunne eksperimentere med nye undervisningsformer og til at forske i innovativ udvikling af professionerne.

Vi ser frem til en afklaring af, hvor meget regeringen vil investere i entreprenørskab!

Ovenstående kronik var bragt på dagbladet Børsens hjemmeside den 10. december 2019