Studenterrådet i VIA - For english version look below

VIAs studerende engagerer sig i Studenterrådet og får medindflydelse på, hvordan VIA og uddannelserne skal udvikle sig.

Studenterrådet i VIA er en studenterpolitisk organisation. Den repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter.
VIA ønsker, at de studerende engagerer sig ved at deltage aktivt i råd og udvalg. Det giver medindflydelse, og de studerende er med til at udvikle deres uddannelser og i det hele taget præge dagligdagen i VIA.

VIAs bestyrelse, uddannelsesudvalg og studieråd er tre formelle organer, hvor VIAs studerende er repræsenteret.

Studenterrådet har følgende opgaver:

At vælge to repræsentanter til VIAs bestyrelse
At yde sparring og refleksionsgrundlag for de emner/sager, der bliver vendt i bestyrelsen
At stille spørgsmål til bestyrelsen og fungere som de studerendes talerør til den øverste ledelse
At udarbejde visioner for Studenterrådet.

For at de studerende er repræsenteret så godt som muligt, er den studenterpolitiske indflydelse etableret ud fra en model med flere niveauer.
Hver uddannelse har, eller har ret til, deres eget lokale De Studerendes Råd. På de fleste campusser er der også oprettet et Campus-studenterråd, som samler uddannelsernes studenterråd på det enkelte campus.

Kontakt Studenterrådet

E: studenterraadet@via.dk

Forperson:
Gustav Rygaard Kristiansen
E: 332563@via.dk
T: + 45 40 30 94 16

Næstforperson:
Malthe Tønder Fredberg
E: 315633@via.dk
T: + 45 29 92 98 96

Studenterkoordinator:
Amaya Bøgeskov Echeverría
E: ambe@via.dk
T: +45 87 55 10 30

Forperson Gustav og næstforperson Malthe

Fra venstre Næstforperson Malthe og Forperson Gustav

The Student Council at VIA

VIA's students engage in the Student Council and have influence on how VIA and the programmes are developing.

The Student Council at VIA is a student political organisation. It represents and takes care of the students' interests of both educational, student political and social character. VIA wants the students to be engaged by actively participating in councils and committees. That gives contributory influence, and the students take part in developing their programmes, and overall impact the everyday life at VIA.

VIA's board, programme committee and study council are three formal bodies, where VIA's students are represented.

The Student Council has the following tasks:

  • To elect two representatives for VIA's board
  • To give feedback and give a foundation to reflect on topics/cases that are discussed in the board
  • To ask questions to the board, and function as the student's voice to the top management
  • To work out visions for the Student Council.

For the students to be represented as well as possible, the student political influence is established based on a model of several levels.

Each programme has, or has the right to, their own local The Students' Council (De Studerendes Råd). On most campuses, there is also established a Campus student council, which gathers the programmes' student councils on the individual campus.

Contact The Student Council

E: studenterraadet@via.dk

Chairman:
Gustav Rygaard Kristiansen
E: 332563@via.dk
T: + 45 40 30 94 16

Deputy chairman:
Malthe Tønder Fredberg
E: 315633@via.dk
T: + 45 29 92 98 96

Student Coordinator:
Amaya Bøgeskov Echeverría
E: ambe@via.dk
T: +45 87 55 10 30