Børnenes Univers Billund udvikler praksis med IRIS Connect

Børnenes Univers Billund havde i det små afprøvet videooptagelser i hverdagen som led i det pædagogiske forbedringsarbejde, hvor målet var at komme tættere på kvaliteten i den pædagogiske praksis. Men uden det rette videoværktøj-og platform var arbejdet med video udfordrende og tidskrævende. 

Børn og pædagoger sidder i rundkreds og leger sangleg

Institutionen blev bekendt med videoværktøjet og videoplatformen IRIS Connect i forbindelse med at alle pædagoger i dagtilbud i Billund Kommune skulle tage efteruddannelse i form af et diplommodul, hvor optagelser med video var en del af uddannelsen. Det nye udstyr satte skub i brugen af videooptagelser i den pædagogiske kontekst og bruges i dag af alle medarbejdere i hele institutionen.

Udfordring

Den integrerede institution Børnenes Univers Billund har gennem Program for læringsledelse arbejdet systematisk med at komme tættere på udviklingen af kvaliteten i den pædagogiske praksis. Men i sidste del af programmet sad de stadig med et ønske: at komme endnu tættere på kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Derfor afprøvede de i det små videooptagelser i og af hverdagen, men de var udfordret af, at den enkelte medarbejder måtte alliere sig med en kollega, for at videokameraet kunne blive holdt og styret, og at finde et sikkert lagringssted. Derudover var det også svært at opbygge en tryghed i at se sig selv på video. Så alt i alt blev indsatsen for tung.

Da pædagogerne fra Børnenes Univers hen over en længere periode skulle tage et diplommodul sammen med deres kollegaer i de øvrige dagtilbud i kommunen, hvor videooptagelser var en integreret del af uddannelsen, så kom der skub i anvendelsen af videooptagelser som afsæt for at arbejde med refleksion, analyse og udvikling af praksis.

Løsning og proces

Som forberedelse til pædagogernes uddannelse i diplommodulet blev ledelsen i Børnenes Univers Billund, sammen med de andre dagtilbudsledere i Billund kommune introduceret for den digitale videoplatform IRIS Connect. Billund Kommune investerede i en fleksibel licenspakke til IRIS Connect til fælles brug under uddannelsen i første omgang. Således kunne pædagogerne bruge platformen på skift.

Børnenes Univers Billund valgte dog hurtigt selv at investere i en IRIS Connect-pakke, der gav medarbejderne mulighed for at have en kontinuerlig brugerlicens. Det valgte de at gøre, fordi ledelsen kunne se, at videoplatformen kunne løse nogle af de daglige udfordringer - fx at komme tættere på udvikling af kvaliteten i den pædagogiske praksis, som de har arbejdet med i flere år under Program for læringsledelse.

Introduktionen til IRIS Connect på diplomforløbet bandt altså en sløjfe imellem de to forskellige indsatser – ganske som ledelsen havde håbet, da det stod klart, at video var en del af diplommodulet.

- "Efter præsentationen af IRIS Connect var jeg opløftet og begejstret. Her var udstyret som kunne være fødselshjælper på institutionens indsats med at bruge videooptagelser til kompetenceløft af den enkelte medarbejderne og faglig kapacitetsopbygning af organisationen som helhed. Jeg besluttede derfor at investere i licenser til IRISConnect til alle medarbejdere", siger Kirsten Vestergaard, dagtilbudsleder i Billund Kommune.

Sådan fik Børnenes Univers Billund adgang til videoværktøjet- og platformen IRIS Connect, en tilhørende kamerakuffert samt pædagogisk konsulentbistand fra VIA University College til opstart af brugen af platformen i institutionen.

Med konsulentbistanden blev ledelsen understøttet i overvejelser i forbindelse med implementering af IRIS Connect i institutionens hverdag og forankring af uddannelsen.

Medarbejdere modtog undervisning i den tekniske brug, samt hvordan man etisk forholder sig ved optagelse af børn og kolleger, samt grundige anvisninger i sikkerhed. Konsulentbistanden dækkede også over samtaler om platformens videre muligheder.

- "Jeg har altid synes at brug af video i min praksis er et spændende redskab med mange muligheder. Gennem videooptagelser skaber man opmærksomhed på den pædagogiske praksis der finder sted her og nu, hvorefter analyse og refleksion kan udfoldes. Både refleksion over egen praksis og det læringsmiljø der udfolder sig for børnene. Det vi filmer og deler med hinanden som kollegaer, bliver fælles virkelighed. Videoerne giver os rum for både egen og fælles refleksion, som er enormt berigende i forhold til at udvikle os fagligt. Gennem en fælles forståelse af praksis får vi også bedre forudsætning for at justere vores læringsmiljø så det hele tiden matcher børnegruppens behov og udviklingstrin," siger Anne Andersen, som er pædagog ved Børnenes Univers.

Samtidig med at medarbejderne blev dygtige til at bruge systemet, udarbejdede ledelsen rammerne for forskellige anvendelsesmuligheder af systemet fremadrettet. Børnenes Univers Billund har derfor et tydeligt blik for, hvordan den nuværende brug af systemet skaber værdi samtidig med at de har fremtidige mål med brugen af platformen. Om det siger Kirsten:

- "Medarbejderne er begejstrede for at anvende IRIS Connect i deres pædagogiske arbejde. Gennem videooptagelser får de øje på hvad der fungerer godt og som skal forstærkes samt hvilke pædagogiske problemstillinger, der skal arbejdes med for at sikre de bedste udviklingsbetingelser for alle børn. Videooptagelserne bruges til aktionslæring, videndeling, feedback og til at følge progression i kvalitetsudviklingen i læringsmiljøet".

Udbytte

Institutionen har nu styr på de tekniske video-udfordringer, der fyldte meget inden introduktionen til IRIS Connect. Medarbejderne har fået et system, de hurtigt er blevet dus med, og som er sikkert og nemt at bruge i hverdagen. Sådan bliver tiden nu brugt på det man egentlig gerne vil - nemlig at være i et refleksivt rum med nogle kolleger.

Med IRIS Connect platformen er det nemt at vise klip, som personalet kan tale ud fra det sammen – det bruger de nu på personalemøder. Med kombinationen af uddannelse, integration af video fra praksis og videndeling er der skabt en åbenhed, hvor der også har været plads til at vise det, der udfordrer.

Om det at dele videoer på møderne siger Anne:

- "Vi har på forhånd aftalt, hvem der deler en video. Det kan for eksempel være en video hvor den voksne føler sig udfordret i samspillet med børnegruppen, hvor man savner sparring på ens egen rolle i relationen til børnegruppen. Men det kan også være video hvor vi lykkes i samspillet. Her er video med til at inspirere kollegaer, så flere får succes med at opstille et godt læringsrum for børnene. Det stærke ved video er, at det viser hvad der faktisk skete, og ikke min egen oplevelse af det, der skete. Det er en styrke når jeg ønsker sparring og fælles refleksion over praksis, hvor jeg måske kun selv er til stede. Men også i en praksis, hvor vi er flere pædagoger til stede, har videoredskabet sin berettigelse. Pædagogisk praksis er altid levende og i bevægelse, derfor ser vi ikke alt der sker i rummet, og vores oplevelser kan være forskellige. Dette kan video være med til at lyse på, og dermed bliver analyse og refleksion mere nuanceret".

Uddannelsesforløbet med IRIS Connect har spredt sig i institutionen. Dem, der ikke været på efteruddannelse på diplommodulet, er også inddraget i det faglige fokus og har også fået licenser til IRIS Connect. Forløbet har fremmet både feedbackkultur og refleksion blandt kollegerne, som institutionen netop ønskede. De er også sammen blevet bedre til at prøve ting af. Institutionen har også fået et mere smidigt samarbejde med PPS (Pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig rådgivning), da en kollega fra PPS ikke længere behøver at være til stede til observationen. Det kan dagtilbudslederen mærke i det daglige:

- "Medarbejderne er blevet mere nysgerrige og undersøgende i deres arbejde og deres mod til at prøve nye ting af er klart styrket. Vi er begyndt at bruge video i samarbejdet med PPS. Og der er nogen medarbejdere, der allerede har god erfaring med dette, hvor de har optaget og delt en video med specialpædagogisk vejleder og fået sparring på valgte udfordringer. Vi har netop aftalt med PPS, at det vil vi gøre endnu mere brug af".

Anne fortsætter om video i det tværfaglige samarbejde:

- "Videodeling har stor betydning for vores tværfaglige samarbejde. Føler jeg mig udfordret i mit arbejde omkring en børnegruppe eller i en relation til et enkelt barn i vanskeligheder, er det med video blevet muligt at filme situationer, som jeg klipper til og deler med vores specialpædagoger inde i IRIS Connect. På denne måde er vi ikke afhængige af, at være til stede på samme tidspunkt, og specialpædagogen kan enten give en kort skriftlig feedback inde i IRIS Connect systemet, eller hun kan give mig mundtlig sparring næste gang hun er i huset".

Under uddannelsen brugte Børnenes Univers Billund ikke bare IRIS Connect i den kollegiale feedback. De prøvede også at bruge IRIS Connect i forbindelse med mini-mus. Her havde medarbejderen forud for mødet med den daglige leder filmet og udvalgt en situation, som vedkommende ønskede at få feedback på. Institutionen har også arbejdet på, at man på holdmøder deler video med sine kollegaer og daglige leder, så der er noget konkret at tale ind i et tema ud fra – fx hvad en specifik børnegruppe ”kalder på”.

- "Vi har derudover brugt videooptagelser til sidemandsoplæring. En PPS medarbejder har ladet sig filme imens hun laver dialogisk læsning med en gruppe børn. Vi har indsat faglige kommentarer (comments) og efterfølgende er filmen blevet vist til medarbejderne. Det har været en rigtig fin måde, at introducerer dialogisk læsning på", siger Kirsten Vestergaard.

Kirstens råd til andre dagtilbudsledere, der vil i gang med IRIS Connect:

  • Skab en ledelsesmæssig rammesætning og en gensidig forpligtelse – ”nu gør vi det, og alle gør det”
  • Skab det rette mindset fra starten – vi skal udvikle vores praksis sammen
  • Vær insisterende og giv ledelsesmæssig opbakning
  • Få systemet introduceret til medarbejderne, så man får skabt tryghed – man vælger selv, hvad man deler
  • Bær de gode erfaringer frem - lad personalet komme på banen med de positive historier og lad dem smitte hinanden.