Socialstyrelsens Børnekatalog

Børnekataloget er et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere, der arbejder med udsatte børn og unge. Kurserne fokuserer på ny viden, lovgivning og træning i brugen af konkrete redskaber og metoder.

OBS!

Alle kurser afvikles online.

Videnkurser (1 dag)

Giver dig ny konkret viden om relevante temaer og styrker dit videngrundlag om eksempelvis ny lovgivning på området, forskning og andre undersøgelser og initiativer på konkrete områder. Der vil være eksempler på, hvordan der arbejdes med en given problemstilling, indsats eller målgruppe.

Alle kurserne udbydes som online undervisning.

Metodekurser (3 dage)

Understøtter implementeringen af de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet. Du bliver trænet i anvendelsen af metoderne og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne tager udgangspunkt i ICS-trekanten og ’Ægget’ som redskaber i faglig sparring.

Alle kurserne udbydes som online undervisning.

Praksiskurser (5 dage)

Understøtter implementeringen af metoder og praksisser, ligesom du bliver trænet i anvendelsen af konkrete metoder og redskaber, og hvordan det tillærte forankres i egen kommune. Kurset tilrettelægges i samarbejde med den rekvirerende kommune og tager udgangspunkt i egen praksis og organisering.

Kurserne kan kun rekvireres af kommuner.

Mere information om Børnekataloget

 • Der udbydes 13 videnkurser, der giver konkret viden om relevante temaer. Videnkurserne udbydes som åbne regionale kurser, men de kan også rekvireres af en kommune. Videnkurser har varighed af én dag.

  På videnkurserne opnår du konkret og aktuel viden om forskellige relevante temaer. Formålet er at udbygge dit videngrundlag inden for et bestemt område og dermed bidrage til en mere videnbaseret praksis.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser: 

  • Brugen af §11,3 i det tidligt forebyggende arbejde
  • Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet
  • Skolegang og skolevægring 
  • Børn som pårørende 
  • Underretninger 
  • Opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager
  • Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb 
  • Matchning til en foranstaltning
  • Efterværn
  • Plejefamilieområdet
  • Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser
  • Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Sammenhængende ungeindsats 

  Deltagergebyr

  På de åbne videnkurser opkræver vi et deltagergebyr på 450 kr. inkl. moms til at dække lokaleleje og forplejning. 

  Rekvirering af kursus

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et videnkursus. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune, som selv står for lokaler og forplejning. Der skal minimum være 20 og maksimum 40 deltagere. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren før kurset afvikles.

 • Der udbydes metodekurser om de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet. Metodekurserne udbydes som åbne regionale kurser, men de kan også rekvireres af en kommune. Metodekurser har varighed af tre dage. 

  I 2021 kan kurser om ICS og udredningsværktøjet gennemføres digitalt.

  På metodekurserne får du træning i anvendelsen af de konkrete metoder og bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne tager udgangspunkt i ICS-trekanten og ’Ægget’ som redskaber til faglig sparring og ’Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser:

  • ICS
  • ICS for Superbrugere
  • Udredningsværktøjet

  Deltagergebyr

  På de åbne metodekurser opkræver vi et deltagergebyr på 1.350 kr. inkl. moms til at dække lokaleleje og forplejning. 

  Rekvirering af kursus

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et metodekursus. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune, som selv står for lokaler og forplejning. Der skal minimum være 20 og maksimum 40 deltagere. Det er et krav, at der forud for et metodekursus afholdes møde mellem kursusleverandøren og den rekvirerende kommunes ledelse om ønsker til kurset.

  Mødet skal føre til, at der indgås aftale mellem leverandøren af metodekurset og den rekvirerende kommunes ledelse om praktiske forhold som datoer og deltagere samt den indholdsmæssige målretning, herunder hvad formålet og læringsmålene skal være med kurset inden for de overordnede rammer. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren senest 2 måneder før kurset afvikles.

 • Der udbydes 6 forskellige praksiskurser. Det er gratis at deltage. Kurserne afholdes i egen kommune og skal rekvireres af forvaltningsledelsen. Kurserne forløber over fem kursusdage og tilrettelægges, så der er vekselvirkning mellem undervisning og træning hjemme på arbejdspladsen. 

  Praksiskurser har fokus på praksis og skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis. Kurserne skal samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte.

  For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer på området.

  Udbud og rekvirering

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere følgende kurser:

  • Den tidlige og forebyggende indsats
  • Faglig udredning og opfølgning
  • Inddragelse i indsats- og sagsforløb
  • Netværksinddragende metoder
  • Valg af indsats
  • Systematik i sagsbehandlingen

  Formøde mellem leverandør og rekvirerende kommune

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et praksiskursus. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune, som selv står for lokaler og forplejning. Minimum deltagerantal er 15 personer, men der er mulighed for at flere kommuner kan gå sammen om et kursus. Det er et krav, at der forud for et praksiskursus afholdes møde mellem kursusleverandøren og den rekvirerende kommunes ledelse om ønsker til kurset.

  Mødet skal føre til, at der indgås aftale mellem leverandøren af praksiskurset og den rekvirerende kommunes ledelse om praktiske forhold som datoer og deltagere samt den indholdsmæssige målretning, herunder hvad formålet og læringsmålene skal være med kurset inden for de overordnede rammer. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren senest 10 uger før kurset afvikles.

 • Børnekatalogets kurser leveres af en række forskellige kursusudbydere.

  Kursusleverandørerne er

  • Københavns Professionshøjskole
  • Seminarer.dk
  • SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter
  • UC SYD
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • VIA University College
 • Har du spørgsmål til indholdet på det enkelte kursus, bedes du kontakte den fagansvarlige på kurset. Har du andre spørgsmål vedr. Børnekataloget, er du velkommen til at kontakte en af følgende kontaktpersoner:

  Praktiske spørgsmål

  Kirsten Klynge
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 60
  E: kikl@via.dk

  Lene Melchiorsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 64
  E: lmel@via.dk

  Spørgsmål til projektledelsen

  Lene Wehl
  Projektleder
  T: +45 87 55 19 62
  E: lewe@via.dk

  Mette Østergaard
  Projektansvarlig
  T: +45 87 55 18 29
  E: meki@via.dk

Kurser

Det siger deltagerne på kurserne

Skive kommune

Studerende

Har arbejdet med konkrete handleplaner 

Rådgivere hos Skive Kommune fortæller her om deres erfaringer med at være på kursus og arbejde med egne cases.

Se video