Sådan søger du merit

Det er ikke valgfrit om du vil søge merit. Hvis du har bestået eller gennemført relevante uddannelseselementer eller beskæftigelse, har du pligt til at oplyse det.

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelseselementer. Du har også pligt til at oplyse om relevant beskæftigelse. Det er obligatorisk at søge om merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger, om du ønsker merit.

Merit betyder, at en eller flere af de uddannelsesdele, du har bestået eller gennemført på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele på den uddannelse, du er optaget på.

For de uddannelsesdele, du får merit for, kan du ikke deltage i undervisning eller gå til prøve.

VIA foretager for den enkelte ansøger en faglig vurdering af, om der er grundlag for at tildele merit.

Hvad har du pligt til at oplyse?

Når du søger om optagelse på VIAs uddannelser, har du pligt til at oplyse om følgende:

  • Gennemført uddannelse: Du skal oplyse, om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan for eksempel være, at du har en bachelor eller en kandidatgrad
  • Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan være en eller flere eksaminer, moduler eller semestre
  • Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den eller de uddannelser, du søger ind på, skal du også oplyse om dette og dokumentere dette. VIA træffer afgørelse om merit på baggrund af de oplysninger, som du har indgivet.

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte?

Det er dit ansvar at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation til, at der kan foretages en faglig vurdering om merit.

Dokumentationen kan fx bestå i:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal eller andet, der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået eller godkendt
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring eller en udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Øvrig relevant dokumentation som for eksempel læseplan, fagbeskrivelse, studieordning m.v.

Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Hvilken betydning får merit for dit uddannelsesforløb?

Obligatorisk merit betyder, at der er dele af uddannelsen, du ikke skal deltage i. Det kan betyde, at du skal springe et eller flere moduler/semestre over, fordi du tidligere har bestået uddannelsesdele, som svarer til dette.

Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester, men senere i uddannelsen svarende til, hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Hvornår kan du forvente svar?

Meritvurderingen bliver først foretaget, efter du er blevet optaget. Har du oplyst om, at du har bestået eller gennemført uddannelseselementer eller beskæftigelse vil du modtage en afgørelse om, hvorvidt du skal have merit eller ej. 

Få tilrettelagt dit studieforløb

Hvis du får besked om, at du er omfattet af obligatorisk merit, opfordrer VIA dig til at rette henvendelse til en studievejleder på dit uddannelsessted. Studievejlederen kan være behjælpelig med at tilrettelægge dit individuelle studieforløb.

Frist for klager over meritvurdering

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Drejer din klage sig om procedurefejl, skal du imidlertid klage inden for 2 uger.

Vil du vide mere?

Er du i tvivl om reglerne for merit, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du har søgt eller ønsker at søge.

Merit for andet end videregående uddannelse og beskæftigelse

Du har altid mulighed for at søge om merit for andet end beståede dele af en videregående uddannelse eller beskæftigelse.

Meritvurderingen er den samme som for obligatorisk merit (se ovenfor), men forskellen er, at du ikke har pligt til at søge om det.

Du kan også søge om merit på andet grundlag på et senere tidspunkt end ved optagelsen. Dog skal du være opmærksom på, at ansøgning om merit på et andet grundlag end beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse skal indgives i god tid inden, du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker fritagelse for.

Merit kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Øvrige optagelsesregler