Ung fyr der sejler

VIA Elitesport hjælper studerende der dyrker sport på eliteplan

Læs om VIAs tilbud til elitesportsudøvere

Er du i elitesportsudøver, og vil du samtidig gerne tage en videregående uddannelse? Så kan VIA Elitesport måske hjælpe dig med at kombinere uddannelse med dine sportslige ambitioner.

Om VIA Elitesport

 • Hvad er VIA Elitesport?

  VIA har indgået en aftale med Team Danmark om gensidig støtte og vejledning for at fremme de studerendes muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse.

  Team Danmark har i en årrække haft fokus på, at smidigheden i danske elitesportsudøveres uddannelsesmæssige rammer ikke har matchet deres internationale konkurrenters. Derfor har Team Danmark gennemført forskellige initiativer, bl.a. i samarbejde med ministerier, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og private virksomheder. 

  VIA Elitesport vil optimere elitesportsudøveres muligheder for at forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten. 

  VIA viser med etableringen af VIA Elitesport, at de sportslige hensyn, som elitesportsudøvere nødvendigvis må udvise for at komme til tops i sporten, ikke nødvendigvis ødelægger muligheden for at gennemføre en uddannelse indenfor en fornuftig tidsramme. Løsningen er hjælp til studieplanlægning og fleksible rammer i uddannelsen.

 • Hvad kan VIA Elitesport hjælpe med?

  VIA Elitesport kan hjælpe dig med rådgivning, vejledning og støtteordninger.

  Selv om konflikter mellem studier og elitesport ofte kan undgås med planlægning og oplysning, så kan det sportslige pres i perioder være af en karakter, som kræver studieadministrativ fleksibilitet. 

  Denne fleksibilitet fritager ikke den studerende for de krav der stilles i forhold til studiets gennemførelse, men betyder at opgaver kan, og skal, gennemføres efter forudgående aftale med den studerendes underviser, studievejleder og evt. i vejledende samarbejde med VIA Elitesport. 

  Rådgivningen i VIA Elitesport gennemføres derfor hovedsageligt med udgangspunkt i en eller flere af de følgende områder: 

  • Aftalen gælder som udgangspunkt elitesportsudøvere med Team Danmark støtte. Læs mere under "Kriterier". 
  • Studievalg og -planlægning med henblik på produktion af et studieprogram baseret på klare og realistiske mål. 
  • Oplysning om den enkelte studerendes muligheder for at blive godkendt til et studieforløb i samarbejde med VIA Elitesport. (Sideløbende med godkendelsen gennemføres en studiesamtale med lokal studievejleder og evt. VIA Elitesports Projektkoordinator). 
  • Administrativ hjælp - eksempelvis i forbindelse med flytning/ændring af eksamen, dispensationer, merit og udskydelse af tidsfrister. 
  • Personlige støtteordninger, eller etablering af forløb med supplerende undervisning (kun Team Danmark godkendte studerende).
 • Kriterier for optagelse

  Du skal opfylde en række kriterier for at blive en del af VIA Elitesport.

  Kriterier for dig, der modtager støtte fra Team Danmark:

  • Du er studieaktiv på en af VIAs uddannelser (eller på vej til optagelse)
  • Du er elitesportsudøver på højeste nationale eller internationale niveau
  • Din elitesport optager en væsentlig del af din tid
  • Du opfylder gældende optagelseskrav til den uddannelse du søger optagelse på
  • Din ansøgning om at blive en del af VIA Elitesport, skal bedømmes positiv som en betingelse for optagelse
  • Du skal, når du er godkendt af VIA Elitesport og optaget på din uddannelse, hvert år genansøge om forlængelse af din godkendelse
  • Du skal gennem din klub eller dit forbund modtage støtte fra Team Danmark. (I enkelte tilfælde kan studerende der tilhører den internationale elite i et forbund der ikke modtager støtte fra Team Danmark dog også blive godkendt).

  Kriterier for dig, der ikke modtager støtte fra Team Danmark

  Idrætsudøvere, trænere og dommere der tilhører den internationale og den nationale elite.Målgruppen er defineret ved deltagelse i den bedste nationale/internationale række/liga/gruppe, inden for den aktuelle sport. Undtagelser kan, efter lokale beslutninger, forekomme.

  • På baggrund af din ansøgning vurderer studievejlederen/studieadministrationen på den ansøgte uddannelse (evt. i et samarbejde med VIA-Elitesport), om dit ønske i forhold til et forlænget og/eller fleksibelt studieforløb er realistisk og kan imødekommes.
  • Du skal i god tid før hvert semesters start tage initiativet til en samtale med studievejlederen med henblik på at forlænge en evt. samarbejdsaftale. Det din pligt skrifteligt, at redegøre for planerne for det kommende semester i forhold til den idræt, du dyrker og hvordan dette harmonerer med en realistisk forpligtende studieplan. Du skal i den forbindelse have skriftlig accept fra træner og eller forbund/klub. En accept der gør et fleksibelt samarbejde muligt. Du kan, i samarbejde med uddannelsen, etablere aftaler der rækker ud over 1 semester.
  • Støtten vurderes altid individuelt fra studerende til studerende, og er altid betinget af accept fra den søgte uddannelsesinstitutions ledelse og studievejleder. Støtteordningen og dets muligheder er udelukkende et anliggende mellem dig som studerende og uddannelsen. Således kan den studerendes klub/agent/kontaktperson ikke have indflydelse på studiemæssige beslutninger
  • VIA-Elitesport forsøger, sammen med den lokale kontaktperson, at tilvejebringe økonomiske midler, der kan støtte den studerendes kombination af uddannelse og elitesport. 
  • Du kan også (efter godkendelse af din elitestatus, samt udarbejdelse af en realistisk studieplan) selv medbringe midler til den studiefleksibilitet en gennemførelse kræver. 
  • En aftale kan kun gælde et semester frem, med mindre praktiske studiemæssige forhold taler for en længere aftale. En betingelse for optagelse hviler udelukkende på dit initiativ. Du har i god tid inden hvert semester pligt til at tage initiativet til aftalens forlængelse.  Hvis din eliteidrætsstatus ændrer sig eller ophører, har du pligt til at oplyse dette til uddannelsens studievejleder. Herefter forventes det, at du overgår til et studie uden særlige aftaler og vilkår.
  • Du skal i øvrigt opfylde de samme studiemæssige vilkår og krav som de studerende, der har en Team Danmark aftale.

  Guidelines for supporting elite athletes not receiving support from Team Danmark

  Read our guidelines in English

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om VIA Elitesport.

  Overordnet projektkoordinator for VIA Elitesport

  Tue Fisker
  Koordinator
  T: +45 87 55 30 88
  E: tf@via.dk

  Uddannelser på Campus Herning

  Søren Rosted Bang
  Studievejleder
  T: +45 8755 0560
  E: srb@via.dk

  Uddannelser på Campus Holstebro

  Elsebeth Hovmøller Christensen 
  Studie- og praksiskoordinator
  T: +45 87 55 23 72
  E: ehc@via.dk

  Uddannelser på Campus Horsens

  Marlene Sand
  Studievejleder
  T: +45 87 55 43 20
  E: msa@via.dk 

  Uddannelser på Campus Randers

  Manja Flammild  
  Lektor og studievejleder
  T: +45 87 55 25 67
  E: mafl@via.dk

  Uddannelser på Campus Silkeborg

  Jens Giehm
  Lektor i Idræt
  T: +45 22 47 87 17
  E: jgm@via.dk 

  Uddannelser på Campus Viborg

  Charlotte Troelsen 
  Studie- & Karrierevejleder 
  T: +45 87 55 37 23
  E: ctr@via.dk

  Uddannelser på Campus Aarhus C 

  Tue Fisker
  Koordinator
  T: +45 87 55 30 88
  E: tf@via.dk

  Uddannelser på Campus Århus N

  Lene Grønkjær
  Studievejleder
  T: +45 87 55 23 07
  E: lgg@via.dk 

  Du kan også kontakte studievejlederen på den uddannelse, du er interesseret i at blive optaget på. 

  Find studievejlederne her