Om VIA

VIA University College er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner.
Hos os kan du tage en mellemlang videregående uddannelse - også kaldet en professionsbacheloruddannelse. Vi både uddanner og efteruddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere og mange flere.

Der findes seks professionshøjskoler i Danmark, og VIA University College dækker hele Region Midtjylland, hvor vi udbyder mere end 40 videregående uddannelser og et hav af efter- og videreuddannelser.

Fakta

ca. 19.300

Studerende

ca. 27.000

På efter- og videreuddannelse

2.200

Medarbejdere

1,8 mia. kr.

i omsætning

Tallene er fra årsrapporten 2023

Alt om VIA

 • VIA har samlet sine uddannelser i otte campusser, der er fordelt over hele Region Midtjylland. Det giver et inspirerende og tværfagligt studiemiljø, hvor studerende fra forskellige uddannelser mødes både fagligt og socialt. Vores campusser ligger i følgende byer:

  Besøg vores campusser her

  Alle VIAs campusser er nybyggede eller nyombyggede, og de rummer gode og moderne faciliteter for vores studerende.

  Se en oversigt over alle VIAs adresser

 • VIA er en stor og fagligt bred professionshøjskole, hvor alle faglige aktiviteter er samlet i uddannelsesområder og forsknings- og udviklingscentre.

  Den øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion. I direktionen sidder rektor, prorektor, forskningsdirektøren, professionshøjskoledirektøren og digitaliseringsdirektøren.

  VIAs aktiviteter er organiseret i uddannelser og efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, digitalisering samt fællesfunktioner.

  I VIA har vi inddelt vores uddannelser og aktiviteter inden for forskning, udvikling og innovation i ti uddannelsesområder og syv forsknings- og udviklingscentre.

  Uddannelserne foregår i tværfaglige studiemiljøer i otte campusser i Region Midtjylland. VIAs hovedsæde ligger i Aarhus.

  VIAs uddannelsesgrupper:

  Efter- og videreuddannelse og digitalisering

  • IT og digitalisering
  • Efter- og videreuddannelse

  Forskningscentre:

  Find kontaktoplysninger til VIAs områder

  Se organisationsdiagram (pdf).

 • VIAs øverste ledelse består af en direktion og en bestyrelse.

  Direktionen er VIAs øverste ledelse. Her sidder rektor, prorektor, forskningsdirektøren og professionshøjskoledirektøren samt direktøren for digitalisering. 

  Læs om VIAs direktion og bestyrelse

  Bestyrelsen er VIAs øverste myndighed. Her sidder repræsentanter fra både det offentlige og det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer VIAs medarbejdere og studerende.

  Gå til bestyrelsens mødeplan med materiale

  Organisering af direktionens opgaver

  • VIAs mere end 40 uddannelser er alle samlet under prorektor Gitte Sommer Harrits.
  • VIAs aktiviteter under forskning og udvikling er samlet under forskningsdirektør Helle Kryger Aggerholm.
  • Fællesområdet, som udgør VIAs administration, hører under professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.
  • Efter- og videreuddannelse og digitalisering består af VIAs efter- og videreuddannelser og IT og digitalisering samt læringsenhederne på uddannelserne. Dette er samlet under digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn.
 • VIAs administration udfører tekniske og administrative opgaver for den samlede organisation.

  VIAs administration er delt op i en række fællesfunktioner, der fungerer som stabsfunktioner.

  Hovedopgaven for fællesfunktionerne er at støtte og rådgive VIAs ledelse, uddannelser og øvrige enheder. Fællesfunktionerne løser fælles opgaver inden for IT, studieadministration, økonomi, bygningsdrift mm.

  Find kontaktoplysninger til VIAs administration

 • Formelle råd og udvalg danner rammen om VIAs møder med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor.

  VIA har et tæt samarbejde med de parter, der ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Gennem formelle råd og udvalg er vi i løbende dialog med det offentlige og private arbejdsmarked. Her får VIA værdifuld rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans.

  Uddannelser til omverdens behov

  Samarbejdet med aftagerne betyder, at VIA på bedste vis kan sikre, at en uddannelse og de tilknyttede efter- og videreuddannelser udvikler sig i takt med praksis og arbejdsmarkedet.

  VIAs medarbejdere og studerende er repræsenteret  i uddannelsesudvalg, studieråd og Studenterrådet i VIA

  Find information, medlemslister og referater

 • Her får du links til at se VIAs resultatopgørelse for de seneste fem år, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal samt kvalitetsarbejdet, karakterer og statistikker for vores uddannelser.

  I resultatopgørelsen kan du få et overblik over VIAs økonomi, og hvad pengene bruges på. Du kan også få det fulde indblik i vores årsopgørelse for hvert år.

  Få et indblik i VIAs økonomi her.

  I VIA sikrer vi, at vores uddannelser er af høj kvalitet og relevans gennem et kvalitetssystem. 

  Få et indblik i VIAs kvalitetsarbejde her.

  Du kan også se karaktergennemsnittet på vores uddannelser, hvor mange der falder fra uddannelsen, eller hvor tilfredse de studerende er.

  Se karaktergennemsnit, frafaldsprocent, tilfredshed og meget mere her.

  Bæredygtighed: I VIA uddanner vi ansvarlige
  professionelle i en bæredygtig kontekst:

  Se VIAs ESG-rapport (pdf)

  Øvrige undersøgelser og analyser

  Læs arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2019 (pdf)

  Læs arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2022 (pdf)

  Se vores model over studieaktiviteter og læringsformer, man kan forvente på vores uddannelser.

  Se film og læs analyse om VIAs organisatoriske corona-læringsprojekt.

 • VIAs vision 2030

  VIAs vision frem mod år 2030 er centreret omkring tre statements: Tag ansvar - Flyt grænser - Lær sammen.
  Læs om VIAs vision.

  VIAs strategi 

  VIAs Strategi 2021-2025 består af tre strategiske prioriteter med tilhørende indsatser.
  Læs om VIAs strategi her 

 • VIAs forskellige politikker vil løbende fremgå herunder.

  Røg- og nikotinfrit VIA

  Pr. 1. januar 2024 har VIA indført Politik om et røg- og nikotinfrit VIA. Den skal være med til at skabe et sundt studie- og arbejdsmiljø for alle, der arbejder og studerer på VIA. Det betyder, at vi har røg- og nikotinfri arbejdstid samt røg- og nikotinfrie campusser.

  Er du medarbejder, kan du læse mere på Medarbejderportalen, og er du studerende i VIA, kan du læse mere på MitVIA. 

  VIAs whistleblowerordning

  Den 17. december 2021 trådte VIAs lovpligtige whistleblowerordning i kraft. Formålet med whistleblowerordningen er at stille en særlig og uafhængig kanal til rådighed, hvor ansatte anonymt kan indberette ulovlige eller kritisable forhold. Målet er at få kendskab til og tage hånd om eventuelle forhold, som VIA ellers ikke ville få kendskab til via andre kanaler samt sikre, at de modtagne oplysninger bliver anvendt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i VIA.

  Whistleblowerordningen kan bruges af alle ansatte hos VIA.

  Personer, der ikke er ansat i VIA, men som ønsker at indberette et forhold, kan i stedet henvende sig til den eksterne whistleblowerordning under Datatilsynet via dette link Whistleblowerordningen i Datatilsynet. 

  VIA skal mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om omfanget og temaer for henvendelser til VIAs whistleblowerordning på VIAs hjemmeside.

  VIA skal bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, herunder:

  • Hvor mange indberetninger der er realitetsbehandlet.
  • Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet.
  • Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse.

  I forbindelse med offentliggørelsen skal der være en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

  Statistik

  År

  Modtagne indberetninger

  Indberetninger der er realitetsbehandlet

  Afviste indberetninger

  Indberetninger der medførte politianmeldelse

  Bemærkninger

  2021

  0

  0

  0

  0

  Statistikken for 2021 omfatter alene perioden 17. - 31. december

  2022

  1

  0

  1

  0

  Indberetningen er afvist med den begrundelse at den falder udenfor rammerne af whistleblowerordningen og at den vedrører en beslutning som VIA lovligt kan træffe. Indberetteren er vejledt til at håndtere problemstillingen gennem VIAs interne samarbejdsorganisation.

   2023  0  0 0 0  

 • VIA udbyder uddannelser med forskningsbaseret teori og praktikophold i offentlige og private virksomheder.

  De danske professionshøjskoler blev etableret i 2008. Baggrunden var et politisk ønske om at styrke tværfaglige uddannelsesmiljøer og bedre brug af ressourcer til personale, bygninger og lokaler.

  Navnet VIA

  Via betyder vej. På mange sprog forbinder man også ordet "via" med det sted, der er mellem stationer på en rejse.

  Sådan forstår vi dét at uddanne sig i VIA – som en mellemstation – hvor studerende gennem ny viden og nye erfaringer rejser videre i livet.

  Betegnelsen University College

  University College er en anerkendt dansk og international betegnelse for institutioner, der tilbyder uddannelser på professionsbachelorniveau.

  Professionshøjskole og University College er synonyme. Begge betegnelser bliver brugt i Danmark.

  Læs mere om de danske professionshøjskoler.

  Uddannelser med teori og praktik

  En professionsbacheloruddannelse er målrettet bestemte job fx lærer, sygeplejerske eller pædagog.

  Uddannelsen består af teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år.

  Den praktiske undervisning foregår med praktikophold på en arbejdsplads, hvor studerende får afprøvet det, de har lært i undervisningen.

  VIA har professionsbacheloruddannelser til mange erhvervsområder, både offentlige og private.

  Forskningsret

  I 2013 blev professionshøjskolerne anerkendt som forskningsinstitutioner med forskningsret. På finansloven blev der afsat penge til professionshøjskolernes arbejde med anvendt forskning.

  Forskning i professionshøjskolerne sker altid i samarbejde med praksis, både private og offentlige virksomheder. Forskningen giver ny viden til uddannelserne og til de brancher og erhverv, der beskæftiger professionsbachelorer.

  VIA har en regional forpligtelse

  VIA er forpligtet til at udbyde de professionsuddannelser og efter- og videreuddannelser, der er behov for i Region Midtjylland. Vi tilbyder de studerende et varieret udbud af uddannelser. Og vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i regionen.

  Læs loven om professionshøjskolerne.

  Se vedtægten for VIA University College (pdf).

   

VIA signaturuddannelser

5 signaturer for VIAs uddannelser

Hvad kendetegner en professionsuddannelse? De fem signaturer er en formulering af det, der er fælles og går på tværs af VIAs mere end 40 professionsuddannelser.

Særlige indsatsområder på tværs af hele VIA

Billede af tre verdensmål i kasser.

Bæredygtighed

Alle studerende i VIA skal undervises i bæredygtighed, så de med viden og handlekompetencer kan bidrage til bæredygtige løsninger på de aktuelle samfundsudfordringer inden for deres profession og samfundet i øvrigt.
Læs mere her
studerende skriver på tavle

Entreprenørskab

I VIAs studentervæksthuse, makerspaces, forskningscentre og på tværs af alle uddannelser, arbejder vi med entreprenørskab og innovation, for at skabe udvikling og værdi i den virkelighed, vi uddanner til.
Læs mere her
Kvinde og teknologi.

Teknologiforståelse

Den virkelighed vores dimittender møder bliver mere og mere digital. Derfor skal vi både danne og uddanne vores studerende i digitale teknologier, så de med viden og kritisk sans kan udvikle deres profession og samfundet.
Læs mere her

Vidste du, at du kan...

Leje lokaler i VIA

På VIAs campusser kan du leje undervisningslokaler, auditorier og mødefaciliteter med eller uden forplejning.

Lej lokaler i VIA

Få nyt fra VIA direkte i din indbakke

VIA udgiver en række nyhedsbreve med artikler og info om events og aktiviteter.

Tilmeld nyhedsbreve