Velkommen til Forskningens Døgn på VIA Campus Viborg

Hvordan varetager man praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter? Hvordan medvirker VIA University College aktivt til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor? Hvad forsker man i på VIA University College lige nu?

Det får du svar på når VIA University College inviterer til Forsknings Døgn 2019 – en landsdækkende videnskabsfestival lanceret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der finder sted hvert år. 

Til Forskningens Døgn tirsdag den 30. april på VIA Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg foregår de fleste arrangementer i og omkring Poul Gernes salen, hvor du kan opleve en række spændende foredrag og aktiviteter. Alle arrangementer er åbne for alle, og det er gratis at deltage.

Dertil foregår der en række aktiviteter forbeholdt skoleklasser i Studenterhuset og i undervisningslokaler på campus.  

Velkommen!

Program

Arrangementer med start fra kl. 9.20 - 13.50

 • Viden der virker

  Tidspunkt

  Kl. 09.20 – Poul Gernes salen

  Arbejdet med metoder, som hævder en bestemt og forudsigelig sammenhæng mellem en specifik indsats og en specifik effekt, vinder frem i danske børnehaver. Metoderne er båret af politiske og forvaltningsmæssige ambitioner om en småbørnspædagogik baseret på en generaliserbar viden om, hvad der virker.

  Med afsæt i et ph.d. projekt udfordrer jeg i oplægget præmissen om, at en metode uforandret kan flyttes fra en sammenhæng til en anden og føre en specifik effekt med sig. I projektet har jeg fulgt metoden De Utrolige År i mødet med børn og personale i tre børnehaver og set, hvordan metoden virker på måder, som er både overraskende og overrumplende.

  Oplægget har fokus på disse fund og beskæftiger sig med følgende spørgsmål: Hvordan former arbejdet med metoden relationer mellem børn og pædagoger? Hvordan former pædagoger og børn metoden? Hvad sker der med børnehavebørns ret til deltagelse og medbestemmelse, når en evidensbaseret manual kræver det pædagogiske personales loyalitet?

  Kontakt

  Anne Mette Buus, amb@via.dk, Pædagoguddannelsen Viborg

 • Oplevelser med inklusion og eksklusion på voksenhandicapområdet

  Tidspunkt

  Kl. 09.40 – Poul Gernes salen

  Oplægget tager afsæt i fortællinger, fra borgere med udviklingshæmning samt socialpædagoger, og kan bidrage til indsigt i inklusion- og eksklusionsoplevelser. Fortællingerne vidner bl.a. om forsat eksklusion af borgere med udviklingshæmning samt om socialpædagogers arbejde med at håndtere denne eksklusion.

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d. projekt.

  Kontakt

  Anthon Sand Jørgensen, asj@via.dk, Pædagoguddannelsen Viborg 

 • Meningen med samskabelse?

  Tidspunkt

  Kl. 10.00 – Poul Gernes salen

  De seneste to årtier har daginstitutionsfeltet været præget af øget centralisering, ansvarsforflyttelse og nedskæringer, hvilket en del forskning viser har begrænset det faglige og professionelle råderum og muligheder for udvikling af lokale løsninger. Denne tendens er i de seneste år blevet suppleret af en diskurs om samskabelse, hvor den politiske intention er at fremme borgerdeltagelse og fællesskab i og omkring lokale dagtilbud.

  Med udgangspunkt i to forskellige dagtilbud, begge placeret i mindre midtjyske landsbyer, giver oplægget et empirisk funderet indblik i, hvordan intentioner om samskabelse opleves og forsøges praktiseret af pædagogisk personale, forældre og øvrigt civilsamfund.

  Kontakt

  Astrid Kidde Larsen, akn@via.dk, Pædagoguddannelsen Viborg

 • Glæde for den næste generation - fra slaveri til ubegrænset ferie

  Tidspunkt

  Kl. 10.20 – Poul Gernes salen

  Hvad forventer den næste generation af medarbejdere, når man starter et job i dag i forhold til, hvad arbejdstagere håbede på tidligere? Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på disse aspekter, mens "jagt" for dygtige medarbejdere?

  Vi vil se på "old school thoughts" såvel som de nye aspekter i dag. Vi vil se på omkostningerne, fordelene og hvordan man håndterer disse situationer - fra et ledelsesperspektiv.

  Kontakt

  Mette Petersen, Dania Erhvervsakademi, Viborg

 • Folkeskolens møde med folkeskolereformen – et stormfuldt møde

  Tidspunkt

  Kl. 10.40 – Poul Gernes salen

  En ny folkeskolereform trådte i kraft i august 2014. Spørgsmålet er, hvordan reformens tekst oversættes og omsættes til pædagogisk praksis på en ganske almindelig folkeskole. Den teoretiske ramme for analysen er translationsteori. Inden for denne teoretiske ramme analyseres Folkeskolereformen som en organisationsopskrift, der skal oversættes til organisatorisk praksis i en dansk folkeskole.

  Resultaterne af analysen viser, at reformen i efteråret 2014 rammer ledelse, lærere og pædagoger på skolen med stor kraft og udfordrer både ledelse, lærere og pædagoger på deres faglighed.

  Analysen viser desuden, at oversættelsen af reformen tenderer at ske tilfældigt og individualiseret, og at lærerne har mange argumenter for ikke umiddelbart at implementere den nye Folkeskolereform.

  Kontakt

  Steen Juul Hansen, sjh@via.dk, VIA Administrationsbachelor og VIA Center for Ledelse og Organisationsudvikling

 • Når hjertet gør ondt - gør det ondt på mere end én

  Tidspunkt

  Kl. 11.45 – Poul Gernes salen

  De sidste 30 år har forskere i hele verden undersøgt hvorfor mennesker, der rammes af forsnævring og nedsat blodtilførsel – eller blodprop i hjertet (AKS) venter med at opsøge sundhedsvæsen. Fænomenet kaldes pre-hospital delay og kan få meget stor betydning for, om man som patient overlever og når at modtage den optimale behandling.

  I vores undersøgelse har vi haft fokus på tiden inden indlæggelse og søgt at forstå netop hvorfor mennesker, som rammes af AKS venter uforholdsvis lang tid med at opsøge sundhedsvæsenet.

  En ventetid der, ud over patienten, også involverer pårørende som medhjælp, pårørende der rammes af situationens dilemmaer og som forsøger at navigere i det usikre med respekt for den ramte af AKS.

  Kontakt

  Vibeke Lorentzen, vilo@via.dk, og Lene Søndergaard Andersen, lela@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje

 • Mad og måltidsudfordringer hos patienter med KOL - who cares?

  Tidspunkt

  Kl. 13.30 – Poul Gernes salen

  Mange patienter med KOL oplever, de får mindre lyst til mad, efterhånden som sygdommen skrider frem. Vægttab som følge af den manglende lyst, er et velkendt problem, men noget tyder på, at både patienterne og de sundhedsprofessionelle holder sig tilbage i forhold til at tale om problemet. 

  Kontakt

  Anna Rottensten Wieghorst, Johanne Andersen Elbek, Camilla Mousing, Dorthe Sørensen, dsor@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

 • Mad og måltidsudfordringer i familier med unge med kræft

  Tidspunkt

  Kl. 13.50 – Poul Gernes salen

  Hvert år får ca. 500 unge og unge voksne konstateret kræft i Danmark. Behandlingen for de unge med kræft er et krævende behandlingsforløb ofte med kemoterapi, som samtidigt med at den dræber kræftcellerne, også er meget hård ved deres almene tilstand.

  Undersøgelser viser at appetitløshed, kvalme og opkastninger påvirker madindtaget hos kræftramte og at de unge er særligt påvirket af disse bivirkninger, sammenlignet med andre aldersgrupper. Det er vigtigt at de unge kræftramte i behandlingsforløbet, får så meget mad som muligt, for at kunne klare og modstå behandlingen.

  Måltidsituationen, under et kræftforløb, bliver derfor særligt udfordrende for den unge, deres pårørende og behandlere og vi har i dag ikke viden om hvordan vi bedst håndterer de udfordringer der måtte opstå.

  Vi vil derfor med dette projekt finde ud af hvordan vi bedst muligt hjælper de unge kræftramte til at spise, så de kan være robuste i deres behandlingsforløb.

  Kontakt

  Marie Ernst Christensen, maec@via.dk, Ernæring- og sundhedsuddannelsen i Aarhus, VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering og Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Arrangementer med start fra kl. 14.10 - 17.15

 • Hjælp os med at hjælpe jer - fremmende og hæmmende faktorer for fysisk aktivitet hos børn med en kronisk eller langvarig sygdom

  Tidspunkt

  Kl. 14.10 – Poul Gernes salen

  I Danmark skønnes det, at hver sjette barn i skolealderen har en kronisk eller længerevarende fysisk sygdom, og ekskluderes mentale sygdomme er tallet ca. 10 %. Børns trivsel målt med psykosociale parametre er relativt velbelyst, og den sundhedsmæssige definition på trivsel hos børn kunne være sundhedsstyrelsens anbefaling om at være aktiv en time dagligt.

  En omfattende undersøgelse ”Danske Patienter” stod bag i 2018 viser - ikke overraskende - at for børn er fysisk aktivitet ikke et middel til sundhedsfremme, men et mål i sig selv, som betyder, at barnet kan deltage som jævnaldrende, også i fysiske aktiviteter.

  Derfor har vi fundet det relevant og interessant at undersøge, hvilke faktorer danske børn med kronisk sygdom oplever fremmende eller hæmmende på deres udfoldelse i fysiske aktiviteter.

  Kontakt

  Gitte Platz, gipl@via.dk, Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

 • Psykosociale faktorer hos overvægtige børn og unge i et vægttabstilbud

  Tidspunkt

  Kl. 14.30 – Poul Gernes salen

  Oplægget vil præsentere et planlagt projekt, hvis mål det er at undersøge livskvalitet, selvværd, self-efficacy ifht. kost- og motionsændringer, body image samt spiseforstyrrelsessymptomer i en population af overvægtige børn og unge, der deltager i et vægttabsforløb i Mariagerfjord Kommune.

  Ydermere vil projektet undersøge den prædiktive værdi af disse faktorer for såvel fysiologiske som psykologiske outcomes af deltagelsen i vægttabsforløbet.

  Kontakt

  Anette Schnieber, anes@via.dk, Ernæring- og sundhedsuddannelsen i Aarhus og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

 • Hverdagen med Parkinson

  Tidspunkt

  Kl. 14.50 – Poul Gernes salen

  I Danmark lever omkring 7000 mennesker med Parkinsons sygdom. Sygdommen er kronisk og symptomerne er rysten, muskelstivhed og langsomme bevægelser.

  Oplægget sætter et overordnet fokus på hvordan det er at leve med Parkinsons sygdom fra både den parkinsonramte og ægtefælles perspektiv og der inddrages eksempler, resultater og fortællinger fra forskellige projekter, der alle har et fokus på hverdagslivet med Parkinsons sygdom.

  Kontakt

  Anita Haahr, anih@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering

 • Pleje og omsorg for patienter med Alzheimers demens

  Tidspunkt

  Kl. 15.55 – Poul Gernes salen

  Foredrag om den svære indlæggelsen af mennesker med demens på sygehuse. Hvad erfaringer har men i udlandet med at gøre sygehusende demensvenlige og hvordan er status her hjemme i Danmark.

  Foredraget tager afsæt i et ph.d. projekt om plejen og omsorgen for patienter med Alzheimers demens og inddrager nyeste nationalt og international forskning på området.

  Kontakt

  Anders Møller Jensen, amj@via.dk, VIA Aldring og Demens

 • Kan personer med demens genvinde deres mentale evner? Ja - kom og hør hvordan!

  Tidspunkt

  Kl. 16.15 – Poul Gernes salen

  Der bliver flere ældre med demens. Demens betragtes som en progressiv tilstand, hvor tab af de mentale evner svækkes ufortrødent, og hvor der intet er at stille op.

  Men ny forskning giver nyt håb og peger på, at kognition og velbefindende hos personer med demens kan bedres for en periode.

  Kom og hør Rikke Gregersen fortælle om egen forskning og terapiformen, som giver nyt håb. En behandling som er både billig og uden bivirkninger.

  Kontakt

  Rikke Gregersen, rigr@via.dk, VIA Aldring og Demens

 • I dødens rum er der ikke et facit - fortællinger om det at blive til som sygeplejerske tæt på liv og død

  Tidspunkt

  Kl. 16.35 – Poul Gernes salen

  Gode fortællinger får os til at spidse ører. Fortæl! Siger vi derfor til de sygeplejestuderende når vi møder dem i klasserummet. Fortæl os om dit første med døden. 

  Kom og hør de studerendes fortællinger – om det der former dem og forandrer dem og om afgørende læringsøjeblikke knyttet til det at lære i grænsefladen mellem liv og død.

  Kontakt

  Vibeke Røn Noer, vino@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus & VIA Aldring og Demens

 • Brug af komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien

  Tidspunkt

  Kl. 16.55 – Poul Gernes salen

  Foredraget har afsæt i et aktuelt forskningsprojekt, som belyser brugen fra et borger-, personale og ledelsesperspektiv. På baggrund af projektets fund lægges op til debat med de deltagende om de mulige recovery-relevante effekter af komplementær og alternativ behandling.

  Kontakt

  Anita Lunde, anil@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi

 • Potentiale for bedre udnyttelse af hjemmesygeplejerskeressourcer!

  Tidspunkt

  Kl. 17.15 – Poul Gernes salen

  Et forskningsprojekt gennemført i Silkeborg Kommune og med støtte af Novo Nordisk Fonden viser, at en tredjedel af besøg af hjemmesygeplejersker i hjemmesygeplejen, ifølge sygeplejerskerne selv, kan foretages af andre personaler, fortrinsvis SOSU-assistenter.

  Det er især besøg hos de ældste borgere, som SOSU-assistenter kan overtage og også flere af de ikke-planlagte besøg. Dette peger på muligheden for en mere effektiv udnyttelse af sygeplejerskens arbejdskraft hvor som helst.

  Kontakt

  Grete Moth, grmo@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi

Frokostdebat - kl. 12.15

 • Frokostdebat: Hvordan påvirker et skifte fra flersengsstuer til ensengsstuer oplevelsen af indlæggelse på Regionshospitalet Viborg?

  Tidspunkt

  Kl. 12.15 – Sygeplejerskeuddannelsens etage (A-fløjen, 2. etage)

  I de nye "Supersygehus"-byggerier i Danmark, har Folketinget bestemt at patienter overvejende indlægges på ensengsstuer, men der findes kun meget sparsom forskning om, hvilken betydning det vil få for brugerne (patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle).

  Ny viden om dette kan få stor betydning for, hvordan sundhedsvæsnet i fremtiden skal planlægge sygepleje og behandling til indlagte patienter med henblik på at sikre en oplevelse af kvalitet under indlæggelsen. Desuden kan ny viden også få betydning for hvordan uddannelses- og læringsforløb skal tilrettelægges for elever og studerende.

  Kontakt

  Susanne Friis Søndergaard, S.F.Soendergaard@midt.rm.dk, og Raymond Kolbæk, rako@via.dk, Center for forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midt/Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

Stande i området foran Poul Gernes salen

 • Småt og godt - kogebog med opskrifter til patienter og borgere med nedsat appetit

  Tidspunkt

  Kl. 11.00 og 15.10 – området foran Poul Gernes salen

  Mange danskere har af forskellige årsager til ikke at kunne spise i tilstrækkeligt omfang, med det resultat at de bliver undervægtige og mister deres modstandskraft i forhold til aldring og sygdom. Dette kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte.

  Med dette innovationsprojekt har vi skabt en platform for de småtspisende danskere, hvor de kan hente inspiration til en lødig kost uden selv at skulle tænke på om næringssammensætningen.

  Vores platform er en facebook side som hedder Småt og Godt

  Kontakt

  Anette Bavnshøj, anba@via.dk + studerende, Sygeplejerskeuddannelsen og Studentervæksthuset i Randers 

 • Lær at skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje gennem Virtual Reality

  Tidspunkt

  Kl. 11.00 og 15.10 – Dybet 

  Indledningsvist præsenterer vi kort projekt ”Overgang studieliv til arbejdsliv”, hvorefter du har mulighed for at prøve vores nyudviklede Virtual Reality spil skabt til at træne overblik og prioriteringer i sygeplejerskens travle arbejdsliv.

  Kontakt

  Cathrine Sand Nielsen, cnie@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus; Troels Mortensen, trmo@via.dk, Ingeniøruddannelsen i Horsens; Michael Viuff, mivi@via.dk, Ingeniøruddannelsen i Horsens; Carsten Munch Nielsen, cani@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og Vibeke Rønn Noer, vino@via.dk, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Aktiviteter for børn og unge - forhåndstilmelding

 • Mindfulness for børn og unge

  Tidspunkter

  Kl. 10.00-10.45 (3.-4. klasse) - Studenterhuset, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg

  Kl. 11.15-12.00 (5.-6. klasse) - Studenterhuset, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg

  Kl. 12.45-13.30 (7.-10. klasse) – Studenterhuset, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg

  På tre workshops skal vi prøve at komme mere til stede i nuet. Vi vil lave øvelser målrettet børn i skolealderen og fortælle om forskningen bag det, vi gør.

  Kontakt

  Jesper Ovesen Dahlgaard, jesd@via.dk, VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering og Rikke Braren Lauritzen, Klinik for Mindfulnessterapi, Aarhus 

 • Lyden og lydværker oplevet gennem Virtual Reality

  Tidspunkter

  Kl. 09.00-16.00 (4.-6.klasse) – Undervisningslokaler F283, F284 og F285 

  VR, værk og lyd - Introduktion til og oplevelse/sansning ved VR installation: Songbird, Tindrum. VR, musik og interaktion – Introduktion og interaktion med VR musikuniverset MUX, Decochon.

  Kontakt

  Jakob Borrits Skov Sabra, jbsa@via.dk, The Animation Workshop, Center for Animation, Visualisation and Graphic Storytelling