Ældreomsorg og demens

Alle taler om det – hvordan sikrer vi en værdig alderdom, og hvordan skaber vi personcentreret omsorg og sammenhængende forløb for ældre og borgere med demens? På denne side får du et samlet overblik over efteruddannelse og viden inden for feltet.

Skab sammenhæng, tryghed og værdighed

Vi skal skabe et værdigt, trygt og meningsfuldt hverdagsliv for de ældre borgere og for borgere med demens. For at det lykkes skal sundheds- og plejepersonalet engagere den enkelte borger og de pårørende, mens de samtidig skal kunne omsætte nyeste viden i det daglige arbejde.

Der forskes meget inden for ældreområdet, både dansk og internationalt, og den nyeste viden om rehabilitering, personcentreret omsorg, palliative indsatser, meningsfulde aktiviteter, kognitiv stimulering med videre byder VIA ind med.

Arbejdet med borgerne involverer mange forskellige medarbejdergrupper. Man kunne fristes til at tro, at det først og fremmest er de sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer, der skal i spil. Men det viser sig, at det i høj grad også er de ledelsesfaglige kompetencer, der kan have behov for at blive styrket for at lykkes med at opnå den bedst mulige trivsel og omsorg.

Den tværfaglige medarbejdergruppe tæller fx sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og lederne på området, som skal samarbejde og koordinere på tværs.

Som leder skal de gode rammer for indsatsen skabes, så medarbejderne kan gøre deres arbejde bedst muligt og sikre et helhedsorienteret, personcentreret forløb for borgeren. Det skaber et behov for kompetenceudvikling hele vejen rundt i kommunerne, i regionen og på den enkelte arbejdsplads.

Fagligt kompetenceløft

Hos VIA tilbyder vi forskellige former for kompetenceudvikling på demens- og ældreområdet; akademi- og diplommoduler, kurser samt særlig skræddersyede forløb for monofaglige eller sammensatte medarbejdergrupper og for ledere.

Medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse som fx sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog har mulighed for at tage uddannelse på diplomniveau. For pædagogiske- og SOSU-assistenter er uddannelse på akademiniveau og vores kurser en god mulighed for opkvalificering.

Vi har stor erfaring med at udvikle praksisnære kompetenceløft, der opfylder specifikke behov - udviklet i tæt samarbejde. Her kan være tale om forløb sammensat af fx konsulentbistand, diplom- og akademiforløb, kurser (fx AMU), temadage og opfølgning ude på arbejdspladserne med henblik på at styrke implementeringen - alt sammen målrettet ift. den indsats- og forandring, der skal ske i daglig praksis.

OBS: Den statslige kompetencefond har de næste 2 år midler den enkelte kan søge til dækning af udgifter til uddannelse.

Kurser og moduler - vi skræddersyr efter behov

Det siger de studerende

Mere uddannelse og forskning

VIA Uddannelsesretning demens - ældre dame snakker med person, som sidder overfor

Uddannelsesforløb

Uddannelsesretning i demens

Tag en hel retning på diplomniveau inden for demens.

Læs om uddannelsen
To ældre mennesker

Forskning

Forskningscenter

Læs mere om VIAs forskning inden for demens og aldring.