Få styr på voksenudredningsmetoden

VIA tilbyder åbne kurser og skræddersyede forløb i Voksenudredningsmetoden. Metoden anvendes til sagsbehandling og udredning af borgere på området for handicappede og udsatte voksne.

Læs om vores uddannelsestilbud

 • Vi tilbyder såvel åbne kurser som rekvirerede og særligt tilrettelagte forløb, hvor kommunen enten selv er vært eller afholder kurset i moderne undervisningslokaler hos os.

  De åbne kurser annoncerer vi løbende nederst på denne side. Har I brug for et særligt tilrettelagt forløb for en gruppe af medarbejdere, kan I rekvirere dette hos os. 

  Anvender I allerede metoden, kan vi også sammensætte et særligt tilrettelagt kursusprogram, der imødekommer netop jeres behov for genopfriskning eller opkvalificering på henholdsvis myndigheds- eller udføreområdet. 

  Kontakt os for en uforpligtende snak om de forskellige muligheder:

 • Vi uddanner og opkvalificerer ledere og medarbejdere i kommuner, der ønsker at implementere voksenudredningsmetoden.

  Målgruppen for uddannelse i voksenudredningsmetoden er medarbejdere og ledere i kommunerne, der arbejder med handicappede og udsatte voksne, fx:

  • sagsbehandlere
  • konsulenter
  • ledere fra myndighedsniveauet 
  • medarbejdere, der arbejder i borgerens eget hjem eller i bo- og dagtilbud, fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejerske eller medhjælpere. 

    

  Vores uddannelser henvender sig både til kommuner og medarbejdere for hvem metoden er helt ny og til dem, der har været i gang et stykke tid, men har brug for en genopfriskning eller et udvidet kendskab til metodens forskellige redskaber. 

 • Bliv introduceret til voksenudrednings-metoden og de 6 faser i sagsbehandlings-processen på et intensivt 3-dags grundkursus.

  Grunduddannelsen i voksenudredningsmetoden har til formål at understøtte implementeringen af metoden i landets kommuner bedst muligt, ved at give ledere og medarbejdere: 

  • Viden om baggrunden for metodens indhold og opbygning
  • Fælles forståelse af metodens indhold og redskaber
  • Kendskab til anvendelse af metoden og redskaberne i praksis 

    

  Indhold 

  Indholdet på grunduddannelsen relateres til deltagernes dagligdag med henblik på at understøtte implementeringen bedst muligt. 

  Det grundlæggende kompetenceudviklingsforløb er tilrettelagt som et 3-dags forløb, der består af 2 sammenhængende dage samt 1 opfølgningsdag, der afholdes efter ca. tre måneder. 

  På uddannelsens første del introduceres deltagerne til voksenudredningsmetoden og de seks faser i en sagsbehandlingsproces på handicap- og udsatte voksne-området. Deltagerne introduceres til metodens redskaber, der understøtter sagsbehandlingsfaserne og de centrale aktiviteter undervejs:

  • Sagsåbning
  • Sagsoplysning
  • Sagsvurdering
  • Afgørelse
  • Bestilling af social indsats og sagsopfølgning 

  Efter grundkursets to første dage afprøver deltagerne Voksenudredningsmetoden i egen praksis. Uddannelsen afsluttes med en opfølgningsdag, der tager afsæt i praksiserfaringer i mellemperioden. 

  Et rekvireret grundkursus kan efter aftale indeholde indføring i FKO- redskabet 'faglige kvalitetsoplysninger', et redskab udvikler af Kommunernes Landsforening.

 • Bliv opdateret på voksenudredningsmetoden på dette intensive 1-dags brush-up kursus for myndighedsbehandlere.

  Formålet med brush-up kurset er at understøtte den fortsatte brug af voksenudredningsmetoden blandt myndighedsbehandlerne i landets kommuner. Kurset forløber over én dag, hvor deltagerne får: 

  • Et brush-up på metodens indhold 
  • Et brush-up på anvendelsen af metoden 
  • Et brush-up på kvalitetsredskabet 
  Med udgangspunkt i deltagernes hverdag indeholder kursusdagen en gennemgang af: 
  • Temaerne i Voksenudredningsmetoden 
  • Talscore 
  • En samlet vurdering 
  • Bogstavscore 
  • SMARTE mål 
  • § 141 handleplan 
  • Bestilling 
  • Opfølgning 
  • Kvalitetsredskabet 

  Brug for et skræddersyet forløb? 

  Brush-up kurset i voksenudredningsmetoden kan også bestilles som et skræddersyet forløb, hvor indholdet aftales efter behov. 

  Et skræddersyet forløb kan også indeholde brug af i FKO- redskabet 'faglige kvalitetsoplysninger' - et redskab udviklet af Kommunernes Landsforening.

 • Kurset er målrettet superbrugere af den socialfaglige metode og har fokus på afklaring af rollen som konsulent og superbruger i forhold til kollegaer, ledere og organisation. Deltagelse kræver kendskab til voksenudrednings-metoden.

  Formålet med superbruger-uddannelsen er at understøtte superbrugerens rolle som ambassadør og faglig ressourceperson i forhold til metoden ved at: 

  • Give deltagerne en dybere forståelse for metodens elementer og anvendelse i praksis, bl.a. brug af metodens kvalitetssikringsredskab.
  • Klæde superbrugeren på til at varetage faglig sparring og kvalitetssikring i egen kommune.
  • Give deltagerne mulighed for at drøfte og udveksle erfaringer omkring rollen som superbruger.

  Vi anbefaler, at kommunen udnævner min. 2 superbrugere. Det kan være en fordel at have superbrugere både på ledelsesniveau og medarbejderniveau, da det sikrer ejerskab på flere niveauer i organisationen.

  Indhold 

  På superbrugerkurset tager vi afsæt i konkrete sager og erfaringer fra deltagernes praksis. Vi arbejder med kvalitetssikringsredskabet som udgangspunkt for vurdering af sager og korrekt anvendelse af metoden – og vi sætter fokus på rollen som superbruger og den kommunale implementeringsproces. 

  • Kommunens anvendelse af Voksenudredningsmetoden
  • Kvalitetssikringsredskabet
  • Rollen som superbruger og den kommunale implementeringsproces
  • Superbrugernetværk 

  Skræddersyet kursus

  Kurset udbydes i øjeblikket ikke som åbent kursus, men superbruger-uddannelsen kan bestilles som et skræddersyet forløb, hvor indholdet aftales efter behov.

 • Sæt fokus på voksenudrednings-metoden med en temadag for hele afdelingen eller en særlig gruppe af medarbejdere.

  Vi tilrettelægger temadage i voksenudredningsmetoden, der er målrettet medarbejdere fra både det private og det offentlige udførerled, f.eks. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker og medhjælpere. 

  På temadagen får I en overordnet introduktion til de 6 faser i voksenudredningsmetoden og de dertil hørende redskaber. Herefter er der en mere indgående gennemgang af faserne bestilling og opfølgning, samt de tilhørende redskaber. 

  Vi kommer omkring indsatsformål og indsatsmål, der er formuleret af andre end udføreniveauet, herunder facilitatorrollen, samarbejdet med borgeren og myndighed og opfølgning på indsatsen. Voksenudredningsmetoden ses i sammenhæng med § 141 handleplanen og pædagogiske planer.

  Vi har fokus på at tydeliggøre opgave- og ansvarsfordelingen mellem myndighedsniveau og udførerled, og på de udfordringer, de udførende oplever.  

  Program

  Temadagen består af oplæg, drøftelse i temagrupper og øvelser med udgangspunkt i cases.

  • Velkomst og præsentation, forventninger til dagen
  • Voksenudredningsmetoden – kort gennemgang af metodens 6 faser
  • Opgave og ansvarsfordelingen mellem myndighedsniveau og udførerled
  • Bestilling af indsatsen
  • Indsatsformål og indsatsmål omsat til udførerleddets behandlingsplan/pædagogiske planer
  • Statusnotat og opfølgning
  • Afrunding 

  Skræddersyede temadage

  Der udbydes i øjeblikket ikke åbne temadage, men de kan bestilles som skræddersyede temadage, hvor indholdet aftales efter behov. Vi har stor erfaring i, at planlægge og afholde temadage og kurser ud fra konkrete behov.

Kontakt

Carina Krogh
 • Carina Krogh

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 61
Lykke Kolby Stengaard
 • Lykke Kolby Stengaard

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 18 34