AMU kurser

AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) er korte uddannelser for dig, der er faglært eller ufaglært. Hos VIA afholdes undervisningen enten som dagsundervisning, i weekend eller som aftenundervisning. AMU-kurserne hos VIA er primært for dig, der ønsker kompetenceudvikling inden for det pædagogiske og sociale område som fx dagtilbud, familiepleje, skole og socialpædagogik.

AMU kurser

Mere information

 • Tilmelding

  Du finder AMU-uddannelserne øverst på denne side. Både for virksomheder og private gælder, at tilmelding finder sted på www.efteruddannelse.dk. Her kan du finde uddannelsen ved at indtaste uddannelsens navn eller nummer. Tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de modtages.

  Hvis du er i tvivl om hvordan du tilmelder dig, så kontakt os.

  Er du ledig? 

  Er du ledig på dagpenge, så tag en snak med din a-kasse om retten til seks ugers jobrettet uddannelse. A-kasserne kan rådgive og vejlede dig om valg af uddannelse fra positivlisten. Tilmelding foregår i dette tilfælde ved at henvende dig til os.

  Har du ikke ret til seks ugers jobrettet uddannelse eller har du brugt de uger du har ret til, skal du kontakte jobcentret inden du kontakter os. Hvis du er ledig og ikke har ret til dagpenge, bør du kontakte din sagsbehandler på kommunen, inden du kontakter os.

  Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding.

  Adgang og deltagerbetaling

  AMU-målgruppen er faglærte og ufaglærte, der ønsker en kort efteruddannelse.

  Der er deltagerbetaling på enkelte af VIAs AMU-uddannelser, hvis du er enten faglært eller ufaglært. Der er deltagerbetaling på alle AMU-uddannelser, hvis du har en videregående uddannelse.

  Prisen vil fremgå på www.efteruddannelse.dk under den enkelte uddannelse.

  Kompetencevurdering: 

  Har du behov for at få foretaget en individuel kompetencevurdering, samt en vurdering af basale færdigheder i regning, matematik, læsning, skrivning og stavning, inden du starter på uddannelse? Så er det muligt at få hos VIA.

  For mere information kontakt da Administrativ partner, Tina Berthelsen på tibe@via.dk eller 87551857.

  Afmelding og udeblivelse

  Du skal melde afbud så tidligt som muligt. Afmelding skal ske skriftligt til os. 

  VEU-godtgørelse og befordring

  For at kunne søge VEU-godtgørelse og befordring skal du være i arbejde eller selvstændig i en virksomhed med dansk CVR nummer og under dansk lovgivning og have et løntab.

  Du kan maksimalt opnå VEU-godtgørelse i op til 10 ugers AMU uddannelse inden for en 12 måneders periode og op til 3 gange på det samme AMU mål inden for 12 måneder.

  VEU-godtgørelsen svarer til kr. 100 % af højeste dagpengesats, som i 2019 er kr. 4.355,- pr. uge. Du får VEU-godtgørelse for det antal timer du er væk fra dit arbejde dog maksimalt 37 timer om ugen.

  Du kan kun søge om befordring hvis du samtidig søger om VEU-godtgørelse. Du kan læse om reglerne for VEU-godtgørelse og befordring på www.veug.dk eller borger.dk.

  Administrationen af VEU-godtgørelse pr. 1. januar 2019 er overtaget af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Telefon 70114070 mandag til torsdag fra 8-16 og fredag fra 8-15.30.

  Tilskudsmuligheder, kost og logi

  Såfremt din transportafstand fra bopæl til uddannelsessted overstiger 120 km tur/retur, har du mulighed for at få tilskud til overnatning og kost, dog ikke hvis du har en uddannelse, som overstiger niveau for erhvervsuddannelse. Der skal foreligge dokumentation herfor, og der kan refunderes med op til 500 kr.

  Særligt tilrettelagte forløb 

  I har som virksomhed mulighed for at få tilrettelagt efter særlige behov, fx dobbelt lærerdækning, virksomhedsforlagt, tompladskøb, weekend- og aftenundervisning. I disse tilfælde kan dette tilkøbes mod en tillægspris.

  Ring gerne og hør nærmere:

  • Det pædagogiske område:
   Lektor, Karen Randlev Reitz
   T: +45 87 55 19 48
  • Det social- og sundhedsfaglige område:
   Uddannelsesleder, Lykke Kolby Stengaard
   T: +45 87 55 18 34

   

 • Vi arbejder ud fra det grundlæggende pædagogiske princip, at undervisningen tager udgangspunkt i og bygger på din viden, erfaringer og fremtidige handlekompetencer. Det er altid vores mål, at knytte undervisningens indhold til dine erfaringer på en måde, der motiverer og giver mening for dig i dit nuværende eller ønskværdige arbejdsliv.

  Vi tilrettelægger undervisningsdagene, så du udfordres gennem teoretiske oplæg, digitale undervisningsredskaber, dialog, erfaringsudveksling og refleksion. Alt sammen orienteret mod din praksis og anvendelse.

  Den faglige undervisning og personlige udvikling går hånd i hånd, og vi fokuserer gennem vores uddannelser på, at arbejde med både dine professionelle og personlige kompetencer.

  VIA er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende fire Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB):

  • Pædagogisk arbejde med børn og unge (nr. 2629) 
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (nr. 2223) 
  • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse (nr.2726) 
  • Individuel kompetencevurdering i AMU (2769)
 • AMU-uddannelser er en vigtig del af kompetenceudvikling for både offentlige organisationer og private virksomheder. Vi ønsker at løfte uddannelsesniveauet fra ufaglært til faglært og give alle muligheden for at udvikle viden og kompetencer, uanset uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Vi har igennem mange år oplevet værdien af at kunne tilbyde uddannelse på AMU-niveau, både under det almindelige åbne udbud og som virksomhedsforlagte forløb.

  I VIA udforsker og afprøver vi også konstant forskellige digitale metoder og formater, for at gøre undervisningen så interessant og tidssvarende som muligt. Og så arbejder vi intensivt inden for disse faglige områder:

  Familieplejeområdet 

  Uddannelse af familieplejere er obligatorisk og kravene til det pædagogiske arbejde i plejefamilier og på opholdssteder er afsættet for VIAs AMU-uddannelser på området. Formålet er, at du kan varetage opgaver i forbindelse med plejebørns særlige komplekse støtte- og plejebehov.

  I VIA kan du lære mere som plejeforælder. Som plejefamilie med et plejebarn i døgnpleje har du ret og pligt til at deltage i minimum to hele dages kurser om året. I VIA kan du tage både kortere efteruddannelseskurser og en toårig uddannelse til plejefamilier (PUP). Du kan læse mere om uddannelsen her.

  VIA udbyder desuden grundkursus til netværksplejefamilier hvert forår og efterår

  Dagtilbudsområdet

  På dagtilbudsområdet er der de senere år stillet stigende krav til det pædagogiske personales kompetencer, fx i arbejdet med inklusion, sprog og bevægelse. Disse krav vil VIA gerne hjælpe med at indfri. Vi møder mange dagplejere og pædagogmedhjælpere på vores AMU-uddannelser og en stigende efterspørgsel fra kommuner og virksomheder.

  VIA har altid et solidt udbud af AMU-uddannelser inden for dagtilbudsområdet.

 • I VIA er vores forsyningsforpligtelse af uddannelse og kompetenceudvikling noget af det vi vægter højest. Vi har en stærk relation til praksis om både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af de professioner, vi uddanner inden for. Vi udvikler ofte vores kompetenceudviklingsaktiviteter sammen med, eller på baggrund af, aftagernes behov.

  Det er derfor af stor betydning for os som uddannelsesinstitution, at vi altid kan efterkomme aftagernes ønsker og tilbyde kompetenceudvikling på flere niveauer, igennem forskellige udbudsformer og i et bredt geografik område. Det betyder også, at vi altid bestræber os på at oprette vores udbudte hold, selv med få tilmeldte, og at vi samarbejder med udbydere om at sikre, at AMU-studerende altid kan komme på et relevant uddannelsesforløb.

  AMU-uddannelser er en vigtig del af vores samlede udbud af kompetenceudvikling for både offentlige organisationer og private virksomheder. Det er det primært fordi det er afgørende, at vi kan svare an på aftagernes ønsker om at kunne tilbyde 'pakkeløsninger', der kan opkvalificere og videreuddanne på flere forskellige uddannelsesniveauer, således at virksomheder og organisationer kan få løftet flere grupper af medarbejdere og professioner sammen og samtidig.

  Samarbejdspartnere

  VIA har mange samarbejdsrelationer i både offentligt og privat regi. VIA samarbejder om AMU med flere forskellige aktører, herunder regionen, kommuner, jobcentre, fagforeninger og enkelte private virksomheder. Derudover har vi VIA en tæt relation til flere andre uddannelsesinstitutioner.

  VIA deltager desuden i både de lokale uddannelsesudvalg (LUU) og EPOS (Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet), der foranlediger udviklingsarbejdet af uddannelserne. 

  Geografisk dækningsområde

  AMU-uddannelser er landsdækkende, og kursusbeviserne er kompetencegivende alle steder, uanset hvor du har taget din uddannelse. VIA har udbudsret- og pligt i Region Midtjylland, hvor vi har uddannelsesaktivitet i de fleste af regionens kommuner. VIA udbyder desuden i andre kommuner og regioner, efter aftale.

  Udlicitering

  Det er vigtigt for VIA, at imødekomme behovet for uddannelse i vores udbudsregion. Derfor samarbejder vi gerne med andre institutioner og private udbydere om udlægning og udlicitering af AMU-uddannelserne. VIA sørger altid for at samarbejdspartnere der benytter vores udbud lever op til vores kvalitetskrav, herunder undervisningsniveau, pædagogiske kompetencer, faciliteter og udstyr. VIA benytter egne standardkontrakter ved udlicitering.

  Organisering af AMU-aktiviteten

  Udbuddet af AMU varetages i VIA i et samarbejde med den administrative enhed Studieservice og ledelsen i de fagområder, vi udbyder uddannelser inden for. AMU i VIA har selvstændig ledelse, sekretariat, egne uddannelseskonsulenter og undervisere, der suppleres af øvrige undervisere internt og eksternt.

 • Deltagernes evaluering 


  Virksomhedernes evaluering 

  • 2016 - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2015 - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2014 - Ikke nok besvarelser til at vise et resultat
  • 2013 
  • 2012

  Gennemførselskvotient 

 • Det pædagogiske område

  Karen Randlev Reitz
  Lektor
  T: +45 87 55 19 48
  E: kare@via.dk


  Tina Berthelsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 18 57
  E: tibe@via.dk 


  Det sociale område

  Lykke Kolby Stengaard
  Uddannelsesleder
  T: +45 87 55 18 34
  E: lkst@via.dk 

  Tina Berthelsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 18 57
  E: tibe@via.dk